Yeni Pythagorasçılık Nedir, Hakkında Bilgi

Yeni Pythagorasçılık

Pythagorasin geliştirdiği felsefe kuramı, ölümünden yüz yıl sonra, özellikle Ptaton’un ondan esinlenerek ileri sürdüğü evren anlayışıyla, bir din niteliğine büründü. Trakya’da yaygınlaşan Orpheus inançlarıyla karışan bu yeni inanç düzenine göre evrenin özünü oluşturan sayılarda birtakım gizemli özellikler vardır. Tanrısal varlıkların tözleri, evreni yöneten gizli güçler, insanı etkileyen doğal olaylar sayıların değişik oranlarda birleşip biçimlenmesinden kaynaklanır. Yıldızların devinimleri, evrende görülen nesnel varlıklar, insanın geleceği sayılarda saklı güçlerle ilgilidir. İnsan sayının gizemli gücünü kavrayabilirse geleceği, yazgıyı, yıldızlarla insanlar arasındaki bağlantıyı bilebilir. Sayıların gizemli güç taşıdığı görüşünden yola çıkan Apollonios, Pythagoras’ın öğretisini yeni bir yorumdan geçirerek Tinselcilik ve Çok tanrıcılık’la uzlaştırmaya çalıştı. Daha sonraki yüzyıllarda Suriyeli filozof Numenius ise Platon’un Timaiosadhyapıtında sergilenen ve evrenin oluşu, yönetimi, düzenlenişi, tanrısal Demiurgos’un evren üzerindeki etkisi gibi sorunları yeniden ele alarak, Pythagoras’ın öğretisiyle bağlantısını açıklamaya girişti. Bununla da yetinmeyerek, Pythago-ras’tn görüşleriyle Tektanncılık arasında bir özdeşliğin bulunduğu, özellikle “bir” sayısının tanrısal tözü yansıttığı düşüncesini ortaya attı. Filozof Nigidus Fugulus ise, gene Pythagoras’ın sayılar dizgesine dayanarak varlık türlerinin biçimlenişinde gizli güçlerin bulunduğu görüşünü savundu, inanç sorunlarını sayılarla açıklamaya çalıştı.

Yeni Pythagorasçılık adıyla bilinen ve inanç-sayı bağlantısına dayanan bu öğreti, biçim değiştirerek son iki tektanncı dine değirdi. Tann’nın “Bir’Uğinin bir sayıda simgeleştiği görüşünü savunanlar yanında, Hıristiyanlık’tn kutsal “Üçleme”sinin de Pythagoras dizgesindeki üç sayısıyla ilgili olduğu inana geliştirildi. Orta Çağ’da, özellikle yıldızlarla insan yazgısı arasında bir bağlantının bulunduğu inancım savunan, kimi düşünürler Yeni Pythagorasçılık’t, yalnız o öğretiyi benimseyenlerin oluşturdukları, topluma kapalı, bir topluluğun gizli dini olarak anladılar. Bu dinin gizlüik içinde yayılmasının da sayılardaki gizemli güç gereği olduğu ileri sürüldü.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara