Fener Rum Partikanesi Tarihi/Tarihçesi, Hakkında Bilgi

İstanbul’da ve diğer bazı bölgelerdeki Ortodokslar’ın ruhanî merkezi.

Hıristiyanlık, Hz. îsâ’nın tebliğiyle Filis­tin’de ortaya çıkmış olmasına rağmen daha çok Filistin dışındaki Roma İmpa­ratorluğu topraklarında ve Grek kültür muhitinde yayılıp gelişmiştir. Başlangıç­tan itibaren üç asır boyunca Roma bas­kısı altında yaşayan hıristiyanlar, İmpa­rator I. Konstantinos’un devleti ayakta tutmak için dinden faydalanmak ama­cıyla “Milano fermanı” denilen izinname­yi imzalaması üzerine (313) hürriyetleri­ne kavuştular. I. İznik Konsili’nden (325) sonra kilise Roma İmparatorluğu”nun idarî taksimatını esas alarak teşkilâtlan­dı. Buna göre eyaletlerin (dioceses) ana­kentinde (metropolis) daha sonra “pat­rik” diye adlandırılan başpiskoposlar, vilâyetlerin merkezinde de piskoposlar bu­lunuyordu. 0 dönemde toprakların ta­mamı Roma, İskenderiye. Antakya, Kay­seri, Efes ve Herakleia olmak üzere altı büyük başpiskoposluğa ayrılmıştı. Konstantinos, Herakleia metropolitliğine bağ­lı küçük Byzantion piskoposluğunu iki misli büyüyecek şekilde imar ederek Konstantinopoüs (Yeni Roma, İstanbul] adıyla imparatorluğun yeni başşehri yap­tı(11 Mayıs 330); ayrıca burayı başpiskoposluğa yükselterek Hıristiyanlığın mer­kezi haline getirdi. 380’de Hıristiyanlık

bütün imparatorluğun resmî dini olduk­tan sonra bu yeni merkezde toplanan ikinci ekümenik (evrensel) konsil (381), Yeni Roma piskoposunun doğu kilisesin­de en yüksek, bütün hıristiyan kilisesi içinde ise Roma piskoposu ile (papa) eşit mevkiye sahip bulunduğunu kabul etti. 451 Kadıköy Konsili de bu kararı benim­seyerek Roma ve Yeni Roma piskopos­larının tamamıyla birbirine eşit oldukla­rını tasdik ve teyit etti; ancak birinci şe­ref derecesini papaya verdi. Kayseri, Efes ve Herakleia başpiskoposlukları İstan­bul başpiskoposluğuna (patriklik) bağlan­dı; ayrıca bu makamın yetki alanı Pon-tus, Asya ve Trakya eyaletlerini de kap­sayacak şekilde genişletildi. Papalığın karşı çıktığı Kadıköy Konsilinin bu ka­rarları, daha sonraki dönemlerde bir­birlerini çok sert biçimde eleştirecek. hatta aforoz edecek olan bu iki kilise­nin hem siyasî hem de dinî mücadele ve rekabetlerinin ilk adımını meydana ge­tirdi. 482’de Bizans İmparatoru Zenon’un patrikle birlikte, monofizit-diyofızit tar­tışmasıyla ilgili olarak yayımladığı fer­man (tıenotikon) papa tarafından redde­dildi ve papa patriği de aforoz etti. VI. yüzyılın başlarında İstanbul piskoposu­nun resmî unvanı “Konstantinopolis (Ye­ni Roma) başpiskoposu ve ekümenik pat­rik” oldu. Roma’nın benimsemediği “ekü­menik patrik” unvanını daha sonra Pa­pa I. Gregorios şiddetle protesto etti.

692 Trullo Konsili, İmparator lustinia-nos döneminde (527-565) devlet teşki­lâtı içindeki statüleri tesbit edilen beş patrikliği (Roma, İstanbul, İskenderiye, Antakya ve Kudüsi onayladı. Ancak Suri­ye, Filistin ve Mısır 638-640 yılında müslümanlann eline geçtiği için Roma ve İs­tanbul dışındaki patrikliklerin o tarihte gerçek bir gücü kalmamış ve bu durum İstanbul patrikliğinin doğudaki ruhanî Üstünlüğünün pekişmesini kolaylaştır­mıştı. 692 Trullo Konsili hıristiyanlar ara­sındaki putperest gelenekleri yasakla­dığı gibi Roma kilisesince kabul edilen bazı hususlara karşı kararlar aldı ve bu kararlar İstanbul ile Roma’nın arasının tamamen açılmasına sebep oldu. İmparator III. Leon (717-741) ve V. Konstantinos (741-7751 dönemlerinde Bizans’ta ortaya çıkan “tasvir kırıcılık hareketi”. Papa 111. Gregorius’un tel’in ve mahkûm etmesi üzerine İstanbul ile Roma arasın­da yeni bir ihtilâfa yol açtı. V. Konstantinos, o zamana kadar Roma kilisesine bağlı olan İtalya’nın Grekleşmiş güney eyaletleri Kalabria ile Sicilya’yı ve hatta İstanbul patrikliğine bağla­dı; böylece İstanbul kilisesinin hâkimi­yet alanını daha da genişletti. Papa II. Stephanus’un Lombardlar’a karşı Frank-lar’la antlaşma yapması. Roma kilise dev­letinin kurulup Frank Devleti ile müşte­rek hareket etmesi ve böylece iki mer­kez arasındaki uçurumun derinleşerek Romanın Grek doğudan, Bizans’ın da Latin batıdan kovulması sonucunu do­ğurmuştur. Bir taraftan siyasî bölün­müşlük, diğer taraftan dinî görüş ayrı­lıkları iki mezhep arasında rekabeti iyi­ce arttırdı. Batı Roma topraklarında hâ­kimiyet kuran Frank Kralı Charlemagne’ın 800 yılında Roma’ya giderek pa­panın elinden imparatorluk tacı giymesi ilişkileri daha da bozdu. Charlemagne’ın Hıristiyanlığın koruyucusu sayılması. Bi­zans imparatorlarının nüfuzunun sarsıl­masına yol açtığı gibi papanın en büyük ruhanî reis olarak hükümdarlara taç giy­dirmesi de İstanbul patrikliğinin tepki­sini çekti.

Batı’nın Bizans İmparatorluğu’nun si­yasî hâkimiyetinden kendini çözmesin­den sonra Bizans’ın da Roma kilisesinin ruhanî sultasından kurtulması için ilk kesin adımı atan, 858’de istanbul pat­rikliğine çıkan Photios oldu. Hıristiyan­lık Doğu Avrupa’nın büyük bölümüne (Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Rusyal İstanbul’dan yayılmıştı ve İstanbul ile Roma kendi nüfuz alanlarını genişlet­meye uğraşıyorlardı. Bulgarlar’ın İstan­bul kilisesi kanalıyla hıristiyanlaştırılması, daha sonra da papanın burayı Ro­ma’ya kazandırma gayreti, iki kilise ara­sındaki ihtilâf ve mücadeleyi en yüksek noktasına ulaştırdı. Patrik Photios’un 867 yılında İstanbul’da topladığı ruhanî meclis (sinod) Papa I. Nicolaus’u aforoz etti. Batı dünyasının ayrı bir devlet ola­rak kendini kabul ettirmesi, Bizans’ın cihanşümul devlet düşüncesinin temel­lerini sarstığı gibi Slav dünyasının İstan­bul kilisesi tarafından hıristiyanlaştırıl-ması da Roma kilisesinin cihanşümul-lük iddiasını Doğu’da dayanaksız bırak­mıştı. Güney Slavlarfnın kilise teşkilâtı içine alınmasını Rusya’nın İstanbul pat­rikliğine bağlanması takip etti. Nihayet 16 Temmuz 1054’te papa patrikle ru­hanî meclis üyelerini, buna karşılık pat­rik de papa ile onun ruhanî meclis üyelerini aforoz ederek iki kiliseyi kesin bi­çimde birbirinden ayırdılar. Bu ayrılış, İs­tanbul Ortodoks Patrikhânesi’nin Slav kavimleri ve eski Doğu kiliseleri üzerin­de nüfuzunun artmasına sebep oldu. Papalık IV. Haçlı Seferi sırasında İstanbul’u işgal ederek burada bir Latin İmpara­torluğu kurunca (1204) İstanbul Orto­doks Patrikliği İznik’e taşındı. Papa III. Innocente İstanbul’a bir kardinal gön­derip dinî hizmetleri gördürmek istediy­se de halk İznik’te oturan patriğe bağlı­lığını sürdürdü. Latinler’in İstanbul’da yaptıkları mezalim, Ortodokslar in Katolikler’e karşı duydukları kini daha da arttırdı. İstilâcıların İstanbul’u terketme-sinden sonra(25 Temmuz 1261) patrik­hane tekrar eski merkezine döndü.

İki kilisenin birleştirilmesi konusunda değişik zamanlarda yapılan girişimler, mezhepler arasındaki karşılıktı nefret yüzünden daima başarısız kaldı. Osmanlı Türkleri’nin Balkanlar’daki fetihlerinden telâşa kapılan Bizans İmparatoru VIII. lohannes papadan yardım istediğinde papa kiliselerin birleştirilmesi şartını İle­ri sürdü. İmparator, patrikhanenin iti­razına rağmen bu teklif uyarınca iki ki­lisenin birleştiğini 6 Temmuz 1439 gü­nü resmen açıkladı. Fakat kararı patrik­hane ve diğer Doğu kiliseleri kabul et­medikleri gibi 1443’te Kudüs’te yaptık­ları toplantıda tamamen hükümsüz say­dılar. Türk tehlikesi arttıkça kiliselerin birleşmesi konusu daha sık gündeme geldi. Son Bizans imparatoru XI. Konstantinos da papalıktan yardım sağla­mak için bir girişimde bulundu. Roma-dan gelen Kardinal Isidoros. patrikha­neyi bir tarafa bırakarak 12 Aralık 1452 günü Ayasofya’da Katolik usullerine gö­re bir âyin tertipledi ve patrikhanenin Roma kilisesine katıldığını açıkladı. Pat­rik II. Anastosios bu emrivâkiye büyük tepki göstererek istifa etti. Megadük Notaras da imparatorluk konseyinde açık­ça, İstanbul’da Latin külahı görmekten­se Türk sarığı görmeyi tercih ettiklerini söyledi. Patrikhanenin başında bir patri­ğin bulunmadığı bu sırada İstanbul Türk­ler tarafından fethedildi.(29 Mayıs 1453)

Fetihten sonra Fâtih Sultan Mehmed patriğin kendisini ziyarete gelmeyişinin sebebini araştırınca patrikliğin altı ay­dır boş olduğunu öğrendi. Bunun üzeri­ne bu makamı ortadan kaldırma gücü elinde iken iki kilisenin birleşmesini ön­lemeyi amaçladığı için Ortodoks ruhban zümresinden usul ve nizamına göre ye­ni bir patrik seçmelerini istedi. Fâtih’in emri üzerine toplanan ruhanî meclis, bir­leşmeye karşı olan ve 12 Aralık 14S2′-deki âyini protesto eden âlim Georgios Skolarios’u II. Gennadios adıyla patrik seçti. Yeni patriği saraya yemeğe, çağıran Fâtih, ona ruhanî hâkimiyeti simge­leyen patriklik asası ile tacını vererek hürmet gösterdi ve Bizans döneminde­ki patrik seçimi töreninin aynen yapıl­ması için ilgililere emir verdi. Padişahın kapıya kadar uğurladığı patrik, saray­dan beyaz bir ata bindirilerek merasim­le patrikhaneye ayrılan günümüz Fâtih Camii’nin yerindeki On İki Havari Kİ1İ-sesi’ne götürüldü. Patrikhane çevresine Anadolu’dan getirilen Türkler’in yerleş­tirilmiş olması ve içinde bir Türk’ün ce­sedinin bulunması sebebiyle bir yıl son­ra On İki Havari Kilisesi’nden Çarşamba civarındaki Pammakaristos Manastırı’-na taşındı (1455). 131 yıl burada hizmet gören patrikhane, Şeyhülislâm Çivizâde Mehmed Efendi’nin fetvası ile kilisenin camiye (Fethiye Camii) çevrilmesi üzeri­ne Fener civarındaki Eflak Konağı Kili­sesi ne, 1597’de de Balaftaki Aya Di-mitri Kilisesi’ne yerleştirildi. Bu tarih­ten sonra Fener Ortodoks Patrikhânesi adıyla anılan kurum, 1602 yılında bu­gün de içinde bulunduğu Aya Yorgi (Hagios Georgios) Manastın’na taşındı. Bu­rası, Cumhuriyet döneminde sonuncusu 1989’dan 1991’e kadar süren iki onarım geçirmiştir.

Fâtih Suttan Mehmed, patriğe Türk ve İslâm hukuku çerçevesinde dinî ve medenî haklar tanıyan bir ferman vermişti. Fermanda patrik ve diğer din bü­yükleri muhterem sayılıyor, her türlü sal­dırıdan ve vergiden muaf tutuluyordu.

Patrik vezirle aynı derecede kabul edil­mişti ve gerektiğinde padişahın huzu­runa çıkarak veya divan toplantılarına katılarak cemaatinin meselelerini dile getirebilecekti. Ayrıca patrikhaneyi ko­rumak üzere yeniçerilerden bir muhafız birliği görevlendirilmişti. İmparatorluk topraklarındaki bütün kiliseler Ortodoks ruhban zümresinin yönetiminde bırakı­lıyor ve âyinlerin serbestçe yapılması­na izin veriliyordu. Kilise eskiden olduğu gibi evlenme, boşanma, miras, doğum ve Ölümle ilgili hukukî düzenlemeleri ya­pabilecekti. Böylece resmen bağımsız bir dinî kurum olarak tanınan patrikha­nenin bu imtiyazları daha sonra tahta çıkan bütün padişahlar tarafından da tasdik edildi. Hatta rivayete göre, bir yangında yandığı sanılan Fâtih’in ferma­nını yenilemek istemeyen ve toprakla­rında Hıristiyanlığı yasaklamayı düşü­nen Yavuz Sultan Selim’e Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi muhalefet etmiş, İstanbul’un fethine katılan üç yaşlı yeni­çerinin ifadelerine başvurulmak sure­tiyle fermanın varlığı ispatlanıp patrik Edirne’de padişahın huzuruna çıkarıla­rak yenileme işlemi gerçekleştirilmiştir. Fâtih’in fermanı sayesinde kilise içinde ve dışında Ortodoks cemaatinin başka­nı sayılan patrik dinî, hukukî ve cezaî iş­lerde en yetkili kişi durumuna geldi. Pat­rik, görevini başkanlığında toplanan ru­hanî meclisle birlikte yapıyordu. Kilise­de kurulan mahkemede cemaatin da­vaları görülüyor ve cezalar da kilise ha­pishanesinde infaz ediliyordu; fakat ka­rarlar ancak devletin onayından geçtik­ten sonra uygulanabiliyordu.

Bütün hıristiyan dünyasını hayrete dü­şüren bu fermanla patrikhaneye tanı­nan imtiyazlar eskiye göre çok fazla idi. Bizans döneminde patriklerin hiçbir cis-manî yetkileri yoktu; sadece kilise ile ve vakıfların yönetimiyle ilgilenirlerdi. Kili­se daima devletin üstün otoritesine tâ­bi olmuş, imparatorlar onu kendi siyasî hedefleri için kullanmışlar, hatta kendi dünyevî otoriteleriyle dinî konuları cö-zerek birtakım inançlar dahi icat etmiş­lerdi. Dinî bir kurum olan sinodun karar­ları otomatik biçimde devlet kararları haline gelmişti. Patriklik seçimi başlan­gıçta kilise mensuplarına aitken daha sonra bunu imparatorlar yapmaya baş­ladı. Kilise adamları ile halktan ileri gelenler patriklik için üç piskoposu aday gösteriyorlar, imparator da bunlardan birini tayin ediyordu. Sonraları bazı dü­zenlemeler yapılarak buna da bir sınırlama getirildi ve patrik olabileceklerin bildirilmesi hakkı sadece kilise mensup­larına tanındı. Ancak halkın seçimin dı­şında tutulduğu bu sistem de pek uy­gulanamadı ve imparatorlar kendi iste­diklerini patrik seçmeye başladılar; im­paratora karşı gelen patrikler de ya az­ledildiler veya sürgün cezasına çarptırıl­dılar. Patrikhaneyi yeniden ihya eden Fâ­tih Sultan Mehmed, patrik seçimini met­ropolitlerden oluşan ruhanî meclise bı­raktı; meclis metropolitler arasından ol­gunluk yaşına erişmiş, devletin güveni­ni kazanmış, Osmanlı tebaası olan, ilim ve kilise kanunlarına vâkıf bir kişiyi se­çerek bildiriyordu. Osmanlı Devleti pat­riğin dinî ve medenî hukukunu itina ile tesbit etmişti. Ancak patriklerin, dinî olmakla birlikte siyasî bir mahiyet arze-den Doğu ve Batı kiliselerinin birleşme­sine dair konularla ilgilenmeleri kesin biçimde yasaklanmıştı. Dinî yetkilerini aşmadıkları ve siyasetle uğraşmadıkları sürece patriklere hiçbir müdahalede bu­lunulmamıştır. Fâtih Sultan Mehmed’den sonra gelen padişahlar da patrikhane­nin teşkilâtına ve yetkilerine dokunma­dılar. Bu imtiyazlar sayesinde patrikha­ne âdeta devlet içinde devlet gibi görü­nüyordu. Ortodoks cemaatinin, resmî tabiriyle Rum milletinin başı sayılan pat­rikten sonra gelen metropolitler de onun kaymakamı durumunda idiler ve aynı haklara sahip olup vergi vermiyorlardı. Fâtih’in patriğe ruhanî işlerde çeşitli hak­lar tanıması ve ona “millet başı” unvanı vererek cemaatinin meseleleri üzerinde yetkili kılması Ortodoksluğu kurtardı. Os-manlılar’ın Balkanlar’dakİ Ortodokslar’ı kendi bayrakları altında toplamalarından sonra Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Eflak-Boğdan kiliseleri de yeniden pat­rikhaneye bağlandılar; böylece patrik bu ülkelerin millî devletlerini ve kiliselerini kurdukları XIX. yüzyıla kadar geniş bir bölgede dinî otoritesini yürüttü. Mısır, Suriye, Filistin, Kıbrıs ve Rusya’dakiler gi­bi pek çok patriklik de İstanbul’a bağ­landı, ancak Moskova patrikliği 1S93’te bağımsız oldu. Patrikhanenin emrinde bulunan Fenerli Rum beylerinin Divân-ı Hümâyun’da tercümanlık görevini üst­lenmeleri ve XVII. yüzyıldan itibaren Ef­lak-Boğdan beyliklerine tayin edilmeleri bu kurumun nüfuzunu daha da arttırdı.

Patrikhane, Fâtih Sultan Mehmed ta­rafından yeniden kuruluşundan itibaren Türklük aleyhine sinsice iki yönlü bir po­litika takip etmiştir. Bunlardan biri, ken­dini Avrupa kamuoyunda müslümanların eline düşmüş mazlum bir kuruluş olarak tanıtma çabasıdır. Nitekim 1699 Karlofça Antlaşması’na patrikhanenin di­nî serbestisinin engellenmemesine dair bir madde konulmuştur.  1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasında ise bu husus Rus çarının teminatı ile daha da pekiş­tirilmiş, böylece Lozan Konferansı’na ka­dar bu mazlum kuruluş propagandası başarıyla yürütülmüştür. Takip edilen politikanın ikinci yönü ise Sırp, Arnavut. Ulah, Bulgar gibi Rum olmayan Ortodoks tebaanın Rumlaştırılarak Bizans İmpa-ratorluğu’nun ihyasına çalışılmasıdır. Bu­nun ilk tezahürü 1657’de görüldü. İs­tanbul’daki karışıklıklardan faydalana­rak bazı Rum gençlerinin yeniçeri kılığın­da Türkler’e saldırmasının yapılan tah­kikat sonunda patriğin emriyle olduğu ortaya çıktı ve sonuçta Eflak voyvodası ile birlikte ihtilâle kalkıştığı tesbit edi­len Patrik İN. Parthenios Parmakkapf-da idam edildi. Fâtih’ten beri patrikha­ne ile hükümet merkezi arasında süre­gelen dengeler bu olayla bozuldu. O gü­ne kadar patrikler göreve başlama töre­ni sırasında padişahın huzurunda hil’at giyerken bundan vazgeçilerek törenin sadrazamın huzurunda yapılmasına ka­rar verildi. Bu şekilde Osmanlı yönetimi, dinî müsamahanın yanında siyasî gücünü kullanma ve kontrolünü arttırma niyeti­ni taşıdığını da ortaya koymuş oldu.

Patrikhane, kendini mirasçısı saydığı Bizans İmparatorluğu’nu canlandırmayı ideal hedef (megalo idea “büyük mefku­re”} kabul ediyordu. Bunu gerçekleştir­mek için Osmanlı Devleti’ni parçalayıp önce müstakil bir Yunanistan, sonra da yeni bir Bizans Devleti kurma karan alan gizli Etniki Eterya Cemiyeti’nin tabii üye­lerinden Fenerli Rum ailelerinin tesiriyle Eflak-Boğdan’da ayaklanmalar başla­tıldı; isyan daha sonra Mora yarımada­sına sıçradı. Eflak ve Mora isyanlarıyla ilgisi tesbit edilen Patrik II. Gregorios, II. Mahmud’un emriyle Babıâli’ye çağı­rıldı ve yapılan sorgulamasında Fâtih fer­manında belirtilen çerçevenin tamamen dışına çıktığını, kanuna ve kamu düze­nine aykırı faaliyetlerde bulunduğunu itiraf etti; ayrıca yapılan tahkikat so­nunda, Paskalya gecesi Rumlar’ın müs-lümanlara saldırmak için hazırlık yaptık­ları da anlaşıldı. Bunun üzerine patrik Fe-ner’e gönderilerek Paskalya gecesi pat­rikhanenin orta kapısında asıldı (1821); aynı harekete katılan Kayseri, Edrerflit ve Tarabya metropolitleri de Balıkpaza-rı’nda Kaşıkçılar Hanı önünde ve Parmakkapfda idam edildiler. O tarihten günümüze kadar patrikhane mensupla­rının, II. Gregorios’un asıldığı orta kapı­yı onun hâtırasına hürmeten kapalı tut­tukları söylenmektedir.

II. Mahmud ve onun ardından Tanzi­mat dönemi yöneticileri dış müdahale­lere rağmen patrikhaneyi kontrol altın­da tutmaya çalıştılar. Batılı büyük devlet­lerin desteklediği Mora isyanının 1830′-da Yunanistan’ın bağımsızlığı ile sonuç­lanması, “megalo idea”nın gerçekleşme­si konusundaki ümitleri kuvvetlendirdi. Yunanistan, kurulduğu tarihten itiba­ren patrikhanenin de yardımlarıyla Os­manlı Devleti aleyhine çalışmalara baş­ladı. Yayılmacı politikasını uygulamak için patrikhaneden faydalanmak isteyen Rusya Osmanlı tebaası Ortodokslar’in koruyuculuğuna kalkıştı ve buna karşı çıkan Osmanlı Devleti Rusya ile savaş­mak zorunda kaldı. Kırım Savaşı (1853-1856) denilen bu savaşta Fransa ve İngiltere Osmanlılar’ın yanında yer aldılar, ancak galibiyetten sonra imzalanan ant­laşmaya gayri müslimlerle ilgili hüküm­ler koydurdular ve ayrıca Babıâli bunun bir padişah fermanı halinde ilânını ka­bul etti. 1856 Islahat Fermanı adı veri­len bu belge ile o güne kadar patrikha­neye verilmiş olan bütün imtiyazlar onay­landı. Ruhanî meclise laik üyelerin de katılması ve patriklerin ölünceye kadar görevde kalmaları kabul edildi. Cema­atten bağış ve aidat toplanması kaldırı­lıyor, onun yerine belirli bir gelir tahsis ediliyordu. Patrikhaneye ait kilise ve di­ğer emlâkin tamiri serbest bırakılıyor. yeni inşaatlar ise padişahın iznine bağ­lanıyordu. Miras haklarından doğacak davalar yine patrikhanede görülebilecek­ti. En önemlisi kiliselerde çan çalma ya­sağı kaldırılıyordu. Islahat Fermanı’nın öngördüğü düzene göre hazırlanan ni­zamname Abdülaziz’in tasdikinden son­ra yürürlüğe girdi (1862)  Bu nizamnâmeye göre, patrikhanede patriğin baş­kanlığında sivil işleri görmek üzere dört metropolit ve sekiz laik üyeden oluşan bir millet meclisi oluşturuldu. Bu mec­lis ruhani meclisle birlikte Ortodoks ce­maatinin bütün dinî ve dünyevî işleriyle meşgul olacaktı. Fakat patrikhane Is­lahat Fermanı’nın sağladığı imkânlarla dinî bir kurum olmaktan çıktı ve Rum milliyetçiliği güden siyasî çalışmalar yap­maya ağırlık verdi. Bu yüzden Bulgarlar (1870), Sırplar (1879) ve Romenler (1885) kendi millî kiliselerini kurarak ayrıldılar; patrikhane de Ortodoks Rumlar’ın millî kilisesi haline geldi. Böylece Osmanlı te­baası Rum halkının amme hukuku açı­sından tek temsilcisi hüviyetini kazanan patrikhane, Yunanistan ile birlikte Os­manlı Devleti aleyhine faaliyetlerini art­tırdı. Özellikle Meşrutiyet döneminde Rum parlamenterler açıkça Yunanistan’ı desteklemekten çekinmediler. Patrik­hanenin elinde bulunan fevkalâde yet­kiler II. Meşrutiyet yönetimi tarafından kaldırılınca hükümete karşı yürüttüğü gizli mücadele daha da şiddetlendi.

1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin mağlûp olması üzerine patrikhane açıktan açığa Türkiye aleyhine çalışma­ya başladı. Mondros Mütarekesi’nin im­zalanmasından(30 Ekim 1918) sonra İt­tihat ve Terakkî hükümetinin adamı sa­yılan Patrik V. Germanos ruhanî meclis tarafından azledildi. Yerine vekâleten tayin edilen Bursa Metropoliti Dorotheos Mamelis’in yaptığı ilk iş. 9 Mart 1918′-de patrikhane ile Osmanlı hükümeti arasındaki ilişkilerin kesildiğini açıklamak oldu. Yayımladığı bildiride artık Ortodokslar’ın Osmanlı vatandaşı olmadıkla­rını ileri süren patrik vekili, İtilâf devlet­lerine hitaben de bütün Türkiye’nin iş­gal edilmesi gerektiğini söyledi. Arka­sından Rum okullarında Türkçe okutul­masını yasakladı ve İtilâf devletleri do­nanmasının İstanbul’a gelişini kutlamak amacıyla derslere üç gün ara verilmesi­ni emretti. Ayrıca İtilâf devletleri yüksek komiserlerini ziyaret ederek Osmanlı or­dusunda görevli bulunan Rum askerle­rinin derhal salıverilmesini sağlamaları­nı istedi. Yunanistan’ın toprak emelle­rini gerçekleştirmek üzere Anadolu’da her türlü hazırlığı yapan patrikhane bü­tün kiliselerle Rum okullarını silâh de­posu haline getirdi ve Rum halkının Yu­nan işgaline yardım edecek şekilde eği­timini sağladı. 15 Mayıs 1919da İzmir’e çıkan Yunan askerlerini dualarla karşı­layan Ortodoks din adamları, Rum halkını açıkça müslümanlan öldürmeye teş­vik edip ne kadar çok müslüman öldürürlerse cennete o kadar yakın olacak­larını anlatmaya başladılar; bir taraftan da Rumlar’ın zulme uğradığına dair ra­porlar hazırlayarak İtilâf devletlerine veriyorlardı. Patrik vekili 1 Eylül 1919’da yayımladığı beyannamede Yunan ordu­sunun Türkler’e karşı başarılarını övü­yor, Rumlar’ın Yunan ordusuna katılma­ları emrini tekrar ediyordu.

Patrikhanenin teşvikleriyle pek çok yerli Rum Yunan ordusu saflarına katıl­dı. Ayrıca patrikhane bünyesinde kuru­lan Mavri Mira Cemiyeti gibi çeşitli ku­ruluşlar illerde çeteler oluşturarak müs­lüman halkı katletmeye başladılar. Pat­rikhanenin tahrikleri daha çok İstanbul, İzmir ve Trabzon gibi Rumca konuşulan bölgelerde etkili oldu: Rumca bilmeyen, dil. kültür ve gelenek bakımından Türk­lüğü benimsemiş bulungn Anadolu Or­todoksları bu tahriklere pek kapılmadı­lar. Bunun en önemli sebeplerinden bi­ri de Anadolu Ortodokslan’nın başında Papa Eftim’in bulunması idi. Papa Eftim, 1918’de Keskin metropolit vekili sıfatıyla göreve geldikten sonra Fener patrikhanesine karşı mücadeleye baş­layarak Anadolu’ya yapılan haksız saldı­rıların müslümanlar kadar hıristiyanları da üzdüğünü açıklayan bir beyanname yayımladı. Patrikhanenin Yunan emel­leri doğrultusundaki propagandalarına karşı çıkan ve Türk olduğunu ileri süren Papa Eftim’in söz ve davranışları patrik­hane yetkililerini rahatsız etti ve Sadra­zam Tevfik Paşa’dan tutuklanarak ken­dilerine teslim edilmesini istediler(Ara­lık 1918). Papa Eftim ise Anadolu’da pat­rikhaneden bağımsız bir Ortodoks kili­sesinin kurulması için çalışmalara baş­ladı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi hü­kümetinin izniyle Kayseri’de bir kongre topladı.(21 Eylül 1922) Kongrede patrik­hane ile olan ilişkilerin kesildiği ve bu­rada bir Türk Ortodoks Kilisesi kuruldu­ğu, başına da Papa Eftim’in getirildiği ilân edildi. Bunun üzerine Kayseri patrik­hanesini tanımayan Fener patrikhanesinin faaliyetleri daha da arttı ve tertiple­diği tedhiş olayları yeniden hızlandı.

Lozan Konferansında patrikhanenin durumu ele alındığı zaman Türk dele­gasyonu, bu kurumun katıldığı zararlı faaliyetleri anlatarak kaldırılması veya sınır dışı edilmesi hususunda direndi. Mustafa Kemal 20 Ocak 1923te gaze­telere verdiği demeçte, bir hıyanet oca­ğı olarak vasıflandırdığı patrikhanenin artık topraklarımız üzerinde barındırıl-maması gerektiğini söylüyordu. Aynı şe­kilde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Lozan görüşmeleriyle ilgili müzakereler sırasında yine bu fesat yuvasının kayıt­sız şartsız millî sınırlar dışına çıkarılaca­ğı dile getiriliyordu. Patrikhanenin Fâ­tih Sultan Mehmed’in verdiği bir hak ve imtiyaz olarak İstanbul’da kalması gerektiğini ileri süren Reuter Ajansı’na İs­tanbul basını büyük tepki gösterdi ve Mütareke döneminde yaptıkları hatırla­tılarak bu kurumu İstanbul’da bırakma­yı düşünmenin bile şehidlerimizin hâtı­rasına hakaret olacağı fikri savunuldu. Meclis başkanı Rauf Bey (Orbay) bir so­ruyu cevaplandırırken, Fâtih’in bir lütuf olarak verdiği imtiyazlara büyük bir say­gıyla uydukları halde karşılığında sade­ce ihanet bulduklarını, bu sebeple aynı hatayı bir defa daha tekrarlamayacak­larını, kendileri isteseler bile milletin bu­na müsaade etmeyeceğini bildirdi.

Mustafa Kemal, meclis ve basın pat­rikhanenin kaldırılması ya da sınır dışı­na çıkarılmasında ısrarlıydı. Lozan Kon-feransı’ndaki Türk delegeleri de aynı is­tek doğrultusunda hareket ediyorlardı. Fakat Yunanistan’ın baskılarıyla İngiliz heyeti ve öteki heyetlerin çoğu patrik­hanenin manevî varlığının önemi üze­rinde durup özellikle patriğin İstanbul’u terketmesi halinde Rum Ortodoks ce­maatinin dinî reisini kaybedeceğini söy­lediler. Onlara göre kilise hukuku, pat­rikliğin görevlerini sadece dinî konular­la sınırlamaya uygundu; yalnız evlenme ve boşanmalar kiliseye bırakılabilirdi. Uzun süren tartışmalar sonunda Türki­ye, patrikhanenin Osmanlı Devleti döneminde verilen bütün imtiyazlarının kal­dırılarak siyasî ve idari işlerle uğraşma­mak, sadece dinî hizmetleri yerine getir­mek şartıyla ve bu konuda verilen söz­leri senet kabul etmek suretiyle İstan­bul’da kalmasına izin verdi. Fakat yapı­lan antlaşmalara patrikhanenin statüsü konusunda tek bir hüküm konulmadı. Nitekim 30 Ocak 1923’te Yunanistan ile Türkiye arasında imzalanan “Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair muka­velenamece patrikhane ile ilgili bir hü­küm bulunmamaktadır. Bu mukavele ile Türkiye’de yaşayan Rumlar’la Yunanis­tan’da yaşayan Türkler değiştirildi; sa­dece İstanbul’daki Rumlar’la Batı Trak-ya’daki Türkler mübadele dışında tutul­du. Aynı şekilde 24 Temmuz 1923’te im­zalanan Lozan Antlaşması’nda da pat­rikhane ile ilgili bir hüküm yer almamak­ta, yalnız azınlıkların korunmasına iliş­kin 38-44. maddelerde gayri müslim Türk vatandaşlarının statüsü belirlen­mektedir. Buna göre, din ve mezhep far­kı gözetilmeksizin bütün müslüman ve gayri müslim Türk vatandaşlarına eşit haklar tanınmakta ve Osmanlı Devleti tarafından verilen bütün imtiyazlar kal­dırılmaktadır. Azınlık statüsüne alınan Rum, Ermeni ve yahudilerin dinî serbes-tiyet içerisinde kendi dilleriyle ibadet ve eğitim yapmalarına, ayrıca kilise ve hav-ralanyla mezarlıklarını korumaları hu­susuna gerekli kolaylığın gösterileceği taahhüt edilmektedir. Antlaşmanın 45. maddesinde ise Türkiye’nin azınlıklara tanıdığı bu hakları Yunanistan’ın da Ba­tı Trakya’daki Türk azınlığına tanıyaca­ğı taahhüdü yer almaktadır. Lozan Ant­laşması, bütün gayri müslimler gibi İs­tanbul’da oturan Rumlar’ı da azınlık ola­rak tanımlamakta, dolayısıyla onlar da müslümanlarla eşit medenî haklara ka­vuşmaktadırlar. Böylece Osmanlılar dö­neminde tanınan bütün imtiyazları kal­dırılan patrikhane Fener Rum Ortodoks Patrikhânesi adını almakta ve eküme-nik vasfını kaybetmektedir. İstanbul sınırları içinde oturan Rum asıllı Ortodoks Türk vatandaşlarının dinî hizmetlerini görmekle yükümlü bir kilise durumun­da bulunan patrikhane, diğer Türk va­tandaşlarına ait kiliselerle ve yahudi ha-hambaşılığıyla aynı statüye tâbidir. Pat­rikhane bir devlet kurumu ve başındaki patrik de bir devlet memuru sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları­na tâbidir ve patrikle birlikte öteki ruh­banlar da Türk vatandaşı olmak zorun­dadırlar. Diğer azınlıklarla beraber Rum Ortodokslara ait dinî kurumlarla vakıf­ları denetleme, kanunlara aykırı bir du­rum tesbit edildiğinde kapatma veya il­gililerini cezalandırma hakkı tamamen Türk hükümetine attir; hiçbir yabancı devlet bu konuya müdahale edemez.

Lozan Antlaşması’ndan sonra gerçek­leştirilen mübadeleden dolayı Anado­lu’daki cemaatini kaybeden Türk Ortodoks Patriği Papa Eftim İstanbul’a gel­di. Patrikhaneyi ziyaret ederek ruhanî meclisten Türkler’e yapılan zulmün tertıpçisi Patrik Meletyos’un azlini istedi. Yunanistan’ın etkisinde bulunan bazı pa­pazlar Papa Eftim’i oyalamaya kalkışın­ca o da basına bir açıklama yaparak An­kara’ya döneceğini bildirdi. Bunun üze­rine patrikhanenin tutumunu onayla­mayan başka papazlar kendisinden İs­tanbul’da kalmasını rica ettiler. Papa Ef­tim de ruhanî meclisten, daha önce lis­tesini verdiği isteklerinin yarım saat için­de yerine getirilmesini istedi. Meclis Pat­rik Meletyos’un azledildiğini, diğer is­teklerin ise peyderpey ele alınacağını bil­dirdi. Papa Eftim bunun yeni bir oyala­ma taktiği olduğunu anlayarak kilise ve cemaat heyetlerinin ortak kararı ile ru­hanî meclisi feshetti ve yeniden oluştur­duğu meclis de Meletyos’un azlini onay­layarak Papa Eftim’i patrik vekilliğine ge­tirdi(17 Ekim 1923). Papa Eftim İstanbul valiliğine başvurarak yeni patrik seçimi için izin istedi. Bunun üzerine vilâyet bir tezkere ile seçimin ana esaslarını bildirdi. Patrik, Türk vatandaşı olan ve Türkiye’­deki dinî kurumlarda çalışan din adamlarınca seçilecekti; seçilecek patriğin de Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de gö­rev yapması şarttı. Her halükârda din dışı görevlerde bulunan kişilerin seçime ka­tılmaları ve patrikhane işlerine müdaha­leleri kesinlikle yasaktı. Valiliğin bu tez­keresi üzerine ruhanî meclis patrik seçi­minin nasıl yapılacağına dair bir nizam­name çıkardı(18 Ekim 1923). Bu nizâmnâ­meye göre seçime, patrikhaneye bağlı kurumlarda bilfiil hizmet veren metro­politler katılacak, yedi yıl hizmet etmiş bulunan bütün metropolitler patrik ada­yı olabilecekti. Her üye, uygun gördüğü bir adayın ismini kağıda yazarak kırk gün içinde ruhanî meclise bildirecek, kırk birinci gün bütün oy pusulaları İstan­bul’daki metropolitler tarafından tasnif edilip şartlara uygun üç kişiden oluşan aday listesi İstanbul valisinin onayına sunulacaktı. Valinin tasdik ettiği liste tekrar mecliste oylanacak ve en çok oy alan aday patrik ilân edilecekti.

Bu esaslara göre yeni patrik seçimine gidildiği sırada Yunanistan’ın Batı Trak­ya Türklerinin mallarına el koyarak bu­ralara Türkiye’den gelen Rumlar’ı yer­leştirmesi Türk kamuoyunun tepkisine yol açtı ve Türkiye’nin de İstanbul’daki Rumlar’ın mallarına ei koyması için halk­tan baskı gelmeye başladı. Bunun üze­rine patrik vekili Papa Eftim Ankara’ya giderek ilgililerle görüştü ve böyle bir gi­rişimi önledi; patrikhaneye de bir telgraf çekerek Yunanistan’ın Türkler’e karşı uyguladığı politikanın tel’in edilmesini istedi. Fakat bu istek yerine getirilme­diği gibi Yunan büyükelçisinin telkinle­riyle yeni bir patrik seçildi. Haberi gaze­telerden öğrenen Papa Eftim derhal İstanbul’a dönerek yeni patrik Gregorios ile ruhanî meclisi azlettiyse de kararı hükümsüz sayıldı; çünkü patrikhane yö­netimi Yunan taraftarlarının eline geç­mişti. Patrikhane ruhanî meclisi tara­fından aforoz edilen Papa Eftim bu ka­rarı tanımadı ve Fener Rum Ortodoks Patrikhanesinden tamamen ayrılarak daha Önce kurmuş olduğu Türk Orto­doks Patrikhânesi’ni 6 Haziran 1924′-ten itibaren istanbul’da faaliyete başlat­tı; böylece İstanbul’da iki Ortodoks kili­sesi ortaya çıkmış oldu. Türk Ortodoks Patrikhânesi Nizamnâmesi’ne göre pat­riklerin tayin ve azilleri Türk hükümeti­nin yetkisine veriliyor ve Türk Ortodoks Kilisesi’ne bağlı kişiler azınlık sıfatları ve hukukları tamamen kaldırılarak müs­lümanlarla eşit haklara sahip kılınıyor, onlardan sadece dinî bakımdan ayrılıyor­lardı. Fener Rum Ortodoks Patrikhane­sinin Yunanlılık iddia ve propagandala­rına karşı Türklüğü savunan Papa Ef­tim kendilerinin önce Türk, sonra Orto­doks olduklarını söylüyordu.

Antlaşmalarla belirlenen açık hüküm­lere rağmen Yunanistan Fener Rum Or­todoks Patrikhânesi’ni kullanmaya de­vam etti. “Megalo idea”yı gerçekleştire­cek bir güç olarak gördüğü bu kurumun başına kendi politikasını benimseyen ki­şileri patrik seçtirmek için her türlü yo­la başvurmaktan çekinmedi. Nitekim Yu­nanistan’ın gayretleriyle seçilen ilk pat­rik Gregorios 1925’te ölünce patrik se­çimi büyük mücadelelere sebep oldu. Ru­hanî meclis, Yunanistan’daki siyasî bö­lünmüşlüğe paralel olarak kralcılar ve Venizelosçular diye ikiye ayrıldı. Kral ta­raftarı olan Konstantin patrik seçildiyse de Yunanistan’da iktidarda bulunan Ve-nizelosçular’ın  diplomatik manevraları sonucu bu kişi mübadele kapsamına alındı ve Yunanistan’a gönderildi; üste-lik Yunanistan bu işlemi Türkiye’ye yap­tırmak suretiyle kamuoyunu yanıltmayı da başardı.

7 Temmuz 1924’te Fener Patrikhâne-si’nden ayrılan Galata cemaati Papa Ef-tim’e biat etti. Galata Merkez Panaiya Kilisesi’nde üç piskopos tarafından pis­koposluğu takdis edilen Papa Eftim Ba­ğımsız Türk Ortodoks Patrikhânesi’ni kurdu(18 Mart 1926). Ancak Fener Rum Ortodoks Patrikhânesi kendisini birtakım isnatlarla suçlamaya devam etti. Papa Eftim de onların iç yüzünü yansıtan be­yannameler yayımlayarak Fener Rum Or­todoks Patrikhanesin in emellerini açık­ça ortaya koydu. Bu arada Türk Orto­doks Kilisesi’nde dua ve ilâhileri Türk­çe yaptırmaya başlaması Fener Patrik-hânesi’nin yeni bir saldırısına yol açtı. Papa Eftim’e açıktan açığa hakaret eden Fener Patrikhânesi, çoğunlukla Galata bölgesinde bulunan Türk Ortodoksla-rı’nın işlerini yapmadı. Bu tutum. Türk Ortodoks Kilisesi’nin varlığını güçlendir­diği gibi millî ve dinî bağımsızlıklarını bü­tün medenî âleme tanıtmalarına da ve­sile oldu. Bu kiliseyi kendisi için büyük tehlike gören Fener Rum Ortodoks Pat­rikhânesi bu defa Papa Eftim’i çeşitli maddî vaadlerle kazanmaya çalıştıysa da başaramadı ve ümidini onun ölümü­ne bağladı. Ancak Papa Eftim 1968’de ölünce beklenenin aksine Türk Ortodoks Kilisesi dağılmadı; büyük oğlu Turgut Erenerol II. Papa Eftim adıyla yerine ge­çerek babasının mücadelesini sürdür­dü. Onun 8 Mayıs 1991 tarihinde ölümü üzerine de yerine kardeşi Selçuk Erene­rol geçti.

Dinle siyasetin ayrılması prensibine göre hareket eden Cumhuriyet hükü­metleri, patrikhanenin din işlerine ve kendi aralarındaki mücadelelere hiçbir zaman karışmadı; sadece patriklerin si­yasetle uğraşmalarını önlemek için bazan güvenmediği adayları listeden çı­kardı. Türk hükümetleri gerek dış bas­kılarla, gerekse 1950den sonraki dö­nemde azınlıklardan oy alma endişesiy­le patrikhaneye ve Rum okullarına çok geniş tavizler verdiler. Amerika Birleşik Devletleri ile başlatılan yakın ilişkilerin bir sonucu olarak bu ülkenin vatandaşı Athenagoras’ın patrikliği kabul edildi. Vilâyet tezkeresinde belirtilen seçim il­kelerine aykırı biçimde patrik seçilen Athenagoras, Başkan Truman’ın özel uça­ğı ile Türkiye’ye geldi ve gelir gelmez başkanın bir mesajını, itimatnamesini sunan bir büyükelçi tavrıyla Türkiye cum­hurbaşkanına iletmek gibi garip bir dav­ranışta bulundu. Daha sonra Türk va­tandaşlığına geçen Athenagoras Yuna­nistan ile birlikte “megalo idea’yı ger­çekleştirmek için yoğun bir faaliyet içi­ne girdi. Türk hükümetinden izin alma­dan Yunanistan’da bulunan bazı metro-politlikleri patrikhaneye bağladı. Bizans dönemindeki teşkilâta göre hiç Rum bu­lunmayan bölgeler için metropolitlikler ihdas ederek bunların sayısını yediden yirmiye çıkardı. Diğer Ortodoks kilisele­riyle dostluk kurduğu gibi Doğu ve Batı kiliselerinin birleştirilmesi konusunda da faaliyetlerde bulundu. En yakın adam­larından Metropolit Yakovas’ı Amerika ve Kanada’ya göndererek oralarda yaşa­yan Ortodokslar”la Rum lobisini oluştur­du ve onları Yunan davasına hizmet ede­cek şekilde teşkilâtlandırdı. İstanbul’da­ki Rum okullarında da sinsi bir Rumluk propagandası başlattı ve ayrıca Kıbrıs’ta EOKA tedhiş örgütünü destekledi. Ant­laşma hükümlerine tamamen aykırı olan bu gelişmeler karşısında Türk hükümet­leri bir şey yapamadılar. Yunanistan’ı ve Amerika Birleşik Devletleri’ni arkasına alan patrikhane yetkilileri, Bizans’ı ihya etme emellerini gerçekleştirmek için es­ki faaliyetlerini aynen sürdürdüler. Türk hükümetleri antlaşmalardan doğan hak­larını kullanarak ilgili kanunlar gereği patrikhaneyi ve ona bağlı kurumlan de­netlemek isteyince buna şiddetle karşı çıkıldı; hatta Lozan Antlaşması’nca ta­nınmış dokunulmazlığa sahip bir kurum olduğu, bu sebeple denetlenemeyeceği gibi garip iddialar ortaya atıldı. Bu id­dialarla Türk sosyal kurumları içinde kendisine üstün ve İmtiyazlı bir yer ka­zanmak isteyen bu kuruluşun üzerine gidildiğinde de Rumlar’a baskı yapıldığı iddiası ile dünya kamuoyu harekete ge­çirildi. Batılı güçlerin baskılan karşısın­da Türk hükümetleri sustukça patrik­hanenin cesareti daha da arttı ve olma­yan yetkilerini varmış gibi göstermeye devam etti. Lozan Antlaşması’na rağ­men patrik bugün ekümenik olduğunu ileri sürmekte ve Batılı güçler tarafın­dan da âdeta desteklenmektedir. Hal­buki Fener Rum Ortodoks Patrikhânesi ile ruhanî meclisinin yetki alanı İstanbul başpiskoposluk bölgesiyle sınırlıdır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski