Sosyal Değişme Nedir, Ne Demektir, Tanımı, Kavramı, Tarihçesi ve Gelişimi Hakkında Bilgi

 Toplumsal değişim, bir toplumun yapısında, alışkanlıklarında veya önceki durumlarından farklılık gösteren gözlemlenebilir bir değişiklik anlamına gelir.

Her toplumda toplumsal değişim kaçınılmazdır. Ancak, çoğu toplum, istikrarlarını bozabilecek ve özellikle ani ve hızlı değişim dönemlerinde normale dönmeyi umut ederken kendilerini yanıltan bir süreklilik ve istikrar arzusuyla hareket ederler. Değişimin tek bir kaynağı yoktur, ancak toplumsal yaşamın farklı yönleri zamanla geri dönüşü olmayan değişikliklere yol açarlar. Ancak, değişimin belirli nedenleri zamanla öne çıkar.

Ekolojik değişiklikler, nüfus artışı ve iklim veya topografik değişiklikler, toplumsal değişimi etkiler. Avcılık ve toplayıcılıktan tarıma geçiş gibi büyük değişimler, buzul çağının sona ermesi ve iklim değişikliklerinin sonucunda gerçekleşmiş olabilir.

Nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve siyasi değişimler, toplumsal değişimin temel nedenleridir. Bu faktörler, tarih boyunca ve günümüzde genel toplumsal değişimin arkasındaki en önemli etkenlerdir.


Kültürler, fikirler, gelenekler ve davranış kurallarıyla sosyal eylemi yönlendiren sistemlerdir. Toplumlar değiştikçe, kültürler de değişime uyum sağlar. Ancak, fikirler ve gelenekler kendi hayatlarına sahiptir ve insanlar genellikle bu kültürel unsurlara bağlı kalır. Bu, değişim arzusunu ve istikrar illüzyonunu doğuran bir çelişki yaratır. Kültürler değişse de, değişime direnen güçlü veya zayıf unsurlar her zaman mevcuttur ve maddi değişimlere toplumun nasıl uyum sağlayacağını önceden tahmin etmek zordur.

Maddi değişimlerle ilişkilendirilen teorik toplumsal değişim yasaları, kültürel çeşitliliğin önüne geçebilir. Bu, değişimin maddi olmayabileceği anlamına gelmez; aksine, kültür, maddi koşullar elde edilse bile, toplumsal değişimin yönünü ve hızını kısmen etkileyen bağımsız bir rol oynar.

Sosyal değişimi anlamanın temel yolu, toplumların ekolojik, siyasi, ekonomik ve kültürel tarihleri arasındaki karmaşık etkileşimleri incelemektir. Belirli ve detaylı sosyal tarihler, değişimin özgün kalıplarını aydınlatmanın yanı sıra genel sonuçları ve ortak özellikleri bulmak için karşılaştırmalı bir şekilde kullanılabilir. Rastgele tarihlerden çıkarılan soyut teoriler genellikle yetersiz kalır. Katı evrim teorileri, her türlü değişmenin önceden belirlenmiş olduğu fikri üzerinde ısrar ederek sınırlı sonuçlara yol açar.

Sosyal değişimi tanımlamak için bu yöntem ne zorunlu ne de faydalıdır. İnsan gruplarının düzenli olarak organize ettiği her şey, sosyal bir sistem oluşturur. Bu tür bir sistemdeki herhangi bir değişiklik, tekrarlanan bir nitelik kazandığında sosyal değişim meydana gelir. Bu tanım, geniş veya dar kapsamlı değişiklikler arasında ayrım yapmaz ve çoğu kritik değişimin nasıl ve neden meydana geldiğini anlamak ve gelecekteki olası değişimleri tahmin etmek daha ilginç hale gelir.

Sosyal yapıdaki en önemli dönüşümler arasında, yerleşik tarımın benimsenmesinden kaynaklanan teknolojik devrim, devletlerin gelişimiyle birlikte gelişen organizasyonlardaki devrim ve daha yakın zamanlarda tamamlanmamış modernleşme süreciyle ifade edilen düşünce, teknoloji ve siyasetin dönüşümü yer alır. Sonuncusu, değişim araştırmacılarını en çok zorlayan konudur.

Max Weber, çalışmalarını Rönesans'tan sanayi devrimine kadar olan değişimlerin neden diğer büyük tarımsal medeniyetlerde değil de, özellikle Batı Avrupa'da meydana geldiğini araştırmaya adamıştır. Weber'in bu medeniyetlerin tarihleri ve kültürleri arasındaki karşılaştırmasına dayanan cevabı, planlı ve rasyonel açıklamalara olan eğilimin sadece Batı'da ortaya çıktığı şeklindeydi.

Ancak, Weber tarafından sadece kısmen ele alınan temel sorun, bu eğilimin kaynağını belirlemektir. Bu eğilim, Yunan felsefesinin rasyonel şüpheciliğinden mi, Roma hukukunun normatif ve kapsamlı gelişiminden mi, yoksa Hıristiyan teolojisi ve kilise organizasyonunun bir sonucu olan Yahudilik, Yunan felsefesi ve Roma hukuku mu kaynaklanmıştır? Ancak, aynı kültürel etkilere maruz kalan İslam'da bu rasyonalizasyon eğilimi neden ortaya çıkmamıştır? Niçin Doğu'nun büyük imparatorluklarında karmaşık bürokratik organizasyonlara ve kadim felsefi geleneklere rağmen benzer bir eğilim görülmemiştir?

Weberci ve Marksist sosyolojiyle uyumlu bir şekilde, Ortaçağ Avrupa'sının ekolojik ve siyasi ortamı, tüccar elitler tarafından veya onlar tarafından kurulan güçlü, bağımsız kentlerin gelişimi için diğerlerinden daha elverişliydi. Tüccarlar ve kent zanaatkarları, genellikle köylülerden, savaşçılardan veya saray görevlilerinden daha rasyonel ve hesaplıydılar. Onlar, ölçülebilir mallarla, önceden tahmin edilebilir şekillerde manipüle edilebilen ve önceden kestirilebilen karlarla ilgileniyorlardı. Diğer yandan, köylüler doğaya karşı kaprisliydiler ve soylular ve devletlerin keyfi yönetimine karşı koymak veya kontrol etmek umudu pek yoktu. Onlar genellikle sihir ve hurafeye inanç duyuyorlardı. Savaşçılar, ahlaki açıdan aklıselim olmayan şiddet ile kentli insanın küçük hesapları arasında keskin bir zıtlık oluşturuyorlardı.

Ancak, Çin'deki bürokratik elitler de rasyonel bir sorumluluk ahlakı ve insanları hesaplamak ve manipüle etmek yeteneği geliştirmişlerdi. Batıdaki kilise görevlileri de benzer bir düşünce tarzını benimsemişti, ancak bunun genellikle sosyal meselelerle sınırlı kalması ve üretim veya teknik yönlerle ilgili olmaması nedeniyle, burjuvazinin deneysel bilimin gelişimine sıcak bakmamışlardı. Özellikle Konfüçyüsçü bürokratlar arasında bu durum belirgindi.

Avrupa'da IX. ve XII. yüzyıllar arasında yaşanan feodal anarşi, bağımsız kentlerin ortaya çıkmasına olanak tanıdı. Daha sonra krallar, feodal güçlerle mücadele etmelerine yardımcı olacak burjuvazinin ekonomik kaynaklarından ve yönetim deneyimlerinden yararlandılar ve aynı zamanda kiliseye karşı kontrolü ellerinde tutmaya çalıştılar. XIV. yüzyıl civarında, soylular ve kilisenin yanı sıra kentler de güçlü devletlerin ortaya çıkmasında etkili oldu. İngiltere, Fransa ve Almanya'daki kentler önemli siyasi ve kültürel bağımsızlığa sahipti. Ancak İspanya'nın Avrupa'nın dikkatini çekememesinin ve Güney Avrupa'daki sefalete ve entelektüel geriliğe nasıl yol açtığının sebepleri daha farklıydı.

Protestanlığın, kralın güçsüz olduğu ancak kentlerin güçlü olduğu bölgelerde ortaya çıkması ve sonraki ekonomik ve bilimsel ilerleme ile ilişkili olması tesadüfi değildir. Tüm bu gerçek tarihsel olayların birleştiği güneybatı Avrupa'daki ticaret ve bilimsel ilerleme, XVIII. yüzyılın sonlarındaki ilk sanayi devrimine yol açmıştır.

Ancak, Yakın Doğu'da, sürekli fethedilen ve yağmalanan kentlerin varlığı, ekonomik ve demografik açıdan zayıf bir toplumun oluşmasına neden oldu. Kültürler, İslam düşüncesinin altın çağını karakterize eden rasyonel ve açık tavırdan çok, bozulmaya elverişli tevekkül ve içe dönük mistisizme adapte oldu.

Han İmparatorluğu'nun III. yüzyılda parçalanmasının ardından, VI. yüzyılda yeniden birleşmesine rağmen, Çin'de feodal parçalanma sürekli bir sorun olarak kaldı. Her imparatorluk parçalandığında, feodal bölünme yeniden ortaya çıktı. Konfüçyüsçü "literati" olarak bilinen resmi okur-yazar görevliler, kendi akılcı ahlaklarını geliştirdiler ancak aynı zamanda fikri yenilgiyi teşvik ettiler ve şehir tüccarlarının bağımsız güç olmasını engellediler. Bu durum, Çin'in ticari ilişkilerini genişletme arzusunu azalttı ve teknolojik yenilikler için farklı deneyleri engelledi. Batı Avrupa, XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar ekonomik sahasını genişletirken, bu süreç teknolojik ve bilimsel bir devrimle sonuçlandı ve sosyal yapısını tamamen değiştirdi. Ancak Çin, Mina ve Kina hanedanlıkları döneminde (XIV.-XX. yüzyıllar), sınırlı yenilikler yapmasına rağmen artan nüfusu doyurmakta güçlük çekti ve Batı'ya kıyasla geri kaldı.

Çeşitli medeniyetlerin farklı dinamiklerini açıklamak ve değişimin temel nedenlerini anlamak için aynı unsurlar farklı kombinasyonlar içinde kullanılabilir.

Sosyal değişimi anlamanın bir yolu da, tarihsel kökenlerinin araştırılmasıdır, ancak bu tek başına yeterli değildir. Charles Tilly, son dört yüzyılda devletin artan gücü ve emeğin proleterleşmesinin en büyük iki tip değişim olduğunu vurgulamıştır. Bu değişimler, başlangıçta Batı Avrupa'dan kaynaklanmış olsa da, dünya geneline yayılmıştır. Aile yapılarından yerel siyasi organizasyonlara, protesto türlerinden iş alışkanlıklarına kadar birçok alanda bu değişimler incelenmiştir.

Barrington Moore gibi diğer sosyologlar, modernleşmenin demokrasi, faşizm veya komünizm gibi farklı siyasi sonuçlar doğurduğunu açıklamıştır. Moore'un tezi, modernleşmenin devletle soyluların işbirliği sonucu gerçekleştiği yerlerde faşizmin kaçınılmaz olduğunu, devlet gücünün soylu-burjuva anlaşmasıyla durdurulduğu yerlerde ise demokrasinin daha muhtemel bir sonuç olduğunu öne sürmektedir. Moore, bu tezini çeşitli medeniyetlerde incelerken kanıtlamıştır.

Sosyal değişimin gelecekteki anahtar konuları, dünyanın fakir bölgelerindeki hızlı ekonomik büyüme ve sosyal modernleşmenin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği, tüm dünyaya egemen olacak bir sosyalist "dünya-ekonomisi"nin yaratılıp yaratılamayacağı, teknolojik ilerlemenin bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi durdurup durduramayacağı gibi soruları içermektedir. Ayrıca, modern teknolojinin doğurduğu ekolojik dönüşümlerin, gelecek nesiller için karmaşık sorunlar yaratıp yaratmayacağı da incelenmelidir.

Bunlar, sosyal değişimin büyük sorunlarıdır. Ancak sadece bireysel hayatların daha büyük siyasi, kültürel ve ekonomik değişimlerle nasıl ilişkili olduğunu anlamak, geçmiş ve gelecekteki sosyal değişimlerin nasıl şekillendiğini anlamamıza yardımcı olabilir.

Daha yeni Daha eski