Hukuk Nedir, Ne Demek, Hukuk Tanımı ve Hakkında Bilgi

Hukuk, davranışları düzenlemek için sosyal ya da devlet kurumları aracılığıyla yaratılan ve yürürlüğe konan bir kurallar sistemidir. Bir sistem olarak Kanun, bir toplumun kendi aralarında saygı ve eşitlik göstermesini sağlamakta ve düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Devlet tarafından yürürlüğe konan kanunlar, ortak yasama veya tek bir yasama organı tarafından tüzük, yönetmelik kararnamesiyle ve yönetmeliklerle veya yargıçlar tarafından emsal, örn., Ortak hukuk yargıları yoluyla kurulabilir. Özel kişiler, normal mahkeme sürecine alternatif hakemlik kararını kabul edebilecek tahkim anlaşmaları da dahil olmak üzere, yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler oluşturabilirler. Kanunların kendileri oluşumu, yazılı veya zımni bir anayasa ve burada anılan haklardan etkilenebilir. Yasa, siyaseti, ekonomiyi, tarihi ve toplumu çeşitli şekillerde şekillendirir ve insanlar arasındaki ilişkilerin arabulucusu olarak hizmet eder.

(A) yasama organı veya diğer merkez organların yasalarını kodlayan ve konsolide eden sivil hukuk yargıları ve (b) hakimin öngördüğü durumlarda bağlayıcı hukuk olarak kabul gören ortak hukuk sistemleri arasında genel bir ayrım yapılabilir. Tarihsel olarak, dinsel kanunlar laik meselelerin çözümünde bile önemli bir rol oynamıştır ve halen bazı dini cemaatlerde kullanılmaktadır. İslam Şeriat hukuku, dünyanın en yaygın dini hukukudur ve İran ve Suudi Arabistan gibi bazı ülkelerde temel yasal sistem olarak kullanılmaktadır.

Kanunun yargılanması genellikle iki ana bölüme ayrılır. Ceza hukuku, toplumsal düzen için zararlı kabul edilen ve suçlu tarafın hapsi veya cezaya çarptırılabileceği davranışlarla ilgilidir. Medeni hukuk (yukarıda sivil hukuk bölgeleriyle karıştırılmamalıdır) bireyler veya kuruluşlar arasındaki dava (anlaşmazlıklar) ile ilgilidir.

Yasa, hukuki tarih, felsefe, ekonomik analiz ve sosyoloji alanlarında bilimsel araştırma kaynağıdır. Kanun eşitlik, adalet ve adalete ilişkin önemli ve karmaşık konuları da gündeme getirmektedir.
 
Ana tanımlar

Yüzyıllar boyu birçok kanun tanımı yapılmıştır. Merriam-Webster\’tan Üçüncü Yeni Uluslararası Sözlük yasayı şu şekilde tanımlar: \”Kanun, bir topluluğun bağlayıcı bir geleneği ya da uygulamasıdır; bir kural ya da davranış modu ya da eylem, onu öngören ya da resmen kontrol eden bir otorite tarafından bağlayıcı olarak kabul edilen veya kontrol otoritesi tarafından yapılmış, onaylanmış veya yürürlüğe konan bir yaptırımla (fermanda, kararname, yazıyla, emir, tüzük, tüzük, karar, karar, yargı kararı veya kullanımı) zorunlu kılınmıştır. \”

1973\’te Scribner\’ın yayınladığı Fikirler Tarihi Sözlüğü buna göre hukuk kavramını şöyle tanımladı:”Hukuk sistemi, insan davranışını düzenleyen en açık, kurumsallaşmış ve karmaşık olan moddur. Aynı zamanda, davranışları etkileyen, daha az kurumsallaşmış bir türdeki toplumsal ve ahlaki kurallar için olan kongreler de büyük önem taşıyor”.

\”Evrensel olarak kabul edilebilir bir hukuk tanımı\” üretmek için çeşitli girişimler yapılmıştır. 1972\’de bir kaynak böyle bir tanımın üretilemeyeceğini belirtti. McCoubrey ve Beyaz, \”hukuk nedir?\” Sorusunu yanıtladı. basit bir yanı yoktur. Glanville Williams, \”hukuk\” sözcüğünün anlamının bu kelimenin kullanıldığı bağlama bağlı olduğunu söyledi. Örneğin, \”erken geleneksel hukuk\” ve \”belediye yasası\”, \”kanun\” sözcüğünün iki farklı ve uzlaşmaz anlamları olduğu bağlamlardı. Thurman Arnold, \”hukuk\” kelimesini tanımlamak imkansız olduğu açıktır ve bu kelimeyi tanımlama mücadelesinin hiç terk edilmemesi gerektiğinin eşit derecede açık olduğunu belirtti. \”Kanun\” kelimesini tanımlamaya gerek olmadığını (örneğin \”genellemeleri unutalım ve davalara bakalım\”) görüş edinmek mümkündür.

Sitede Ara