Farz Nedir, Ne Demek, Ne Anlama Gelir, Hakkında Bilgi

Farz. Mükelleften yapılması kesinlikle istenen fiil anlamında fıkıh usulü terimi.

Farz masdar olarak “sert bir şeyi kert­mek, kesip parçalara ayırmak: bir şeyi belirlemek, kesinleştirmek”, isim olarak da “belirlenmiş, kesinleştirilmiş şey, pay. nasip” gibi mânalara gelir. Fıkıh usulün­de dinin mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı şekilde istediği fiili ifade eder. Fıkıhta farz (çoğulu fürûzl ve farî-za (çoğulu ferâizl kelimeleri, bu tür di­nî görevlerin yanı sıra “belirli miras pa­yı” ve “evlenme akdi gereği kadına öde­nen mehir” anlamlarında da kullanılır. Çeşitli fiil kalıplarıyla âyet ve hadisler­de geçen kelime Kur’an’da yalnız fari­za, hadislerde ise hem farz hem de fa­riza şeklinde yer alır.

Fıkıh usulünde dinen yapılmasının is­tenip istenmemesi açısından taksime tâbi tutulan mükellefe ait fiiller içinde yapılması kesin ve bağlayı­cı tarzda istenenlere farz veya vacip de­nilmiştir. Bir fiilin yapılmasının kesin ve bağlayıcı tarzda istendiğini gösteren de­lil kati ise Hanefîler bunu farz, zannî ise vacip terimiyle ifade ederler. Meselâ ke­sin delillerle sabit olan ramazan orucu, abdestte yüzün yıkanması, namazda rükûa gitme gibi yükümlülükler farz ola­rak; vitir namazı, fıtır sadakası, namaz­da özellikle Fâtiha’nın okunması gibi yükümlülükler vacip olarak nitelendirilir. Fakihlerin çoğunluğuna göre ise şâriin talebini ortaya koyan delillerin kati ve zannî kısımlarına ayrılması bu talebin sonucunu iki ayrı terimle ifade etmeyi gerektirmez, buna göre farz ile vacip eş anlamlı kavramlardır. Ancak çoğunluğun görüşünü benimseyen bazı müellifler, kendilerinin farz ve vacibin eş anlamlı kullanımını kati delille sabit durumlara tahsis edip zannî delille sabit durumlar için sadece vacip terimini kullandıkları­nı belirtirler Bu­na karşılık Hanefi âlimlerince bazan va­cip kelimesi farzı da içine alacak şekil­de kullanıldığı gibi amelî yönden bağla­yıcılık vasfı dikkate alınarak vacipten “amelî farz”, inkârı küfre yol açtığı için farzdan da “itikadî farz” diye söz edilir. Yine farz kavramı, “yokluğu halinde ge­çerliliğin ortadan kalkacağı durum veya fiil” anlamında kullanıldığında bazan ka­ti delille sabit olmayan fiilleri de kapsar ve buna “zannî farz” denir. Meselâ gu-sülde ağzın ve burnun yıkanmasının far-ziyeti böyle bir hükümdür. Öte yandan yasaklanan fiile ilişkin delil kati ise bu fiilin terkedilmesi de farz olarak nite­lendirilir.

Ahmed b. Hanbel’den farz ve vacip kav­ramlarının içeriği konusunda iki farklı görüş nakledilmiştir. Daha sağlam bu­lunan rivayete göre Ahmed b. Hanbei bu konudaki çoğunluğun görüşünü be­nimsemiştir. Diğer bir rivayete göre İse farz, yapılmasının gerekliliğine vacibe nisbetle daha kesin nazarıyla bakılan durumları ifade eder. Meselâ ondan ge­len rivayetlerin birinde fıtır sadakasının, abdestte ağza ve burna su vermenin Hz. Peygamber tarafından farz kılındığı ifa­de edilmiş, böylece Ahmed b. Hanbel’in fıkhî düşüncesinde farz ile vacibin eş anlamlı kabul edildiği sonucuna ulaşıl­mıştır. Diğer rivayette ise onun bu gibi durumlarda farz kelimesini kullanmaya cesaret edemediği belirtilmiş, buradan da sünnetle sabit hususları vacip olarak nitelendirdiği neticesi çıkarılmıştır.

Hanefî fıkıh usulü eserlerinde farz ve vacibin sonuçları şöyle özetlenir: Bu fiille­ri Allah’ın buyruğuna uyma iradesiyle ye­rine getirenler dinen övgüye lâyık kabul edilir ve sevaba hak kazanırlar. Farzı in­kâr eden dinden çıkmış olur. geçerli ma­zereti olmaksızın terkeden ise fâsık du­rumuna düşer. Vacibi inkâr eden dinden çıkmaz, haber-i vahidi hafife aldığı için terkeden fâsık kabul edilir; yorumdaki ictihad farklılığı sebebiyle yerine getirmeyen ise fâsık sayılmaz. Her iki fiili ma­zereti olmaksızın terkeden dinen kınan­maya ve uhrevî cezaya müstehak olur.

Hanefîler’in dışında kalan usûl-i fıkıh âlimleri, gerek farz gerekse vacibin, ya­pılması kesin ve bağlayıcı tarzda iste­nen fiilleri ifade ettiği hususundaki itti­fakı göz önünde bulundurarak bu konu­daki terim farklılığının öze ilişkin değil lafzî olduğunu belirtirlerse de Hanefî âlimlerince farz ve vacip olarak nitelen­dirilen durumlar arasında itikadî açıdan olduğu gibi amelî yönden de sonuç fark­lılığı bulunduğu göz ardı edilmemelidir. Şöyle ki: Her iki fiilin mazeretsiz terki kişiyi uhrevî cezaya müstehak kılarsa da vacibin terki farzın terkine nisbetle da­ha hafif bir kusur sayılır. Yine ibadetler­de farzın terki halinde bunun aynen tek­rarlanması dışında bir yol öngörülmez­ken vacibin terki durumunda bunun başka bir şekilde (meselâ namazda sehiv sec-desiyle, hacda ceza kurbanı ilel telâfi edil­mesi kabul edilmiştir. Öte yandan Ha-neffler’in vacip olarak niteledikleri fiille­rin çoğunluğa göre daima -farzın eş an­lamlısı olmak üzerevacip çerçevesinde düşünülmediğine de işaret etmek gerekir. Meselâ vitir namazı, kurban gibi fi­iller Haneffler tarafından vacip olarak nitelendirilirken bu konulardaki dinî ta­lep kesin ve bağlayıcı nitelikte kabul edil­mediğinden çoğunluk tarafından men-dup (sünnet) sayılmıştır.

Bazı klasik kaynaklarda ferâiz kelime­si, ister öğle namazının dört rekat olu­şu gibi buyruk, ister şarabın haramlığı gibi yasak türünden olsun, dinin kesin hükümlerini ifade eden geniş kapsamlı bir kavram olarak da kullanılmıştır.

Usul âlimleri “vacip” başlığı altında, vacibin değişik açılardan taksimi başta olmak üzere farz ve vacip kavramlarını ortaklaşa ilgilendiren birçok konuyu ge­niş biçimde ele almışlardır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski