Fasık Nedir, Ne Demek, Kime Denir, Hakkında Bilgi

Fâsık. İlâhî emirlere itaatten ayrılıp âsî olan mümin veya kâfir anlamında kelâm ve fıkıh terimi.

Sözlükte “hurma ve benzeri şeyler için kabuğunu yırtıp çıkmak; belirli bir sınırı aşmak” anlamına gelen fısk veya füsûk kökünden türemiş bir sıfat olan fâsık, değişik mezheplere mensup âlimlerce yapılmış farklı tarifleri bulunmakla bir­likte terim olarak “haktan sapan, Allah’ın emirlerine itaatten ayrılan âsi mümin veya kâfir” diye tanımlanabilir.

Fâsık kelimesinin Câhiliye döneminde terim olarak kullanılmadığı bilinmekte­dir. Kur’ân-ı Kerîm’de kök halinde yedi, çekimli fiil olarak on ve fâsık şeklinde de [ikisi tekil, diğerleri çoğul) otuz yedi yerde geçmektedir. Bazı âyetlerde yahudiler. hıristiyanlar, müşrikler ve mü­nafıklardan söz edilirken çoğunun fâsık olduğu bildirilir (Meselâ bk. Bakara 2/ 99; Âl-i İmrân 3/ 110; Mâide 5/47, 59; Tevbe 9/67). Diğer bazı âyetlerde ise fısk ve füsük müminlere nisbet edilir(Bk. Bakara 2/197,282; Nûr 24/4). Âyet­lerde belirtildiğine göre Allah fâşıklar­dan razı olmaz, yaptıkları malî hayırları kabul etmez ve kendilerini hidayete er­dirmez; onları dünyada cezalandırdığı gibi ğhirette de cehenneme atar. Yine bir kısım âyetlerde müminin fâsıkla eşit tutulmayacağı. Allah’ın indirdiği hüküm­lerle hükmetmeyenlerin fâsık olduğu ve Kuranı fâsıkların inkâr ettiği bildirilir ki bunlar kâfirler için verilmiş hüküm­lerdir. Bir grup âyette de leş, kan, do­muz eti, Allah’tan başkası adına kesil­miş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş, canavarlarca parçalanmış hayvanların etinin yenmesi ve fal okları ile kısmet aranması fısk ola­rak nitelendirilmiştir[483]. Bu âyetleri tefsir eden âlimler Kur’an’da fışkın “inkâr et­mek (küfr), şirk dışındaki günahları İs­lemek, yalan söylemek, sövmek, lakap takmak, Hz. Peygamberin emrine mu­halefet etmek” gibi mânalara geldiğini belirtmişlerdir.

Fısk ve fâsık kelimeleri hadislerde ve sahabe sözlerinde de geçmektedir. Hz. Peygamber mümine sövmenin günah (füsûk) olduğunu ve fıskla İtham edilen kişinin fâsık olmaması halinde bu sıfa­tın itham edene döndüğünü söylemiş, ni­metlere şükretmeyen ve belâlara taham­mül göstermeyen kadınların fâsık ve do­layısıyla cehennemlik olduklarını, deceâl Medine’ye girdiğinde bütün fâsık ve mü­nafıkların onun yanında yer alacağını ha­ber vermiştir. Ashaba nisbet edilen bazı rivayetlerde onların Harûriyye’yi fâ­sık olarak niteledikleri, âlimlerin fâsık olması durumunda sosyal dengenin bo­zulacağı ve fışkın çeşitli mertebelerinin bulunduğunu söyledikleri belirtilmekte­dir.

Kelâm ilminde fâsık terimine ilişkin tartışmalar II. (VIII.) yüzyılın başlarına kadar uzanır ve Özellikle dinî statüleri açısından fâşıkların durumu “vaîdü’l-füssâk” başlığı altında incelenir. Fâsık kav­ramı etrafındaki tartışmaların müslü-manlar arasında ihtilâfa konu teşkil eden ilk problemlerden olduğu kabul edilir.

Hasan-ı Basrî. bazı Selef âlimleri ve Bekriyye’ye göre fâsık münafıktır. Zira fâsık, azabı gerektiren günahlar işlemek suretiyle Hz. Peygamber’i tasdik ettiği­ne dair verdiği sözde durmamıştır. Ni­tekim Resûl-i Ekrem yalan söylemenin münafıklık alameti olduğunu belirtmiş­tir. Ancak Hasan-ı Basrî’nin daha sonra bu görüşünden dön­düğü söylenir.

İlk defa Mu’tezilenin kurucusu Vâsıl b. Atâ, büyük günah işleyen müminin iman çerçevesi dışına çıktığını, fakat tas­dik ve İkrar rükünlerini koruduğu için kâfir statüsüne girmeyip imanla küfür arasında yer alan fısk mertebesinde bu­lunduğunu ileri sürmüş ve bu görüşünün müslümanların icmâına dayandığını sa­vunmuştur. Ona göre büyük günah işle­yen kimse için Hasan-ı Basrî fâsık münafık, Haricîler fâsık kâfir. Mürcie fâsık mümin, Şia nimet küfrü içinde bulunan fâsık demek suretiyle onun fâsık oldu­ğu hususunda birleşmişlerdir. Buna gö­re âlimlerin ihtilâf ettikleri hususlar bir yana bırakılıp ittifak noktalan ele alın­dığı takdirde büyük günah işleyenin fâ­sık kabul edilmesi gerektiği ortaya çı­kar. Vâsıl b. Atâ’nın bu görüşü ortaya koymasından sonra İslâm âlimleri fısk ve fâsık kavramları üzerinde önemle dur­maya başlamışlardır. Mutezile âlimleri fışkı genellikle zina etmek, içki içmek, kasten adam Öldürmek, hırsızlık yapmak gibi dinin büyük günah saydığı fiil­leri işlemekten ibaret kabul etmişler ve bunları irtikâp edeni fâşık diye nitele­mişlerdir. Bununla birlikte farklı görüş­lere sahip Mutezile âlimleri de vardır. Meselâ Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf’a göre İs­lâm’ın şiarından sayılan namaz, oruç ve hac gibi farzları yerine getirmeyenler fâ-sıktır. Ebü Hâşim el-Cübbâî sının daha da genişleterek farzları terkeden her­kese fâsık adını vermiştir, Bu anlayışa bağlı olarak Mutezile âlimlerinin bir kıs­mı meşru halifeye karşı isyan etmeyi fısk kabul etmişler, dolayısıyla Hz. Ali’­ye başkaldıran Muâviye’ye fâsık naza­rıyla bakmışlardır. Mu’tezile’ye göre fâsıkın di­nî durumunu “menzile beyne’l-menzile-teyn” ilkesi belirler. Bu ilkeye göre bir kişi ya kâfir ya mümindir veya ne mü­min ne de kâfir olup imanla küfür ara­sında bir yerdedir: bu üçüncü durumda olan kimseye fâsık denir. Zira, -Allah küfrü, fışkı ve isyanı size çirkin göster­miştir(Hucurât 49/71) mealindeki âyet­te belirtildiğine göre küfür fiilini işleyen kimse kâfirdir: bu âyette isyan küçük günahları ifade eder; fısk da büyük gü­nahı Karşılayan bir kavramdır. Şu halde fâsıklar imanın da küfrün de dışında ka­lan üçüncü bir zümreyi teşkil eder. Bu sebeple fâsık mümin değildir; tövbe et­meden öldüğü takdirde âhirette kâfir­lerle aynı muameleye tâbi tutularak ebe­diyen cehennemde kalır. Fâsıklar âhi­rette şefaatten de faydalanamaz. Çün­kü Mutezile’nin görüşüne göre büyük günah işlemeyi alışkanlık haline getiren kimselere şefaat etmek mâkul değildir.

Mutezile’nin çoğunluğu fâsıkın mü­min olmadığına dair pek çok delil İleri sürmüştür. Buna göre âyetlerde mümin­le fâsıkın eşit olmadığı ve fâsıkların ce­henneme gireceği(Secde 32/18, 20), Allah’ın koyduğu sınırların dışına çıkanların cehenneme atılacağı, dolayısıyla fâ­sıkların da bu sınırları aştığı(Nisâ 4/ 14), fâsıkları da kapsamına alan mücrim­lerin cehennem azabında kalacakları(Zuhruf 43/74) bildirilerek fâsıklar vaîde konu teşkil etmişlerdir. Va’d âyetleri ise sadece müminleri kapsamına almış, yap­tıkları günahlar iyiliklerini yok ettiğin­den fâsıkları kapsam dışında bırakmış ve sonuçta tövbe etmedikçe onların af­fedilmeyeceğine işaret edilmiştir(Ni­sâ 4/31). Hadislerde zina. içki, hırsızlık gibi fiilleri işleyenlerin mümin olmadık­ları açıkça ifade edilmiştir. Fâsıkın mü­min diye nitelendirilmesi bir bakıma onun kötülüğe teşvik edilmesi anlamı­na geldiği gibi, ilâhî buyruklara itaat et­mediğinden iyi hasletleri kalmayan fâsıkın âhirette mükâfat görmesi de akla uygun değildir. Mutezileye göre hal­kının çoğu fâsıklardan oluşan ülke dârü’l-fısktır, bu ülkede yaşayan mümin­lerin hicret etmesi gerekir. İslâm dinine mensup olan bir fâsık mümin sayılma­makla birlikte nikâh, miras gibi dünyevî hükümler bakımından mümin muame­lesine tâbi tutulur.

Haricîler büyük günah işleyen herke­sin fâsık, her fâsıkın da kâfir olduğunu ileri sürerler. “Artık bundan sonra kim inkâr ederse işte onlar fâsıklardır”(Nûr 24/55); “Münafıklar fâsıklardır”(Tevbe 9/67); “Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kâfirlerdir… fâ­sıklardır”(Mâide 5/44, 47) mealinde­ki âyetlerde her fâsıkın kâfir olduğu bil­dirilmiştir.

Şîa’ya göre fâsık nefsânî arzularını tat­min amacıyla büyük günah işleyen kim­sedir. Fâsık dinin emir ve yasaklarını ha­fife alacak derecede günaha dalar, te’vil edilemeyecek şekilde fışkını izhar eder­se kâfir olur.

Mürcie’ye göre büyük günah işleyen mümine mutlak mânada olmasa da fâ­sık denilebilir. İmanın mahiyeti tasdik­ten ibaret olduğuna göre fâsık müminin imanı eksik değil tamdır.

Selefiyye âlimleri fısk ve fâsık terim­lerini benzer şekillerde tarif etmekle bir­likte farklı görüşler ileri sürenler de ol­muştur. İbn Hazm fışkı müminin farzla­rı terkedip kötü ameller işlemesi diye açıklamıştır. Aynı âlim imanın farklı mâ­nalar için kullanılan bir terim olduğunu düşünür. Buna göre küfrün zıddına da fışkın zıddına da iman denir. Büyük günah işleyen kimse, amel mânasındaki imanın zıddı olan fıska düşmüş sayılır. Küçük günahlar ise fısk kapsamına dahil değildir. Dolayısıyla fısk ile küfür farklı muhtevalara sahiptir. Şu halde fâsık bü­yük günah işleyen mümine verilen isim­dir. Fâsık olan mümin kâmil olmayan bir mümindir. Fısk inkâr etmeyi ve günah işleme­yi kapsayan bir kavram olduğundan her kâfir fâsıktır, fakat her fâsık kâfir değil­dir. İbn Hazm, Allah’a ve peygamberine karşı çıkma maksadı taşımadan hatalı teviller yapanları ve ashaba şovenleri de fâsık kabul etmiştir (a.e., III, 300, 301). Ebû Ya’lâ el-Ferrâ “mümin fâsık” (el-fâ-sıku’l-millî) ifadesini kullanarak mutlak fâsık olan kâfiri müminden ayırmıştır. Ona göre mümin olan fâsık iman esas­larını benimseyip dil ile ifade ettiği hal­de namaz dışındaki farzları terkeden, haramları işleyen kimsedir ve imanı ek­siktir. Zira amel imanın unsurlarından biridir. Böyle bir mümine dindar, mut­taki, muhlis gibi sıfatlar verilemez. Bun­lara emir bi’1-ma’ruf ve nehiy ani’l-münker ilkesinden hareketle öğüt verilmeli­dir. Fâsık müminin muhalefeti icmâın teşekkülünde dikkate alınmaz. Ebö’l-Fe-rec İbnü’l-Cevzî, küçük günahları da fış­kın kapsamına alarak her günahkârı fâ­sık kabul etmiş görünmektedir. Takıyyüddin İbn Teymiyye, mümin olan fâsık konusunda İbn Hazm ve Ebû Ya’lâ el-Ferrâ’nın görüşlerine ka­tılmıştır. M. Reşîd Rızâ ise fışkı “yasak­lanmış fiillerden birini yapmak suretiyle şeriatın koyduğu sınırların dışına çık­ma” şeklinde tarif etmiştir. Ona göre Kur’an’da üzerinde durulan fısk, Allah’ın yaratıkları hakkında koyduğu fıtrat ve hidayet çizgisinden ayrılmaktır. Şer’î bir terim olarak küfrün dışındaki günah­lardan birini işleyen kimseye fâsık denir.

Eş’ariyye âlimlerinin fısk ve fâsık te­rimlerine ilişkin açıklamaları da az çok farklılık gösterir. Bâkıllânî’ye göre fısk ilâhî emirlere isyan edip hak yoldan çık­maktır. Fâsık ise sürekli fısk içinde ka­lan ve büyük cezaya müstahak olan ki­şiyi ifade eder. Abdülkâhir el-Bağdâdî, günah (mâsiyet) çeşitlerinden biri olarak gösterdiği fış­kı “büyük günah işlemek veya mazereti bulunmaksızın farzları terketmek” diye tanımlamıştır. Fahreddin er-Râzfye göre fısk dinin koyduğu sınırların dışına çıkmaktır. Bütün gü­nahlar fışkın kapsamına dahildir. Fâsık, Allah’a itaat etmekten büyük ölçüde çı­kıp dinin sınırlarını aşan kimsedir. Râgıb el-İsfahânrye göre az veya çok olsun her günah fısktır. Fâsık ise şeriatın hüküm­lerini benimseyip ikrar ettikten sonra bunların tamamını veya bir kısmını ihlâl eden kimsedir. Kâfire de fâsık denilir. Teftâzânî ise fışkı “herhangi bir ilmî te’vile dayanmadan büyük günah işlemek veya küçük günah­ları çokça yapmak” şeklinde tanımlaya­rak halifeye karşı isyan etmeyi fısk kap­samı dışında tutmuş, buna karşılık Ehl-i sünnete muhalif olan ehl-i bidati fâsık hükmünde kabul etmiştir. Ebü Ya’lâ el-Ferrâ, Eş’ariyye âlimlerinin fâsık mümini de kâmil mü­min kabul ettiklerini, araya te’vil yönte­mini koyarak ölçüyü genişlettiklerini ve bazı Eş’arîler’in icmâda fâsıkın muhalefe­tine itibar ettiklerini kaydeder.

Mâtürîdiyye’ye gelince, Ebü Mansûr el-Mâtürîdfye göre fâsık kelimesi tıpkı fâcir gibi mutlak olarak kullanıldığı za­man kâfir anlamına gelir. Bununla bir­likte fısk verilen emrin dışına çıkmak de­mektir ve müminin de bazan ilâhî emir­lerin dışına çıkması mümkün olduğun­dan fâsık her zaman kâfirle eş anlamlı kabul edilmemelidir; zira büyük günah işleyen mümin karşılığında da kullanılır. Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Mâtürîdî’nin gö­rüşlerine açıklık getirerek fâsıkı “mut­lak fâsık” ve “mümin fâsık” olarak iki kısma ayırmıştır. Mutlak fâsık ilâhî emir­lere hiçbir noktada itaat etmeyen ve her bakımdan âsi olan kimsedir ki buna kâ­fir denir. Mümin fâsık ise iman esasla­rını tasdik ettiği halde tembellik, gaflet ve şehvet sebebiyle ilâhî buyruklardan birine itaat etmeyen kişi olup sadece bir veya birkaç noktada fısk içinde bulunur. Bu tür bir İtaatsizlik sahibinin imanını yok etmediğinden bu mânadaki fâsık mümindir. Bir kısım Mâtürîdî âlimlerine göre icmâın oluşmasında fâsık müminin muhalefetine itibar edilir.

Fâsık ve fısk terimlerinin tarifleriyle kapsamları konusunda bazı farklı görüş­ler benimsemelerine rağmen hemen bü­tün Ehl-i sünnet âlimleri ehl-i kıbleden olan fâsıkın mümin olduğu noktasında ittifak etmişlerdir. Sünnî âlimleri bu görüşlerini. naslarda şirk ve inkâr dışında­ki günahların imanı yok ettiğinin bildi­rilmemesi, bazı âyetlerde fısk ile eş an­lamlı olan zulmü (günah) Allah’ın affede­ceğinin açıklanması(Ra’d 13/6), fısk içinde mütalaa edilen günahları işleyen­lerden mümin adının kaldırılmaması(Hucurât 49/9), müminlerin salih olan ve olmayan gruplarına ayrılması(Talâk 65/2; et-Tahrîm 66/4), ehl-i kıbleden olan fâsıklara dünyevî işlerde müslüman mu­amelesi yapılıp mürted sayılmaması gi­bi delillere dayandırmışlardır. Sünnî âlimlerine göre fâsık mümin işlediği günaha göre kısas, had, ta’zîr vb. cezalara çarptırılır. Tövbe etmeden öldüğü takdirde durumu Allah’ın irade­sine bağlı olup dilerse doğrudan doğruya veya şefaatçilerin şefaatiyle onu af­feder, dilerse cehennemde azaba uğrat­tıktan sonra cennete koyar.

Fâsık hakkında Hasan-ı Basrî. Mu’te-zile, Havâric, Şia ve Mürcie tarafından ileri sürülen görüşler Ehl-i sünnet âlim-lerince naslara aykırı bulunup eleştiril­miştir. Bu âlimlere göre münafık aslın­da inanmadığı halde inanmış görünen ve hiçbir zaman ilâhî rahmeti ummayan kimsedir, fâsık mümin ise affedileceği ümidini taşır. Bundan dolayı fâsık mü­mini münafıkla bir tutmak isabetsizdir. Her münafık fâsık olmakla birlikte her fâsık münafık değildir. Mu’tezile ile Hâ-ricîler’in bütün fâsıklann iman dairesin­den çıktığını iddia etmeleri nasları yan­lış yorumlamalarından kaynaklanmıştır. Zira her iki mezhebe mensup âlimlerin görüşlerine delil olarak getirdikleri nas­larda söz konusu edilen fâsıklar. Allah’ın gönderdiği kitaptan yüz çeviren ve di­ğer iman esaslannı inkâr eden kimseler­dir(Meselâ bk. Bakara 2/26; Mâide 5/47; Secde 32/ 18-20), bunların kâ­fir olduğunda ise şüphe yoktur. Dinî li­teratürde müminlere de zaman zaman fâsık denilmesi, ilâhî buyruklara inanma­malarından dolayı değil onların bir kıs­mını yerine getirmemek suretiyle şeriatın sınırları dışına çıkmış olmalarından­dır. İlâhî emirler iman ve amel olmak üzere ikiye ayrıldığına göre ikisine de uyan kâmil mümindir, ameli eksik olan ise fâsık mümindir. Zira fısk daha çok amelle ilgili bir kavramdır. Eğer bu an­lamdaki fâsık kâfir olsaydı onun dün­yada mümin muamelesi görmemesi ve mürted kabul edilmesi gerekirdi. Hal­buki Hâricîler’in çoğunluğu ile Mu’tezile grupları bile fâsık mümine kâfir muamelesi uygulamamıştır. Nitekim naslar­da da insanın ya mümin veya kâfir ol­duğu bildirilmiş, bu ikisi dışında başka bir zümrenin bulunmadığına işaret edil­miştir. Şunu da belirtmek gerekir ki fâstkların ceza ile tehdit edilmesi konusunda gevşek davranmanın onları günah işlemeye teşvik ettiği yo­lundaki iddialar da naslara dayanmayan sübjektif değerlendirmelerdir. Sonuç ola­rak her kâfir ve münafıkın fâsık oldu­ğuna, fakat her fâsıkın kâfir ve münafık olmadığına, iman ettiği halde ilâhî emir­lere itaatsizlik gösteren fâsıkın mümin kabul edilmesi gerektiğine dair görüş naslara daha uygun görünmektedir.

İslâm hukukunda fısk, adalet* vasfı­nın karşıtı bir terim olarak kelâm ilmin-dekine benzer bir yaklaşımla kişinin bü­yük günahları işlemesi, küçük günahları işlemekte ısrar etmesi veya farzları terketmesi, haramları işlemesi ve kötü dav­ranışlarının iyi davranışlarından daha çok olması şeklinde zahirî bir vasıf olarak anlaşılır. İslâm hukukunda fısk tek ba­şına bir ehliyetsizlik sebebi görülmemek­le birlikte gerek kamu hukukuna gerek­se özel hukuka ilişkin bazı konularda fâ­sıkın hak ve yetkilerinin belli ölçüde kı­sıtlanıp kısıtlanmayacağı tartışılmıştır. Kelâm ve fıkıh literatüründe fâsıkla il­gili Önemli tartışmalardan biri de onun devlet başkanlığı görevine getirilmesi­nin veya göreve devamının caiz olup ol­madığı meselesidir. Kelâmcıların ve fa-kihlerin genel görüşü devlet başkanın­da adalet vasfının bulunmasının şart ol­duğu, fâsıkın kamu velayet hakkı bulun­maması sebebiyle bu görevi üstleneme­yeceği yönünde ise de fâsıkın namazda imametinin ve ordu kumandanlığının caiz oluşuna kıyasen devlet başkanlığı­nın da caiz olacağı, zaruret halinde caiz görülebileceği veya başka ehil kimse bu­lunamazsa fâsıklar içinde en ehveninin devlet başkanı olabileceği şeklinde farklı görüşler de mevcuttur. Ayrıca devlet baş­kanında aranan adalet yani fısktan uzak olma şartının kısmen izafî bir karakter taşıması sebebiyle bunun bir üstünlük ve öncelik şartı olarak anlaşılması da mümkün görünmektedir. Devlet başka­nının göreve geldikten sonra fısk sayı­lan söz ve davranışlarda bulunması ha­linde ise Hâricîler’e, Şia’ya, Mu’tezile’nin cumhuruna ve bazı Ehl-i sünnet âlimle­rine göre görevinden düşmüş (mün’azil) sayılır ve değiştirilmesi gerekir. Ancak bunun hangi yolla gerçekleştirileceği hu­susunda farklı görüş ve öneriler mev­cuttur. Mâverdî fışkı bu bağlamda ikiye ayırmakta, devlet başkanının haramları işlemesi veya farzları terketmesi şeklin­deki fiili ve açık fışkını hem devlet baş­kanı olmaya hem de göreve devama en­gel sayarken, şüphe ile karşılanan fakat te’vil edilmesi mümkün bulunan inanç bozukluğunu veya aykırı görüşlere sa­hip olmasını çoğunluğun göreve deva­ma engel görmediğini belirtmektedir. Ebû Ya’lâ iki anlamdaki fışkın da göreve devama engel teşkil etmeyeceğini, hatta bunu göreve gelmeye engel görmeyen âlim­lerin de bulunduğunu ifade eder. Ehl-i sün­net âlimlerinin ve fakihlerin çoğunluğu ise fâsık olan devlet başkanının azledil­mesinin gerekmediği, icraatının geçerli olup arkasında cuma ve bayram namaz­larının kılınabileceği, ancak onun apaçık küfür sayılan ve dini inkâr mânası taşı­yan söz ve davranışlarda bulunması ha­linde azledilmesinin gerekeceği görüşün­dedir. Şüphe yok ki bu görüşte, ilk dö­nemlerden itibaren müslümanlar ara­sında süregelen siyasî iktidar kavgala­rının ve meşruiyet tartışmalarının üm­met içinde derin yaralara yol açmış ol­masını göz önünde bulunduran fakihle­rin, ayrılık ve çekişmeyi doktrin bazında olsun Önleyebilmeye ve toplumsal birlik huzur ve düzeni korumaya öncelik vermiş olmasının önemli ölçüde payı vardır.

