Ekonometri Nedir, Hakkında Bilgi

Ekonometri

İktisat bilimi geliştikçe, deneysel araştırmalar artarken, matematik kuramından ve istatistik tahminden de gitgide daha fazla faydalanılmaya başlandı. Ekonometri’nin, iktisadın bir bilim dalı olarak kimliğine kavuşması 1920’lere rastlar. 1930’da Ragnar Frisch’in, Irving Fisher’in” yardımıyla uluslararası nitelikte Ekonometri Demeği’ni kurması ve Econometrica dergisinin çıkmaya başlaması, ekonometrinin gelişmesinde önemli rol oynadı.

İktisat kuramı, bir iktisadi değişkenin belli koşullar altında belli bir değişiklik karşısında ne yönde bir tepki göstereceği konusunda bir öngörü sağlar, fakat genellikle tepkinin büyüklüğü konusunda bir öngörü sağlamaz, iktisadi değişkenler arasındaki bağıntının ölçülmesi ve öngörüde kullanılması ekonometrinin görevidir. Ekonometrinin, istatistik yöntemler ve testler yanında, kendine özgü yöntemleri ve testleri de vardır. Bunun için ekonometri, istatistik yöntemlerin iktisadi verilere uygulanması biçiminde tanımlanamaz.

iktisat kuramı hipotezler sağlar, ekonometri, bu hipotezlerin gerçeğe uygunluğunu araştırır. Örneğin, iktisat kuramı, cari tüketimin (C) cari kullanılabilir gelirin (Y) doğru orantılı bir fonksiyonu olduğu hipotezinde bulunuyorsa, iki değişkenli bir regresyon modelinden faydalanılabilir:

Ct=+jβYtt

Burada, Ct ve Yt t döneminde cari tüketim ve kullanılabilir geliri; , sıfır gelir düzeyinde yapılmak istenen tüketimi; β, marjinal tüketim meylini; ε, hata terimini göstermektedir. Nitekim bazı ekonometri tanımlamalarına göre, ancak bir hata terimi içeren yöntemlere ekonometrik denir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski