Emirî Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

EMÎRÎ (XV. yüzyıl) Şâir.

Klasik Çağatay edebiyatının kurucusu sayılır. Hayatı ayrıntılı bilinmiyor. Ali Şîr Nevâî Muhakemetü’l-Lugateyn’inde Emîrî’nin Şahruh döneminin şâirlerinden olduğu yazar. 1429’da Baysungur Mirza adına kaleme aldığı bir eseri de bu bilgiyi doğrulamaktadır. Emîrî Türkçe güzel şiirler söylemekle beraber Farsça şiirlerinin daha çok beğenildiği ve övüldüğü görülür. Nevâî’de Emirî’nin Türkçe şiirlerini övmekte fakat kalıcı olmadığını belirtmektedir. Emirî’nin Divan’ı, ayrıca konusunu İran edebiyatından alan Dehnâname adlı mesnevisi ve Beng ü Çağır münazarası vardır.

Sitede Ara