Tahir Olgun (Tahirü'l-Mevlevi) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Tahir Olgun, daha çok kullandığı ismi ile Tâhir’ül Mevlevî (İstanbul, 13 Eylül 1877 – İstanbul, 20 Haziran 1951)Şair, yazar, Mevlevî Dedesi, mutasavvıf, gazeteci, müderris, mesnevî-hân ve edebiyat tarihçisi gibi çok yönlü bir kişiliktir.

Gülhane Askerî Rüşdiyesini, Menşe-i Küttâb-ı Askeriye Mektebini bitirdi. Uzun müddet Daruşşafaka ve Kuleli Askeri liselerinde Arapça, Farsça Türk Edebiyatı ve tarih dersleri verdi. Şapka kanununa muhalefet iddiasıyla tutuklanıp idam edilen İskilipli Âtıf Efendi ile İstiklal Mahkemelerinde yargılandı ve beraat etti. Son yıllarında İstanbul Kütüphaneleri Tasnif Komisyonu’nda görev alarak Türkçe yazma divanlarının kataloglarının hazırlanmasında çalıştı.

Osmanlı’nın son dönemi ile Cumhuriyet döneminde yaşamış son ve en önemli temsilcilerinden Olgun, şiir yazmaya, 16 yaşındayken Hâfız’ın gazellerinden bazılarını manzum olarak tercüme etmekle başlamış; geride arûz ve hece vezinleriyle muhtelif mevzûlarda yazılmış birçok manzûme bırakmıştır.

 

Tarih düşürme konusunda çok başarılı olan Tâhir’ül Mevlevî, değişik olay ve kişilerle ilgili çok sayıda tarih kıt’ası ve tarih manzûmeleri nazmetmiştir.

 

Mevlevi tarikatı mensubu olan Tahir Olgun, daha çok Tahirü’l-Mevlevi imzasını kullandı. Divan tarzında eserler ortaya koydu, Mahfil adlı bir dergiyi 1920-1926 yılları arasında 68 sayı olarak yayınladı.

Yazılarını sâde ve akıcı bir üslupla yazar. Şiir ve yazılarının en belirgin özelliği samimiliktir. İnandığına sonuna kadar bağlı kalan oldukça hassas bir şairdir. Tâhir’ül Mevlevî’nin Türk ve İslâm tarihi, siyer, Türk Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Mevlânâ ve Mevlevîlik, edebî bilgiler, şiir şerhi, çeviri, biyografi, basın hayatı gibi değişik konularda yazılmış olan önemli eserleri vardır. Onun Edebiyat Lügati bugün için dahi önemli bir kaynaktır. Mesnevî Şerhi ise kuşkusuz en önemli eseridir ve bugün de ilgiyle okunmaktadır.

 

Eserleri

 

Basılmış Eserleri:

 

 1. Mirât-ı Hz. Mevlânâ
 2. Dîvânçe-i Tâhir
 3. Nazım ve Eşkâli Nazım
 4. Edebiyat Lügati
 5. Teşebbüs-i Şahsî
 6. Şeyh Celâleddin Efendi Merhûm
 7. Cengiz ve Hülâgû Mezâlimi
 8. Şeyh Şâmilin Gazevâtı
 9. İslâm Medreseleri Talebelerine Târih Hülâsaları
 10. Şeyh Sa’dî’nin Bir Sergüzeşti
 11. Âmuzgâri Fârisî
 12. Destâviz Fârisî Hânân
 13. Efgan Emîri Abdurrahman Han
 14. Hindin Moğol Hükümdarları
 15. Hind İhtilâlî
 16. Şükûfe-i Bahâristan
 17. Hazret-i Peygamber ve Zamânı
 18. Hind Masalları
 19. Fuzûlîye Dâir
 20. Nev’î ve Sûriye Kasîdesi
 21. Bâkîye Dâir
 22. Müslümanlıkda İbâdet Târihi
 23. İslâm Askerine
 24. Manzum Bir Muhtıra
 25. Mesnevî’nin Eski ve Yeni Mu’terizleri
 26. Mesnevî’nin En Son Mu’terizine
 27. XII – XVI. Asır Şaîrlerinin Dîvanları Kataloğu
 28. Aylık (Mahfil) Mecmuası
 29. Târih-i İslâm Sahîfelerinden

 

Basılmamış Eserleri:

 

 1. Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi (Nâtemam)
 2. Siyer-i Peygamberî (Bedr Gazâsına kadar yazılmıştır.)
 3. Târîh-i Enbiyâ
 4. Asr-i Saâdetde Müslümanlığın Medeniyyete Hizmetleri
 5. Şâir Giritli Ali İffet Merhum
 6. Kamerî Aylara Dâir Mâlûmat
 7. Büyüklerimizden Bâzı Zevât
 8. Tercümelerim
 9. Manzûm Bir Muhtıranın Zeyli
 10. Matbuat Âlemindeki Hayâtım
 11. Nedîmin Köşk Kasîdesi ve Şerhi
 12. Sünbüllüzâde Vehbinin (Tanâne) Kasîdesi ve Şerhi
 13. Ibni Kemâlin Yavuz Mersiyesi ve Şerhi
 14. Bursalı Gazâlî
 15. İki Mektup ve Sürûrî ile Gubâri
 16. Bâkînin Kâanûnî Mersiyesi ve Şerhi
 17. Bâkînin Sünbül Kasidesi ve Şerhi
 18. Yahya Bey’in Şehzâde Mustafa Mersiyesi ve Şerhi
 19. Nefi’nin (Hotin) Kasîdesi ve Şerhi
 20. Şerif Sabrinin Ebu Saîd Kasîdesi ve Şerhi
 21. Fuzûlinin Bağdad Kasîdesi ve Şerhi
 22. Fuzûlînin Şikâyetnâmesi ve Şerhi
 23. Kudemây-i Mevleviyye
 24. Veliyüddin Oğlu Ahmet Paşa Dîvânının Nesre Çevrilişi
 25. Dîvân-ı Tâhirülmevlevî (İkinci Dîvân)
 26. Dîvânçe-i Fârisî Tâhir

Sitede Ara