Ağırlık Nedir, Ne Demek, Sözlük, Kelime Anlamı

ağırlık, -ğı    

a. 1. Ağır olma durumu: Taşın ağırlığı. Yükün ağırlığı. 2. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne. 3. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer. 4. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum: Havanın ağırlığı. 5. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum. 6. Yük, külfet: Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır. 7. Takı: Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti. 8. Sorumluluk: Bu işin ağırlığını tek başıma yüklendim. 9. Etki, baskı, güçlük. 10. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak: “Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli.” –A. İlhan. 11. hlk. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın (II). 12. mec. Sıkıntı. 13. mec. Ağırbaşlılık: Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi. 14. mec. Değerli olma durumu: Hediyenin ağırlığı. 15. mec. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu: “Beynime bir ağırlık peyda olmuştu.” –A. Gündüz. 16. ask. Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri: “Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlere iş gördürmeye uğraşıyordum.” –F. R. Atay. 17. fiz. Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite. 18. sp. Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori.

 Güncel Türkçe Sözlük 


ağırlık   Fr. Pesanteur  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu 


ağırlık   Fr. Gravité  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu 


ağırlık    

Tabanca.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağırlık    

Başlık parası.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


ağırlık   İng. weight, significance 

Bir konumsal gösterimde, her bîr basamağın, gerçek sayıya eklenen katkısının değerini belirtmek üzere, o basamaktaki sayı değerinin çarpılacağı katsayı.

 BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü 1981


ağırlık   Fr. Pesanteur ou Poids 

F. Bopp’un, Hin t-Avrupa dilinde temel açınık diye saydığı, a, u, i açınıklarından birincisine ağır, ikincisine orta, üçüncüsüne de hafif demek için onlarda varsaydığı nitelik.

 BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü 1949


ağırlık   İng. gravity 

Bir nesne ile bir gökcismi arasındaki ağınımsal çekim kuvveti ile özekkaç itim kuvvetinin, gökcisminin yakınında tartı ile ölçülen birleşik etkisi.

 BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü 1983


ağırlık   İng. weight 

Bir cisme Yer’in ya da başka bir gökcisminin uyguladığı çekim kuvveti.

 BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü 1969


ağırlık   İng. counterweight 

Dekorları tutan askıları istenilen yükseklikte tutmaya yarayan nesne. Bunlar eski tiyatrolarda kum torbaları, yenilerinde demir külçelerdir.

 BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983


ağırlık   Osm. sıklet 

Güreşçinin gövde tartısı.

 BSTS / Güreş Terimleri Sözlüğü 


ağırlık   İng. weight 

Bir nesnenin, bulunduğu kümedeki öteki nesnelere göre önemi. Bir gözlem, tüm gözlemlerin bir işlevindeki istenen önem derecesinin belirtilmesi için, çoğunlukla çarpım biçiminde sayısal bir katsayı bağlanarak ağırlıklandırılır.

 BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü 1983


ağırlık   İng. Test weight 

Dürtücü ya da delici kılıçların ucundaki düğme yayları direncinin, yönetmelik ölçülerine uygunluğunu anlamak için kullanılan, dürtücü kılıç için 500 gr., delici kılıç için 750 gr. ağırlığında, silindir biçiminde, ortası delik, madenden yapılmış bir ölçü.

 BSTS / Kılıçoyunu Terimleri Sözlüğü 


ağırlık   İng. weight 

Bir cisim ve yer küre arasındaki çekim kuvveti.

 BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007


ağırlık   Osm. vezin 

(fizik)

 BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963


ağırlık   İng. chain, weight, braceweight. 

1. Çatıyı gergin tutmada kullanılan ağırlık. 2. Sahnede bir şeyi gergin tutmak için kullanılan ağırlık gereci. 3. Tiyatro konuşmasında ünsüz harflerin ortaya çıkmasıyla organların tembelliğinden doğan durum.

 BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü 1966


ağırlık   İng. bit 

Metal veya kauçuktan yapılmış ve at yarışlarında atların ağırlıklarını dengelemek için kullanılan cisim.

 BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü 


ağırlık   İng. weight 

Bir ölçme sürecinde belli sınar ve terimlerin, göreli konumunu ya da nicel payını gösteren sayısal değer.

 BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü 1981


ağırlık   İng. Weight 

Yumruk oyuncusunun kilosuna göre girdiği sınıf. (48, 51, 54, 57, 60, 63, 67, 71, 75, 81’den yukarı).

 BSTS / Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü 1968


ağırlık (I)    

1. Ağır, kıymetli. 2. itibar, kıymet, değer. 3. Vekar, temkin. 4. Mehri muaccel. 5. Ev eşyası. 6. Karşılık, bedel.

 Tarama Sözlüğü 1963


ağırlık (II)    

bk. ağır (II).

 Tarama Sözlüğü 1963


Daha yeni Daha eski