A. C. Ewing Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

EWING, Alfred Cyrill (1899-1973) Ingiliz, filozof. Analitik gelenek içinde Usçuluk’u savunmuştur.

İngiltere’de doğdu, 14 Mayıs 1973’te öldü. Yükseköğrenimini Oxford Üniversitesi’nde yaptı. 1920’de bu üniversitedeki Oriel College’da lisans, 1923’te doktora derecelerini aldı. 1927’den 1931’e değin Swansea’de ders verdi. 1931’den emekli olduğu 1954’e değin Cambridge Universitesi’nde felsefe profesörü olarak görev yaptı.

Analitik felsefe çevresinde yetişen Ewing bu akımı bir düşünce yöntemi olarak benimsemesine karşın, aynı çevrede büyük yaygınlığı olan deneyci yaklaşıma karşı çıkmış, çağdaşı olan ABD’li düşünür Blanshard ile birlikte Usçuluk’u savunmuştur.

Özellikle dilci felsefeyi (linguistic philosophy) eleştiren Ewing, Wittgenstein’ın önderliğindeki bu yaklaşımca verilen önsel (a priori) bilginin çözümlemesine karşı çıkar. Deneyci bir sonuca götüren bu çözümlemeye göre, önsel bilgi ancak analitik önermelerce verilir. Ewing, tümdengelimsel çıkarımların evren üzerine yeni bilgi verebildiğini ve kimi içermelerin sentetik olduğunu göstermeye çalışarak bu görüşü yadsır. Sonuçta, Kant’m ileri sürdüğü anlamda sentetik önsel bilgilerin bulunduğu düşüncesini benimser. Doğa yasalarının yapısına ilişkin Mili: ve Russell’ca verilen deneyci açıklamaya da benzer gerekçelerle karşı çıkan Ewing, nedenselliğin doğa yasası kavramıyla çözümlenemeyeceğini ileri sürmüştür. Ona göre nedensel ilişki olarak betimlenemeyecek doğal düzenlilikler bulunması ve nedensel nitelikli ilişkilerin de neden ve etki arasında içsel bir bağlantı taşıması, Hume’dan kaynaklanan bu deneyci açıklamanın temelsiz olduğunu gösterir. Ewing için, neden ile etkisi arasındaki içsel bağlantı sezgisel olarak kavranır.

Ahlak bağlamında önceleri Doğalcılık’a karşı çıkmışsa da, daha sonra bu görüşle uzlaşan kimi savlan benimsemiştir. Ewing’e göre cezanın işlevi, ahlak ve yasalara karşı gelmenin toplumca önlenmesi gereken bir eylem olduğunu vurgulamaktır. Bu düşüncesiyle ceza bağlamında yararcı bir tutum benimser. İnsanın doğası ve doğada geçerli olan nedensellikten ötürü bu dünyada kötülüklerin bulunduğunu kabul eden Ewing, ölümden sonra da bir yaşam olduğuna ve dünyada yapılan kötülük ve iyiliklerin ölüm ertesinde değerlendirileceğine inanmıştır.

Ewing’in düşünceleri günümüz Anglosakson felsefesinde, Blanshard ile birlikte, deneyci yaklaşıma almaşık görüşler getirmesine karşın, önemli bir etki yapmamıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Kant’s Treatment of Causality, 1924, (“Kant’ta Nedenselliğin Ele Alınış Biçimi”); Idea-lism, 1934; The Definition of Good, 1947, (“İyinin Tanımı”); The Fundamental Questions of Philosophy, 1951, (“Felsefenin TemelSorun\an”);Non-Linguistic Philosophy, 1968, (“Dilci Olmayan Felsefe”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara