İbn Hacer el-Askalani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İBN HACER EL-ASKALANİ (1372-1449) Arap din bilgini. Hadis ve fıkıh konularında çalışmalarıyla tanınmıştır.

Kahire’de doğdu ve orada öldü. Gerçek adı Ahmed b.Ali’dir. Kahire’de ilköğrenimini bitirdikten sonra, o dönemin ünlü din bilginleri olan İbnü’l-Mulakkîn, İbn Hişam ve Firûzâbâdî’den tarih, Hadis, fıkıh ve dilbilgisi okudu. Bir süre Kuran üzerinde çalıştı, daha sonra bütün çabasını Hadis incelemeleri konusunda yoğunlaştırdı. Bilgisini artırmak amacıyla Hicaz, Yemen, Suriye gibi ülkeleri gezdi. Bir ara kadılık görevinde bulundu, değişik medreselerde fıkıh, Hadis ve tefsir okuttu. Bir süre müftü oldu, Ezher ve Amr camilerinde hatiplik görevinde bulundu.

İbn Hacer, İslam ülkelerinde, Hadis konusundaki çalışmaları, Hadisler’i yorum ve açıklamada uyguladığı yöntem dolayısıyla en güvenilir bilginler arasında sayılır. Bu nedenle yapıtları yüzyıllar boyunca medreselerde temel kitap olarak okutulmuştur. Özellikle, bağlı olduğu, Şafiî mezhebi konusunda özgün yorumlar getirmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Fethü’l Ban fi Şerhi Sahihi’l-Buhâri, (ö.s.), 1883, (“Sahihi Buhari Adlı Yapıtın Yorumu”); Ulumu’l-Meram, (ö.s.), 1928, (“Ereğe Ulaşma Bilimleri”); El-İsabe fi Temyizi’s-Sahabe, (ö.s.), 1939, (“Peygamberin Arkadaşlarını Ayırmada Uygun Yol”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara