Yapısal İşlevselcilik Nedir, Tanımı, Tarihi ve Gelişimi Hakkında Bilgi

Yapısal işlevselcilik, toplumun çeşitli bileşenlerinin (yapılar) nasıl işlediğini ve toplumsal düzenin nasıl sürdürüldüğünü anlamaya çalışan bir sosyolojik yaklaşımdır. Bu teori, toplumu bir bütün olarak ele alır ve toplumsal yapılar ile işlevleri arasındaki ilişkileri inceler. Yapısal işlevselcilik, 20. yüzyılın ortalarında özellikle Talcott Parsons ve Robert K. Merton gibi sosyologlar tarafından geliştirilmiştir.


Yapısal İşlevselciliğin Temel Kavramları

 1. Yapı: Toplum, birbirine bağımlı olan çeşitli kurumlardan ve yapı taşlarından oluşur. Bu yapılar arasında aile, eğitim sistemi, ekonomi, siyaset ve din gibi kurumlar yer alır.

 2. İşlev: Her toplumsal yapının, toplumsal düzeni ve istikrarı sürdürmeye yönelik belirli işlevleri vardır. İşlev, bir yapının topluma nasıl katkıda bulunduğunu ve toplumsal sistemin bütünlüğünü nasıl koruduğunu açıklar.

 3. Toplumsal Düzen ve İstikrar: Yapısal işlevselcilik, toplumsal düzenin ve istikrarın korunmasına odaklanır. Toplumun çeşitli bileşenleri arasındaki uyum ve işbirliği, toplumsal düzenin sürdürülmesi için önemlidir.

 4. Uyum ve Entegrasyon: Toplumun işleyişi, bireylerin ve kurumların işbirliği ve uyumu ile sağlanır. Toplumsal kurumlar, bireylerin sosyalizasyon süreçleri aracılığıyla toplumsal normları ve değerleri öğrenmelerini ve içselleştirmelerini sağlar.

 5. Denge ve Dinamik Denge: Yapısal işlevselciler, toplumsal sistemlerin dinamik denge durumunda olduğunu savunur. Bu denge, toplumsal yapılar arasındaki ilişkilerin sürekli olarak ayarlanması ve yeniden düzenlenmesiyle korunur.

Tarihi ve Gelişimi

Yapısal işlevselcilik, 20. yüzyılın ortalarında Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir etkisi olan bir sosyolojik perspektif haline geldi. Bazı önemli isimler ve gelişmeler şunlardır:

 1. Emile Durkheim: Yapısal işlevselciliğin öncülerinden biri olan Durkheim, toplumsal düzenin ve kolektif bilincin önemini vurgulamıştır. Ona göre, toplumsal yapılar, bireylerin topluma uyum sağlamalarını ve toplumsal bütünlüğü sürdürmelerini sağlar.

 2. Talcott Parsons: Parsons, yapısal işlevselciliği sistematik bir teori haline getiren önemli bir sosyologdur. AGIL şeması olarak bilinen modelinde, her toplumsal sistemin dört temel işlevi yerine getirmesi gerektiğini savunur: Adaptasyon (A), Hedef Belirleme (G), Entegrasyon (I) ve Latent (Gizli) İşlevler (L).

 3. Robert K. Merton: Merton, yapısal işlevselcilik teorisine önemli katkılarda bulunmuştur. "Ortaya Çıkan ve Gizli İşlevler" kavramlarını geliştirerek, toplumsal yapıların hem açık (beklenen) hem de gizli (beklenmeyen) işlevleri olabileceğini göstermiştir. Ayrıca, "işlevsel alternatifler" ve "sosyal patoloji" gibi kavramları da tanıtmıştır.

Eleştiriler ve Günümüzdeki Durumu

Yapısal işlevselcilik, toplumu bütüncül bir şekilde ele alması ve toplumsal düzenin nasıl sürdürüldüğünü açıklamaya çalışması nedeniyle eleştiriler almıştır. Bu eleştiriler arasında, yapısal işlevselciliğin:

 1. Değişime Yeterince Duyarlı Olmaması: Yapısal işlevselcilik, toplumsal değişimi ve çatışmayı yeterince açıklayamadığı için eleştirilmiştir. Bu teori, daha çok toplumsal düzenin ve istikrarın korunmasına odaklanır.

 2. Sınıf ve Güç İlişkilerini İhmal Etmesi: Yapısal işlevselcilik, toplumsal yapılar arasındaki eşitsizlikleri ve güç ilişkilerini yeterince incelemez. Bu nedenle, toplumsal adaletsizlikler ve sömürü gibi konulara duyarsız kalabilir.

 3. İdeolojik Yönü: Bazı eleştirmenler, yapısal işlevselciliğin mevcut toplumsal düzeni ve statükoyu meşrulaştıran bir ideoloji olduğunu savunur.

Günümüzde, yapısal işlevselcilik hala sosyolojik analizlerde kullanılan bir perspektiftir, ancak diğer yaklaşımlar (örneğin, çatışma teorisi, sembolik etkileşimcilik, feminist teori) ile birlikte daha kapsamlı ve çok yönlü analizler yapılmaktadır. Bu sayede, toplumsal yapıların ve süreçlerin daha derinlemesine ve eleştirel bir şekilde incelenmesi mümkün hale gelmiştir. 

Daha yeni Daha eski