Chicago İktisat Okulu

İktisatta Chicago Okulu

Kuruculuğunu Frank Knight ‘ın yaptığı, önde gelen temsilcileri arasında Friedrich Hayek, Henry C.Simons, Milton Friedman, Harry G.Johnson ’un4 yer aldığı Chicago Okulu, iktisatta laissez-faire ve Klasik iktisat geleneğini sürdüren bir akımdır. Önde gelen mensuplarının hepsinin Chicago Üniversitesi öğretim üyeleri olması yüzünden, öğretileri Chicago Okulu adıyla anılmaktadır. Bu okulun öğretisi piyasa mekanizmasının ve piyasa fiyatlamasının mutlak üstünlüğü üzerine kurulmuştur. Piyasa ekonomisinin uygulama alanım daraltacağım öne sürdükleri devletin iktisadi yaşama müdahalesine karşı çıkarlar. Bu okulun en popüler temsilcisi ve Knight öldükten sonra da önderi durumundaki Friedman” da, piyasa fiy atlamasına zarar vereceği gerekçesiyle zorunlu ve parasız ilköğretime, felaketzedelere yardım yapılmasına, sosyal güvenlik sistemine ve sendikalara, posta idaresi tekeline, esrar satışlarının yasaklanmasına karşı çıkacak kadar aşın bir liberalizm savunucusudur.

Chicago Okulu’na göre devletin iktisadi yaşama müdahalesi, klasik iktisatçılann görüşlerine koşut olarak, ordu ve polis gücünü örgütlemek, adaleti sağlamak, bazı altyapı yatınmlanm üstlenmekle sınırlı olmalıdır. Devletin, iktisadi yaşamı düzenlemek amacıyla harcamalarım ya da aldığı vergileri değiştirmesine (maliye politikasına) karşı olan Chicago Okulu’na göre para arzı toplam talebi belirler. Ne var ki, para arzındaki değişmelerin Gayri Safi Milli Hasıla üzerindeki etkisinin, süresi önceden kestirileme-yecek gecikmelerle gerçekleşmesi ve bunun istenmeyen sonuçlar doğurması olasılığı, para politikasına da karşı çıkmalarına yol açmıştır.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara