Ferruhi (Sistani) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

FERRUHÎ ( ? – 1038) Iranlı şair. Kaside ve mersiyeleriyle ün kazanmıştır.

Ebü’l-Hasan Ali b.Cûlûğ Ferruhî, Güneydoğu İran’daki Sistan’da doğdu, aynı yerde öldü. Doğum tarihi bilinmiyor. Sistan hükümdarı Halef b. Ahmed’ in kölelerinden birinin oğludur. Önce bir çiftçinin yanında çalıştı. Geçim sıkıntısına düşerek işten ayrıldı. Belh Valisi Fahrü’d-devle Ebü’l-Muzaffer’e “Dağğâh” adlı kasidesini sunup bir süre onun yardımları ile geçindi. Daha sonra Gazneli Mahmud’un sarayına girdi. Saray kasidecilerinin en ünlüsü oldu. Buradaki görevi hükümdarın içki şölenlerinde çeng çalmak, manzumeler okumak, ayrıca onun yanında seferlere katılarak zaferleri şiirle kutlamak, olayları manzum olarak yazmaktı.

Gazneli Mahmud’un 1025’teki Somnat seferini ayrıntılarıyla anlatan kasidesi ünlüdür. Gazneli Mahmud’un ölümü (1030) için yazdığı mersiye, onun çocuklarına, kardeşi Yusuf’a, veziri Meymendî’ye, gözdesi Ayaz-ı Oymak’a yazdığı kasideler, Gazneliler dönemi İran edebiyatının en güzel örnekleridir. Ferruhî’nin 9504 beyitlik Farsça Divan’ı ile günümüze gelmemiş Tercümanü’l-Belâğa adlı, şiir sanatlarını anlatan bir yapıtı vardır.

Unlü İranlı şair Unsurî’nin öğrencisi olan Ferruhî’nin şiirlerinde anlamlı söz oyunları, ince duygular, doğa betimlemeleri büyük bir yer tutar.

• YAPITLAR (başlıca): Divan, (ö.s.), Ali Abdürresulî (yay.), 1932.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara