Kültürel Hegemonya Nedir, Ne Demek, Tanımı, Tarihi Hakkında Bilgi

Marksist felsefede kültürel hegemonya, egemen sınıfın kültürel açıdan farklı bir toplumun, o toplumun kültürünü, inançları, açıklamaları, algıları, değerleri ve alışkanlıkları manipüle eden egemenliğidir; böylece, dayatılan egemen sınıf dünya görüşleri kabul edilir hale gelir. Kültürel norm; Toplumsal, siyasi ve ekonomik statükoyu egemen sınıfın yararına olan yapay toplumsal yapılar yerine herkes için sürekli ve yararlı olarak doğal ve kaçınılmaz olarak meşrulaştıran evrensel olarak geçerli egemen ideoloji.

Felsefe ve sosyolojide, kültürel hegemonya terimi, liderlik ve kurala işaret eden Eski Yunanlı ἡγεμονία (hegemonya) kelimesinden türetilen ve atıfta bulunan çağrışımlara sahiptir. Siyasette hegemonya, doğrudan egemenlik kuvveti yerine işgal, işgal olmaktan ziyade, zımni bir güç aracı olan müdahale tehdidi ile hegemonun (astar devleti) egemen devletleri yönettiği dolaylı imparatorluk egemenliğinin jeopolitik metodudur.

Kültürel Hegemonya Tarihi

1848’de, Karl Marx, ekonomik durgunlukların ve kapitalist bir ekonominin pratik çelişkilerinin, işçi sınıfını proleter devrimi tetikleyeceğini, kapitalizmi bastırdığını, toplumsal kurumları (ekonomik, politik, sosyal) rasyonel modellere göre yeniden yapılandırmasını ve böylece sosyalizmin yeniden kurulmasını önermişti. Komünist bir toplumda toplum ekonomisinin işleyişine yönelik diyalektik değişiklikler, toplumsal üstyapıları (kültür ve siyaset) belirler.

Bu amaçla Antonio Gramsci, Bir Savaş Savaşı ve Manevralar Savaşı arasında stratejik bir ayrım önerdi. Konum savaşı, anti-kapitalist devrimcinin yerli değer sisteminin burjuvazinin kültürel hegemonyasına karşı koyduğu bir proletarya kültürü yarattığı entelektüel ve kültürel bir mücadeledir. Proletarya kültürü, sınıf bilincini artıracak, devrimci teori ve tarihi analiz yapacak ve böylece toplumsal sınıflar arasında daha fazla devrimci örgüt propagandası yapacak. Durum savaşını kazandığı zaman, sosyalist liderlerin devrimci sosyalizmin siyasi maneviyat savaşına başlamasına yetecek kadar siyasi güç ve halk desteğine sahip olacaklardı.

Kültürel egemenliğin ilk ve teorik uygulaması, Antonio Gramsci’nin “sosyal sınıfı” kavramak için geliştirdiği “ekonomik sınıf” (taban ve üstyapı) için Marksist bir analiz olarak ortaya çıkmıştı; bu nedenle kültürel hegemonya, toplumun egemen olduğu kültürel normların (Burjuva kültürel hegemonyası) dayattığı, doğal ve kaçınılmaz olarak algılanmamalı, ancak felsefi kökleri Şahin’in araçları olarak keşfedilmesi için araştırılması gereken yapay sosyal yapılar (kurumlar, uygulamalar, inançlar vb.) Olarak tanınmalıdır. Sosyal sınıfsal egemenlik konularında bilgi sahibi olmayı gerektirir.Bu tür bilgi payı, proletaryanın entelektüel ve siyasi kurtuluşu için vazgeçilmezdir; böylece kasaba ve ülke halkı olan işçiler ve köylüler, kendi toplumsal ve kültürel sorunlarına özel olarak hitap eden kendi işçi sınıfı kültürlerini yaratabilir Sosyal ihtiyaçlar olarak ekonomik ihtiyaçlar.

Bir toplumda, kültürel hegemonya, ne yekpare entelektüel pratik, ne de birleşik bir değerler sistemi değildir; ancak, her bir sosyal ve ekonomik sınıfın toplumsal bir amaca ve üyelerinin kendi içinde hareket etmelerine izin veren bir iç sınıf mantığına sahip olduğu katmanlı bir sosyal yapılardan oluşan bir kompleks Bu, diğer toplumsal sınıf üyelerinin davranışlarından özellikle farklı olan ve topluluğun unsurları olarak onlarla birlikte olan bir yoldur.

Farklı sosyal amaçlarının bir sonucu olarak, sınıflar daha büyük bir sosyal misyona sahip bir topluluk haline gelebilir. Bir erkek, bir kadın veya bir çocuk burjuva kültürel hegemonyanın sosyal yapılarını algıladığında, kişisel sağduyu, bireysel kişinin günlük yaşama başlamak için sağduyu uyguladığı, ikili ve yapısal bir rol (özel ve kamusal) gerçekleştirir; Her biri kendi toplumunda yaşamın statüko olarak deneyimlediği toplumsal düzen katmanının küçük kesimini; “Işlerin şekli”. Kamusal olarak, kişisel sağduyu’nun algısal sınırlamaları ortaya çıkışı, bireyin kültürel hegemonya tarafından mümkün kılınan sistematik sosyo-ekonomik sömürünün doğası üzerindeki algısını engellemektedir. Statükoyu (burjuva kültürünün sosyo-ekonomik hiyerarşisini) algılamadaki tutarsızlıktan dolayı, çoğu erkek ve kadın, uzak (kamu) endişelerden ziyade kendiliğinden olan (kişisel) kişisel kaygılarla ilgilenmektedir ve bu yüzden düşünmeyin ve Sosyo-ekonomik zulümlerinin temel kaynaklarını ve hoşnutsuzluklarını sosyal, kişisel ve politik olarak sorgularlar.

Kültürel hegemonyanın etkileri kişisel düzeyde algılanabilir; Bir toplumdaki her kişi onun ve onun toplumsal sınıfında anlamlı bir yaşam sürmekle birlikte, ayrı toplumsal sınıfların bireysel erkek ve kadının özel hayatıyla pek az benzerliği var gibi görünebilir. Yine de, bütün bir toplum olarak algılandığında, her insanın yaşamı, daha büyük toplumsal hegemonyaya katkıda bulunur. Toplumsal çeşitlilik, ekonomik çeşitlilik ve siyasi özgürlük var gibi gözükse de, çoğu insan farklı yaşam koşullarını görürler – tanık oldukları hayatlar toplum olarak birleştiğinde ortaya çıkan daha büyük hegemonik kalıbı algılayamazlar. Kültürel hegemonya, kültürün yaşayan erkekleri ve kadınları tarafından her zaman tam olarak algılanmayan küçük, farklı koşulların varlığı ile tecelli eder ve sürdürülür.

Daha yeni Daha eski