Edmond Demolins Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DEMOLINS, Edmond (1852-1907) Fransız, sosyolog ve eğitimci. Toplumun ve eğitimin düzenlenmesi konusunda yeni görüşler getirmiştir.

Marsilya’da doğdu, Verneuil-sur-Avre’da öldü. Babası fizikçi olan Demolins ortaöğrenimini Mongre Cizvit Koleji’nde yaptı. 1873’te Paris’e gitti. 1881 ’de Reforme sociale (Toplumsal Reform) dergisini kurdu. 1884’ten itibaren düzenli olarak, Coğrafya Derneği salonunda sosyal bilimler konusunda seminerler verdi. 1886’da Science sociale (Sosyal Bilim) dergisini ve 1898’de kendi geliştirdiği yeni eğitim programını uygulamak üzere Ecole des Roches’i kurdu.

Demolins, tarih, toplumsal sorunlar ve eğitim konularında çalışmalar yapmıştır. Demolins’in Fransız tarihi ile ilgili ilk çalışmaları, halkın Fransa’nın saygınlığına ve gücüne hiçbir katkıda bulunmadığı yolundaki aristokrat görüşe karşı bir cevap niteliğindedir. Le mouvement communal et municipal au Moyen Age (“Orta Çağ’da Belediye ve Bucak Hareketi”) ve Histoire de France (“Fransız Tarihi”) adlarını taşıyan bu ilk kitaplarında Demolins’in Thierry’ nin açıklayıcı yönteminden etkilendiği görülmektedir.

1880’den sonra Demolins, Le Play’in görüşlerinden etkilenerek sosyal bilimler ve Katolik toplumsal reformculuğu ile ilgilenmeye başlamıştır. Demolins fabrika yaşamının ataerkil örgütlenme biçimi temelinde düzenlenmesini önermiş, ailenin ahlaki açıdan güçlendirilmesi gerektiğini savunmuştur. Öte yandan, Demolins kırsal kesimdeki nüfus, çoban aileleri, madenciler ve işçiler konusunda birçok araştırma yapmıştır. Kendi geliştirdiği yöntemi, Paris’te fırıncılık ve hayvan kesimi ile uğraşan çevreler üzerine yaptığı çalışmalara uygulamıştır.

Demolins’in eğitimle ilgili olarak yaptığı en önemli çalışması A quoi tient la superiorite des anglo-saxons’d.3. (“Anglo-Saksonların Üstünlüğü Neye Dayanır”), Anglo-Sakson halkların üstünlüğünü onların eğitim sisteminden yola çıkarak açıklamaktadır. Bu çalışmadan sonra 1898’de L’education nouvel-le (“Yeni eğitim”) adlı yeni bir eğitim programı yayımlamıştır. Napoleon’un getirdiği eğitim sistemine karşı çıkan Demolins, bu sistemi, eski dillerle sınırlı dar bir entelektüel eğitimden yana olduğu, ve gerçekçi, pratik bir eğitimi ihmal ettiği için eleştirmiştir. Ona göre Anglo-Sakson eğitim sistemi, kişiliği oluşturmak, öğretmenlerle öğrenciler arasında özgürlük ve toplumsallaşma temelinde canlı ilişkiler kurmak, kırsal eğitime önem vermek gibi üstünlüklere sahiptir.

1898’de yayımladığı A-t-on interet d s’emparer du pouvoir? (“İktidarı Ele Geçirmekte Yarar Var mıdır?”) adlı kitabında Demolins kamu yaşamının özel yaşam üzerindeki üstünlüğüne karşı çıkmış, Le Play’in temsil ettiği ekolün parlamenter politikadan ayrılığını vurgulamıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Le mouvement communal et muni-cipal au Moyen Age, 1875, (“Orta Çağ’da Belediye ve Bucak Hareketi”); Les libertes populaires au Moyen Age, 1876, (“Orta Çağ’da Toplumsal Özgürlükler”); Histoire de France, 1879-1880, (“Fransız Tarihi”); Le socialisme devant la Science sociale, 1892, (“Sosyal Bilim Önünde Sosyalizm”); A quoi tient la Superiorite des anglo-saxons, 1897, (“Anglo-Saksonların Üstünlüğü Neye Dayanır”); Â-t-on interet d s’emparer du pouvoir?, 1898, (“İktidarı Ele Geçirmekte Yarar Var mıdır}”); L’education nouvelle, 1898, (“Yeni Eğitim”) Les grandes routes des peuples, essai de geographie sociale, 2 cilt, 1901-1903, (“Büyük Toplumsal Yolculuklar, Toplumsal Coğrafya Denemesi”); La methode sociale, ses procedes et ses applications, 1904, (“Toplumsal Yöntem, Usulleri ve Uygulamaları”); L’or-ganisation du travail, reglementation ou liberte, 1904, (“işin Örgütlenmesi, Düzenleme ya da Özgürlük”); La science sociale depuis F.Le Play 1882-1905, 1905, (“F.Le Play’den Bu Yana Sosyal Bilim”); Les problemes sociaux de l’industrie miniere, 1906, (“Madencilik Sanayinin Toplumsal Sorunları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara