Curt John Ducasse Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DUCASSE, Curt John (1881-1969) Fransız asıllı ABD’li filozof ve eğitimci. Değer kavramlarım çözümlemek için bir yöntem önermiştir.

Angouleme’de doğdu, ABD’de öldü. İlk ve ortaöğrenimini Fransa’da gördükten sonra 1900’de ABD’ ye gitti. Yükseköğrenimini Washington Üniversi-tesi’nde bitirdi. 1912’de Harvard Üniversitesi’nden doktor sanını aldı. 1912-1926 arasında Washington Üniversitesi ve 1926-1958 arasında Brown Üniversitesi’nde felsefe okuttu. Association for Symbolic Logic’ in kuruluşuna katkıda bulundu ve 1936-1938 arasında bu kuruluşun başkanlığını üstlendi.

Ducasse, Phılosophy as a Science (“Bilim Olarak Felsefe”) ve Nature, Mind and Death (“Doğa, Anlık ve Ölüm”) adlı yapıtlarında, felsefenin bir bilim olduğunu savunmuştur. Bu bilimin konusu, kişi ya da toplumlarm kullandığı “iyi”, “kötü”, “gerçek” gibi değer kavramlarıdır. Bu kavramları tanımlamak için, “gerekli”, “olgusal” gibi yine temelde dilbilimsel olan ve çözümleme gerektiren sözcüklere başvurulacaktır. Bu yüzden örnek (paradigma) önermelerinde kullanılan bir terimin çözümlemesi ancak bir sav durumundadır; bu savın temel anlamı değiştirip değiştirmediği sınanmalıdır.

Ducasse,bu yöntemi kullanarak çeşitli kavramları açıklamayagirişmiştir. Causation and the Types of Necessity’de (“Nedensellik ve Zorunluluğun Türleri”) nedenselliğin olaylar arasındaki bir ilişki olduğunu ve Mill’in ayrım yönteminde doğru olarak tanımlandığını savunmuştur. Nature, Mind and Death’de doğanın özdeksel bir varlık alanı olduğunu ve genel olarak kavranabilen bütün olayları, nesneleri ve ilişkileri kapsadığını öne sürmüştür. A Philosophical Scrutiny of Religion’da (“Dinin Felsefi Bir İncelemesi”) dinin, bireylerde özgeciliğe yol açan ve inananlara iç dinginliği veren tüm inançları kapsadığını söylemiştir. Bu tanıma göre, din ile Tanrı ya da tanrılara inanmanın hiçbir ilintisi yoktur.

Ayrıca The Philosophy of Art (“Sanat Felsefesi”), Art, the Critics and You (“Sanat, Eleştiri ve Siz”) gibi yazılarında duyumcu bir sanat kuramı geliştiren Ducasse, sanatın en geniş anlamında yetenek gerektiren tüm etkinlikleri kapsadığını ileri sürmüştür. Ona göre sanatçı, yaratısını değerlendirirken temel ölçüt olarak yapıtın ne ölçüde güzellik taşıdığını değil, başlangıçta nesnel olarak anlatmayı amaçladığı duygularını ne ölçüde yansıttığım alır.

• YAPITLAR (başlıca): Causation and the Tpyes of Neces-sity, 1924, (“Nedensellik ve Zorunluluğun Türleri”); Philosophy as a Science:Its Matter and Method, 1941, (“Bilim Olarak Felsefe:Konusu ve Yöntemi”); Nature, Mind and Death, 1951, (“Doğa, Anlık ve Ölüm”); A Philosophical Scrutiny of Religion, 1953, (“Dinin Felsefi Bir incelemesi”); A Cntıcal Examınatıon of the Belief in Life After Death, 1961, (“Ölümden Sonra Yaşam İnancının Eİeştirel Bir İncelemesi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara