Davranış Sosyolojisi Nedir, Uygulama Alanları ve Araştırma Teknikleri

 Davranış sosyolojisi, bireylerin ve grupların toplumsal çevrelerindeki davranışlarını inceleyen bir sosyoloji dalıdır. Bu alan, sosyal davranışların nasıl oluştuğunu, nasıl değiştiğini ve toplumsal yapılar ve kurumlarla nasıl etkileşime girdiğini anlamaya çalışır. Davranış sosyolojisi, sosyal psikoloji, antropoloji ve ekonomi gibi disiplinlerle kesişen ve bu alanlardan teorik ve metodolojik yaklaşımlar ödünç alan geniş kapsamlı bir disiplindir.


Temel İlkeler ve Yaklaşımlar

 1. Toplumsal Normlar ve Değerler:

  • Toplumsal normlar ve değerler, bireylerin davranışlarını şekillendiren temel unsurlardır. Davranış sosyolojisi, bu norm ve değerlerin nasıl oluştuğunu, sürdürüldüğünü ve değiştirildiğini inceler.
 2. Sosyal Roller ve Statüler:

  • Bireylerin toplum içindeki rolleri ve statüleri, davranışlarını önemli ölçüde etkiler. Bu roller ve statüler, bireylerin belirli durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini belirler.
 3. Sosyal Etkileşim:

  • Bireyler arasındaki etkileşimler, sosyal davranışların oluşumunda ve değişiminde kritik bir rol oynar. Bu etkileşimler, sembolik etkileşimcilik ve dramaturji gibi teorik çerçevelerle analiz edilir.
 4. Sosyal Kontrol ve Uyumsuzluk:

  • Davranış sosyolojisi, toplumun bireylerin davranışlarını nasıl kontrol ettiğini ve normlara uyumsuz davranışların (sapma, suç, vb.) nasıl ortaya çıktığını araştırır.
 5. Bireysel ve Grup Davranışları:

  • Bireysel davranışların yanı sıra grup dinamikleri de incelenir. Grupların, bireylerin davranışlarını nasıl etkilediği ve grup içi ve grup arası ilişkiler ele alınır.

Araştırma Konuları ve Uygulama Alanları

 1. Sosyal Normlar ve Davranışlar:

  • Bireylerin belirli durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini belirleyen toplumsal kuralların (normlar) incelenmesi. Bu, ahlaki normlar, yasal normlar ve günlük yaşam normlarını içerir.
 2. Sapma ve Suç:

  • Toplumsal normlara uyumsuz davranışların ve suçun nedenlerini ve sonuçlarını incelemek. Bu, sapma teorileri, sosyal kontrol mekanizmaları ve suç önleme stratejilerini kapsar.
 3. Gruplar ve Organizasyonlar:

  • Grupların ve organizasyonların iç dinamiklerini ve bireylerin bu yapılar içinde nasıl davrandığını anlamak. Liderlik, grup baskısı, uyum ve grup çatışmaları gibi konular ele alınır.
 4. Kimlik ve Kendilik:

  • Bireylerin kimliklerinin ve kendilik kavramlarının nasıl oluştuğunu ve sosyal etkileşimler yoluyla nasıl şekillendiğini incelemek. Bu, kişisel kimlik, sosyal kimlik ve rol teorilerini içerir.
 5. Sosyal Hareketler ve Kolektif Davranış:

  • Sosyal hareketlerin ve kolektif davranışların nasıl ortaya çıktığını, geliştiğini ve toplumsal değişimlere nasıl katkıda bulunduğunu araştırmak. Bu, protestolar, devrimler ve sivil itaatsizlik gibi konuları kapsar.

Yöntemler ve Araştırma Teknikleri

 1. Gözlemsel Araştırmalar:

  • Bireylerin ve grupların doğal ortamlarındaki davranışlarını gözlemlemek. Katılımcı gözlem ve etnografi gibi yöntemler sıkça kullanılır.
 2. Anketler ve Görüşmeler:

  • Bireylerin davranışlarını, tutumlarını ve inançlarını anlamak için anketler ve derinlemesine görüşmeler yapılır. Bu yöntemler, geniş katılımlı veri toplama sağlar.
 3. Deneysel Araştırmalar:

  • Sosyal davranışların belirli koşullar altında nasıl değiştiğini anlamak için kontrollü deneyler yapılır. Bu, özellikle sosyal psikoloji ile kesişen bir yaklaşımdır.
 4. İstatistiksel Analizler:

  • Büyük ölçekli veri setlerinin analiz edilmesi yoluyla sosyal davranışların desenlerini ve eğilimlerini incelemek. Regresyon analizleri, faktör analizleri ve diğer istatistiksel yöntemler kullanılır.

Davranış Sosyolojisinin Önemi ve Etkisi

 • Toplumsal Düzenin Anlaşılması: Davranış sosyolojisi, toplumsal düzenin nasıl sağlandığını ve sürdürüldüğünü anlamamıza yardımcı olur. Bu, toplumsal normlar, değerler ve kontrol mekanizmaları hakkında derinlemesine bilgi sağlar.

 • Sosyal Politikaların Geliştirilmesi: Sosyal davranışların anlaşılması, etkili sosyal politikaların geliştirilmesine katkıda bulunur. Bu, suç önleme, eğitim, sağlık ve sosyal refah politikalarını kapsar.

 • Kapsayıcı ve Adil Toplumlar: Davranış sosyolojisi, toplumsal eşitsizlikleri ve adaletsizlikleri ortaya çıkararak, daha kapsayıcı ve adil toplumların oluşturulmasına katkıda bulunur.

Davranış sosyolojisi, toplumsal davranışların karmaşıklığını anlamak ve toplumsal yapılar ve süreçler üzerindeki etkilerini analiz etmek için kritik bir disiplindir. Bu alandaki çalışmalar, bireylerin ve grupların toplumsal yaşamlarını daha iyi anlamamıza ve bu bilgileri toplumsal sorunların çözümünde kullanmamıza olanak tanır.

Daha yeni Daha eski