Eugene Fourniere Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FOURNİERE, Eugene (1857-1914) Fransız siyaset adamı ve düşünür. Mesleki mücadeleler ve parlamenter kazanımlara dayalı bir sosyalizm anlayışını savunmuştur.

31 Mayıs 1857’deParis’te doğdu, 4 Ocak 1914’te Arcueil’de öldü. Kuyumcu çıraklığı ve bir matbaada düzeltmenlik yaptı. Resmi bir eğitim görmeyen Fourniere çeşitli konularda kitaplar okuyarak kendini geliştirdi.

1871 Paris Komünü’nün bastırılmasından sonra Fransız sosyalist hareketi yoğun baskılar altında kalmıştı. 1870’lerin sonlarına doğru sürgüne gönderilmiş olan Komüncüler’in dönmeye başlamasıyla birlikte sosyalist gruplar ve dergiler ortaya çıkmaya başladı. Fourniere, devrimci bir sosyalizm anlavışmı savunan Jules Guesde’nin yayımladığı L’Egalite dergisine yazılar yazmaya başladı. 1879’da sosyalist grupların Marsilya’da düzenledikleri kongrede, burjuvazinin ancak bir devrimle iktidardan düşürülmesinden sonra toplumsal mülkiyete dayalı bir düzenin gerçekleşebileceğini savundu, Paris Komününü eleştiren Louis Blanc’a karşı çıktı. 1880’de Parisli sosyalistlerin düzenlediği kongrede kadın haklarını savundu.

Zamanla L’Egalite’de savunulan bu görüşlerden uzaklaşan Fourniere, dergiden ayrıldı ve işçi sorunlarına idealist ve ahlaki “bir açıdan yaklaşan Benoit Malon’la ilişki kurdu. 1882’de Besseges ve Grand Combe’daki grevleri desteklediği gerekçesiyle 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. L’Egalite ile ılımlı bir sosyalizm anlayışını savunan Proletaire dergisi etrafında oluşan gruplar arasındaki anlaşmazlıklar 1882’de Saint-Etienne Kongresi’nde uç noktasına vardı. Guesde ve arkadaşları, aralarında Fourniere’nin de bulunduğu sosyalizme tedrici olarak ulaşılabileceğini savunan “olabilirciler”le (possibilistes) tüm ilişkilerini kestiler.

1885’te B. Malon Revue socialiste dergisini kurunca Fourniere bu dergiyle yakın bir işbirliği içine girdi. 1894-1898 arasında Paris Belediye Meclisi üyesi oiarak görev yaptı. 1898 seçimlerinde milletvekili seçildi. Dreyfus olayı sırasında Dreyfus’un suçsuz olduğunu savundu. 1902’ye kadar mecliste kaldığı dönem boyunca, işçilerin lehine parlamenter kazanımlar için mücadele etti. 1902’de kurulan Fransız Sosyalist Partisi’ni destekledi. 19Ö4’te Ecole Polytechnique’de iktisat profesörü oldu. 1905’te Conservatoire National des Arts et Metiers’de (Ulusal Sanatlar ve Meslekler Konservatuvarı) sosyoloji dersleri verdi. Malon’un ölümü üzerine 1905-1911 arasında Revue socialiste dergisinin yöneticiliğini üstlendi. Mesleki birliklerin örgütlenmesi için çaba gösterdi.

Fourniere, Saint-Simon, Fourier ve Proudhon gibi düşünürlerin görüşlerinden etkilenmiştir. Marx ve Engels’in tarihsel maddecilik görüşünün, ahlaki ve siyasal sorunların çözümünü zorlaştırdığını öne süren Fourniere, Proudhon’un sosyalizmin gerçekleşmesinde itici güç olarak gördüğü adalet kavramını ön plana çıkarmıştır. Sosyalizmin, mesleki ve sendikal mücadelelerden kaynaklanan bir mücadeleyle gelişeceğini kabul eden Fourniere, bu süreçte orta sınıfların güçleneceğini ve kapitalist toplumdaki iktisadi bunalımların daha seyrek ortaya çıkacağını öne sürmüştür.

• YAPITLAR (başlıca): L’âme de demain, 1895, (“Yarının Ruhu”); L ’idealisme social, 1898, (“Toplumsal İdealizm”); Essai sur l’individualisme, 1901, (“Bireycilik Üzerine Deneme”); Theories socialıstes au XIX‘ siecle, 1904, (“19. yy’da Sosyalist Kuramlar”); La legislaticn du travail, 1904, (“iş Hukuku”); L’indıvidu, l’association et l’Etat, 1907,(“Birey, Dernek ve Devlet”)\’La crise socialiste, 1908, (“Sosyalist Kriz”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara