Şeref Akdik Kimdir, Hayatı, Sanatı, Hakkında Bilgi

Şeref Akdik.(1899-1972) Ressam ve hattat.

Reîsülhattâtin Kâmil Akdik’in oğludur. İstanbul’da doğdu; ilk ve orta öğreni­mini Fâtih Merkez Rüşdiyesinde yaptı. Babasından hat meşketti ve sülüs, ne­sih, talikte usta bir hattat oldu. Fakat resme olan büyük istidadı onu bu sana­tı meslek olarak benimsemeye sevketti. Hoca Ali Rızâ Bey ve Çallı İbrahim’le ta­nışarak onların da teşvikiyle 1915’te Sanâyi-i Nefise Mektebi’ne girdi. Ancak bir süre sonra savaş sebebiyle ayrılmak zo­runda kaldı. Savaştan sonra tekrar baş­ladığı okulu M. Warnier, Ömer Âdil ve Çallı İbrahim’in atölyelerinde çalışarak 1924’te bitirdi. Bir yıl sonra açılan bir devlet imtihanını kazandı ve sanatını ilerletmek üzere Fransa’ya giderek Pa­ris’te Julian Akademisi’nde Prof. Albert Laurence’le çalıştı. 1928’de İstanbul’a döndü. İlk yıllarından itibaren Güzel Sa­natlar Birliği’nin üyesi oldu ve bütün karma sergilerine katıldı. 1941’den son­ra Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ressam­ları çeşitli bölgelere göndererek mem­leket manzaraları yaptırma çalışmalarına katıldı. “Sivas’ta Cer Atelyesi” ve Ata­türk’ü makine başında tasvir eden “Tel­grafhane” gibi eserlerini bu çalışmala­rı sırasında yaptı. Resmî görevini 1951’e kadar resim öğretmeni, o yıldan sonra da Güzel Sanatlar Akademisi’nde atölye hocası olarak emekliliğine kadar sürdürdü.

İlk sergisini Ankara Halkevi’nde açan Şeref Akdik, gerek Paris’teki öğrencilik yıllarında gerekse memlekete döndük­ten sonra çeşitli ödüller kazandı. 1957’de o zamanki Şehir Galerisi’nde (şimdi­ki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi), geçmiş günleri konu alan ilk retrospektif ser­gisini ve akademiden emekli olduktan sonra da bu kurumun salonlarında aynı tarzda ikinci büyük sergisini açtı. 20 Haziran 1972’de öldü ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Şeref Akdik resmin hemen her türün­de çalışmıştır. Empresyonist prensiplere bağlı olup bilhassa manzara ve portrede çok başarılı örnekler vermiştir. Eserle­ri, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile Ankara Devlet Resim ve Heykel Galerisi başta olmak üzere Sakıp Sabancı, Ali Koçman, Kemal Erhan gibi kişilerin özel koleksiyonlarında bulunmaktadır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski