Sosyal Araştırma Nedir, Tanımı, Türleri ve Etik İlkeleri

Sosyal araştırma, toplumsal olguları, davranışları, yapıları ve süreçleri sistematik ve bilimsel yöntemlerle incelemeyi amaçlayan bir araştırma alanıdır. Sosyal araştırmalar, toplumun nasıl işlediğini, bireylerin ve grupların davranışlarını, toplumsal kurumların rolünü ve toplumsal değişim süreçlerini anlamaya yönelik bilgi üretir. Sosyal araştırmaların temel amacı, toplumsal gerçeklik hakkında güvenilir ve geçerli bilgiler elde etmek, bu bilgileri analiz etmek ve yorumlamaktır.


Sosyal Araştırmanın Temel Kavramları

 1. Hipotez: Araştırmada test edilmek üzere belirlenen, doğruluğu kanıtlanabilir önerme veya varsayımdır.

 2. Değişken: Araştırmada ölçülen veya manipüle edilen unsurlardır. Bağımsız değişkenler, etkileyen faktörleri; bağımlı değişkenler ise etkilenen sonuçları ifade eder.

 3. Örneklem: Araştırmada incelenen, daha geniş bir evreni temsil eden kişi veya öğe grubudur.

 4. Veri Toplama Yöntemleri: Araştırmada kullanılan bilgi toplama teknikleridir. Anketler, görüşmeler, gözlemler ve belgelerin analizi gibi çeşitli yöntemler kullanılır.

 5. Veri Analizi: Toplanan verilerin sistematik olarak incelenmesi, yorumlanması ve sonuçların çıkarılması sürecidir. İstatistiksel analizler ve nitel analiz teknikleri kullanılabilir.

 6. Geçerlilik ve Güvenilirlik: Araştırma sonuçlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini ifade eder. Geçerlilik, araştırmanın gerçekten ölçmek istediği şeyi ölçüp ölçmediğini; güvenilirlik ise aynı koşullarda tekrarlanabilir olup olmadığını ifade eder.

Sosyal Araştırma Türleri

 1. Nicel Araştırma: Sayısal verilerin toplanması ve analizine dayanır. Anketler ve deneyler gibi yöntemler kullanılır. Örnekleme, hipotez testi ve istatistiksel analizler sıkça kullanılır.

 2. Nitel Araştırma: Sözel veya yazılı verilerin toplanması ve yorumlanmasına dayanır. Derinlemesine görüşmeler, odak grupları ve katılımcı gözlemler gibi yöntemler kullanılır. Anlam ve deneyimler üzerine yoğunlaşır.

 3. Karma Araştırma: Nicel ve nitel araştırma yöntemlerini birleştirir. Karma yöntemler, araştırma sorusuna daha kapsamlı bir yanıt sağlamak amacıyla her iki yaklaşımın da güçlü yönlerini kullanır.

Sosyal Araştırmanın Aşamaları

 1. Araştırma Sorusu ve Hipotez Geliştirme: Araştırmanın odaklanacağı sorunun belirlenmesi ve test edilebilir hipotezlerin formüle edilmesi.

 2. Literatür Taraması: Konuyla ilgili mevcut bilgilerin incelenmesi, önceki araştırmaların değerlendirilmesi.

 3. Araştırma Tasarımı: Hangi yöntemlerin kullanılacağı, verilerin nasıl toplanacağı ve analiz edileceği gibi araştırmanın planlanması.

 4. Veri Toplama: Belirlenen yöntemlerle verilerin sistematik olarak toplanması.

 5. Veri Analizi: Toplanan verilerin analiz edilmesi, hipotezlerin test edilmesi ve bulguların yorumlanması.

 6. Raporlama ve Yayınlama: Araştırma bulgularının yazılı olarak sunulması, sonuçların paylaşılması ve yayınlanması.

Sosyal Araştırmanın Önemi

Sosyal araştırma, toplumsal olgular hakkında bilgi üretir ve bu bilgilerin toplumsal politika, eğitim, sağlık, ekonomi gibi çeşitli alanlarda kullanılmasına olanak sağlar. Sosyal araştırmalar, toplumsal sorunların anlaşılması ve çözümüne yönelik stratejilerin geliştirilmesine katkıda bulunur. Ayrıca, teorilerin test edilmesi ve yeni teorilerin geliştirilmesi için de kritik bir rol oynar.

Sosyal Araştırmanın Etik İlkeleri

Sosyal araştırmalar, belirli etik ilkeler çerçevesinde yürütülmelidir:

 1. Gönüllü Katılım: Araştırmaya katılım gönüllü olmalı ve katılımcılar istedikleri zaman araştırmadan çekilme hakkına sahip olmalıdır.

 2. Bilgilendirilmiş Onay: Katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemi ve olası sonuçları hakkında bilgilendirilmeli ve onayları alınmalıdır.

 3. Gizlilik ve Anonimlik: Katılımcıların kimlikleri gizli tutulmalı ve kişisel bilgiler anonimleştirilmelidir.

 4. Zarar Vermeme: Araştırma, katılımcılara fiziksel veya psikolojik zarar vermemelidir.

Sosyal araştırma, toplumsal gerçekliği anlamak ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak için vazgeçilmez bir araçtır. Bu nedenle, sosyal araştırmacıların bilimsel yöntemleri titizlikle uygulamaları ve etik ilkelere sadık kalmaları büyük önem taşır. 

Daha yeni Daha eski