Mâlikî, Şafiî ve Hanbelî fakihlerine gö­re fâsık velayet hakkını kaybeder, kadı olarak tayin edilemez. Hanefılere göre ise fâsık ihtiyaç dolayısıyla kadı tayin edilmişse verdiği kararlar geçerli olur, ancak böylesinin kadılığa getirilmemesi daha uygundur. Şahitlikte, başkasının hakkına ilişkin bir olaya veya bilgiye ki­şinin duyu organları vasıtasıyla muttali olması (tahammül) safhası ile bunu mah­keme huzurunda açıklaması (eda) saf­hası mahiyet ve sonuçlan itibariyle fark­lılık arzeder. Bu sebeple fâsıkın taham­mül yönüyle şahitliğinin geçerliliği fakih-ler arasında tartışmalı iken edâ safha­sındaki şahitliğinin geçerli olmadığı hu­susunda hemen hemen görüş birliği vardır. Şahidin hangi tür söz ve davranışla­rının onun adi sıfatını kaldıran türde bir fısk sayılacağı konusunda ise çok farklı ölçü ve görüşlere rastlanır. Hanefîler’in nikâh akdinde fâsıkın şahitliğini geçerli saymaları bunu sadece tahammül şa­hitliği çerçevesinde görmeleriyle açıklanabilir. Yine de Hanefîler’in. fâsıkın edâ safhasındaki şahitliği konusunda daha müsamahakâr düşündükleri söylenebi­lir. Nitekim Ebû Yûsuf’un, insanlar nez-dinde itibarını yitirmemiş fâsıkın şahit­liğinin kabul edileceğini söylerken şahi­din doğru sözlülüğünü doğrudan etkile­meyecek fısk hallerini ayrı bir grupta mütalaa ettiği görülür. Haneffler, kazf haddi cezasına çarptırılan fâsıkın tövbe etse bile şahitliğinin geçerli olmadığına hükmederken Şâfıî, Mâlikf ve Hanbelî fakihleri böyle bir fâsıkın şahitliğini ge­çerli saymışlardır.

Fâsık ahvâl-i şahsiyye alanında kendi haklarını kullanırken, fışkı sebebiyle eh­liyetinde herhangi bir kısıtlamaya mâ­ruz bırakılmamakla birlikte, onun bu du­rumundan üçüncü şahısların haklarının doğrudan etkilenebileceği alanlarda bir­takım kısıtlamaların getirildiği görülür. Meselâ fakihterin çoğunluğu fâsıkın eh­liyetsizler üzerindeki velayetini geçerli görürken Şafiî ve Hanbelîler genelde ak­si görüştedirler. Buna karşılık fâsıkın mal üzerindeki velayetinin geçerliliğin­de önemli bir görüş ayrılığı yoktur. Çün­kü bu velayette kişinin fısktan çok sefeh ve hıyanetten uzak olması önem ar­zeder. İslâm hukukçuları, evlilikte kadı­nın lehine olmak üzere gözetilmesi gereken denkliğin dindarlık açısından da aranacağı, bu yüzden fâsık erkeğin din­dar kadına denk olamayacağı görüşün­dedir. Hanefîlerden İmam Muhammed’e göre ise fısk çok alenî ve yaygın olma­dıkça eşler arası denkliğe engel teşkil etmez. Fâsıka aile hukuku alanında ve­sayet, hidâne gibi hak ve sorumlulukla­rın yüklenmeyeceği şeklindeki görüşler de ilgili şahısların, meselâ küçük ve ye­timlerin haklarının korunmasını amaçlar. İslâm hukukçuları, bu konularda mut­lak anlamda fışkı değil bu hak ve so­rumluluğun amacına ters düşen türden fışkı engel görerek hâkime bu alanda takdir yetkisinin verilmesinden vanadır­lar. Mâlikî ve Hanbelî fakihleri bazı kö­tü sonuçların doğmasını önlemek ama­cıyla fâsık lehine vasiyet ve vakıf gibi tek taraflı kazandırıcı işlemleri de doğru bulmazlar. Bu gibi konularda İslâm hukukçularının, genellikle kişinin dışa akseden ve fısk kapsamında görülen söz ve davranışlarını yani zahirî fışkını ölçü almaya çalıştıkları görülür. Yine de fış­kın çeşitli açılardan izafî, sübjektif ve takdirî bir karakter taşıdığı, bu sebeple de fıkıh alanında öngörülen bu tür kısırlamaların hukukî olmaktan çok ahlâ­kî hüküm ve tedbirler grubunda müta­laa edilmesi gerektiği söylenebilir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski