İzzeti Mehmed Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

 İzzetî Mehmed Efendi, 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı dönemi şair ve hukukçusudur. İşte İzzetî Mehmed Efendi hakkında daha fazla bilgi:

Doğum ve Aile: İzzetî Mehmed Efendi, 1039 yılında Filibe'ye bağlı Çaşnigîr'de doğdu. Babası Filibe Kadısı Lutfullah Efendi, dedesi ise Şeyhülislâm Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi'dir. Ailesi önemli bir entelektüel çevrede yer almaktaydı.

Eğitim ve Şairlik: İzzetî, amcası Şeyhülislâm Yahya Efendi'nin himayesine girdi ve iyi bir medrese eğitimi aldı. Şairlik yeteneği küçük yaşlarda ortaya çıktı ve amcası başta olmak üzere dönemin diğer büyükleriyle şiirlerini paylaşarak tanınmış bir şair haline geldi.

Görevleri: İzzetî Mehmed Efendi, hukuk alanında da yetenekliydi. Önce çeşitli medreselerde müderrislik yaparak eğitim alanında görev aldı. Daha sonra Şam kadılığı, Mısır kadılığı, Bursa kadılığı ve İstanbul kadılığı gibi önemli hukuki görevlerde bulundu. Ayrıca Anadolu kazaskerliği ve Rumeli kazaskerliği görevlerini de üstlendi.

Şiir ve Divanı: İzzetî Mehmed Efendi'nin mürettep bir divanı bulunmaktadır. Şiirlerinde dönemin klasik ve sebki Hindî ustalarının etkisi görülürken, Fuzûlî, Bakî, Cevrî ve Neşâtî gibi ünlü şairlerin de etkisi altında olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Arapça ve Farsça şiirler de yazmıştır.

Diğer Katkıları: İzzetî Mehmed Efendi, Keşfü'z-zunûn adlı esere ilavelerde bulunmuş ve Kafzâde Fâizî'nin Zübdetü'l-eş'âr adlı tezkiresine zeyil yazdığına dair kaynaklarda bilgiler bulunmaktadır.

Yapıtları: İzzetî Mehmed Efendi, Beşiktaş'ta Vişnezâde Mescidi adıyla bilinen bir mescid yaptırmıştır. Ayrıca İstanbul Çarşamba'da amcası Yahya Efendi'nin medresesine bitişik olarak dârülhadis inşa ettirmiştir.

İzzetî Mehmed Efendi, hem şairlik hem de hukuk alanındaki katkılarıyla tanınmış bir Osmanlı şahsiyetidir. Divanı ve eserleri günümüzde de ilgi çekmektedir.


Daha yeni Daha eski