Garp Ocaklari -Osmanlı- Nedir, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Garp Ocakları. Osmanlı Devletinin Cezayir, Tunus ve Trablusgarp eyaletlerine XVI-XX. yüzyıllarda verilen ad.        

Osmanlı Devleti’nin 1517’de Mısır’ın fethinden sonra İfrîkıye ve Mağrib ola­rak adlandırılan Kuzey Afrika’da hâki­miyet kurması. Doğu Akdeniz’deki böl­gelerinin güvenliğini sağlama isteğinin ve Akdeniz’de hıristiyan Avrupa devlet­leriyle siyasî, ticarî ve dinî rekabetleri­nin sonucudur. Garp ocaklarının fethiy-le Batı Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyeti kurulmuştur. Kuzey Afrika kıyılarındaki küçük müslüman devletler arasında gö­rülen rekabet ve siyasî parçalanmalar, XVI. yüzyıl başlarında batıdan İspanyol­lar ve Portekizliler’in, doğudan Osmanlılar’ın bölgeye nüfuz etmelerine zemin hazırlamıştır. Böylece İfrîkıye ve Mağrib’de İspanyol-Osmanlı nüfuz mücadelesi sonunda Cezayir, Tunus ve Trablusgarp Türk hâkimiyetine geçmiş ve Akdeniz’­de üstünlük mücadelesini Osmanlılar kazanmıştır. Türk denizcisi Oruç Reis sayesinde ilk defa 1516’da Cezayir’e gi­ren Osmanlılar, İspanyollar’ı buradan çı­kardıktan sonra 1551’de Trablusgarp’ı ve 1574’te Tunus’u kesin olarak ele ge­çirdiler. Cezayir 1516-1830, Tunus 1574-1881, Trablusgarp 1551-1912 yıllan ara­sında Osmanlı idaresinde kalmıştır. Oruç Reis ve Hızır Reis (Barbaros Hayreddin Pa­şa) Cezayir’in, Koca Sinan Paşa ile Kılıç (Uluç) Ali Paşa Tunus’un, Turgut Reis ise Trablusgarp’ın fâtihleridir.

Garp ocakları hakkında Avrupa kay­naklarında ve resmî yazışmalarında “ni-yâbet, emaret, cumhuriyet, krallık, bar­bar devletleri, barbar nâiblikleri” gibi an­lamlara gelen “rĞgence. regency, bar-bary regencies, states of barbary. Ğtats barbaresques, regence de Tunisie, rĞ­gence de Tripoli, royaume d’Alger” gibi adlandırmalar geçmektedir. Merkezden uzaklıkları sebebiyle zamanla yönetici­lerin iç işlerinde yan müstakil durumda geniş yetkilere sahip olmaları, idareci­lerin seçimle iş başına getirilmesi, yarı bağımsız yönetimleri bu gibi adlandırmalarda etkili olmuştur. Osmanlı kay­naklarında ise “beylerbeyi lik”. XIX. yüz­yılın Osmanlı belgelerinde ve Özellikle Hariciye Nezâreti “nin siyasî yazışmala­rında Batı tesirleriyle “niyabet, emaret” terimleri kullanılmıştır. Ayrıca “Tunus emareti, Tunus niyâbet-i saltanatı, Ce­zayir beylerbeyisi, Cezâyir-İ Garb Ocağı mîrimîranı, Tunus valisi” gibi unvanlara da rastlanır.

Garp ocaklarının en önemlisi ve en mu­teberi Cezayir’di. Burada Osmanlı hâki­miyetinin kurulması, başlangıçta kardeş iki Türk denizcisi Oruç ve Hızır reislerin özel girişimleriyle olmuştu. Endülüs müs-lümanlanna karşı gerçekleştirdikleri ye­niden fetih siyasetini Kuzey Afrika kıyı­larına yaymak isteyen, 1505-1510 ara­sında Mersâ el-Kebîr, Vehrân (Oran), Ci-celli. Bicâye, Tilimsân gibi şehirleri ele geçiren İspanyollar’a karşı Cerbe adası­nı üst tutmuş olan Oruç ve Hızır reisler Cezayirli müslümanlann da istekleriyle mücadeleye girişmişlerdi. 1525’te Ceza­yir’in kesin olarak zaptından sonra Ce­zayir ve Cicelli sultanı ilân edilen Hızır Reisin Yavuz Sultan Selim’e bağlılık bil­dirmesi, doğrudan Osmanlı hükümet merkezinin bu bölgeye yönelik ilk resmî ve fiilî siyasetinin başlangıcını oluşturmaktadır. Nitekim Cezâyir-i Garb padi­şahın ülkesi olarak İlân edilmiş, Hızır Reis de Cezayir hâkimi olarak tanınmış­tı. 2000 asker ve topçu kuvveti gönde­rilerek Anadolu’dan gerektiği kadar gö­nüllü asker yazma müsaadesi verilmiş, hutbe Osmanlı sultanı adına okunmaya başlanmıştı. 1534’te Hızır Reis Cezâyir-i Bahr-i Sefîd beylerbeyisi ve kaptanpaşa olarak tayin edilince doğrudan Osman­lı idaresi kurulmuş oldu. Kıyıda sadece Vehrân (1792’ye kadar)ve Mersâ el-Kebîr gibi birkaç liman İspanyollar’da kaldı.

Akdeniz hâkimiyeti için önemli bir stra­tejik mevkiye sahip bulunan ve Malta, Sicilya, Tunus üçgeninin bir ucunu teş­kil eden Tunus’un ilk fethi 1534’te yi­ne Barbaros Hayreddin Paşa tarafından gerçekleştirildi. Ancak 1535’te, İspanya tacına da sahip olan Habsburg İmpara­toru V. Kari (Charles Quint) bir donanma İle Tunus’u ele geçirerek Türkler’le mü­cadeleyi şiddetlendirdi. 1568 yılında Ce­zâyir-i Garb beylerbeyi tayin edilen Kılıç Ali Paşa doğuya önem verdi. 1569’da yaptığı bir seferle Tunus Limanı’na hâ­kim Halkulvâdî (Gulet) hariç Tunus şeh­rini ve kalesini zaptetti. Ancak 1573 yı­lında İnebaht (Lepanto) Deniz Savaşı ga­libi Don Juan d’Autriche Tunus şehrini ve kalesini geri aldı. 1574’te Yemen fâ­tihi Koca Sinan Paşa kara kuvvetleri ve Kaptanıderyâ Kılıç Ali Paşa deniz kuvvet­leriyle Tunus şehrini ve diğer şehirleri ele geçirdiler. Hafsîler hanedanı sona erdi. Halkulvâdî tahrip edildi. Haydar Paşa’-nın yönetiminde bir teşkilât kuruldu. Ül­kenin korunması için 100 odada 4000 kişilik yeniçeri birliği bırakıldı.

Garp ocakları içinde en doğuda ve dev­letin merkezine en yakın olan Trablus­garp eyaleti Tunus’tan önce fethedilmiş­ti. Trablusgarp şehri 1510’da İspanyol kumandanı Pedro Navarro tarafından ele geçirildi ve 1530’da Malta şövalyele­rine verildi. 1545-1546’da Trablusgarp-lılar Türkler’den yardım isteyince Murad Paşa onların yardımına koştu. Trablus-garp’a, Sinan Paşa’nın kaptan-ı deryalı­ğında meşhur denizci Turgut Reis’in teşvikleriyle 1551’de Malta şövalyelerinin buradan kovulması ile hâkim olundu. Turgut Reis Trablusgarp beylerbeyi ta­yin edildi. Manastır, Kayrevan, Süs, Kaf-sa. Mehdiye gibi Tunus’un güney şehir­leri o tarihte Trablusgarp eyaletinin sı­nırları içindeydi. 1574’te Tunus’un fet­hinden sonra bu bölgelerin aidiyeti iki eyalet arasında bazı anlaşmazlıklara yol açmıştır.

Garp ocaklarının idaresi İmparatorlu­ğun diğer eyaletlerine göre farklı olmuş­tur. Bunlar sâlyâneli ve müstesna eya­letlerdi. İdari bakımdan olduğu kadar vergi yükümlülükleri yönünden de fark­lı uygulamaya tâbi idiler. Coğrafî bakım­dan merkeze uzaklıkları, bulundukları özel şartlar, halkının kısmen göçebe ve aşiretler halinde olması, mezhep farklı­lıkları (halk ve göçebeler Mâlikî, Osmanlı yönetici ve askerleri Hanefî), hıristiyan ül­kelerle savaş durumu bunda rol oyna­yan unsurlardı. Birer beylerbeyi tarafın­dan idare edilen Tunus, Trablusgarp ve Cezayir’de timar sistemi uygulanma­maktaydı. Fetihten sonra her beylerbe-yilikte yeniçerilerden belli sayıda mu­hafız gücü görevlendirildi. Bunlar Garp ocaklarının ilk askerî nüvesini teşkil et­tiler. Ayrıca deniz savaşlan ve kıyıların güvenliğini sağlamak, daimî deniz sefer­lerinde bulunmak üzere denizci leventler­den oluşan ve “reis taifesi” denen kap­tanların kumandasında güçlü donanma­lar kuruldu. Garp ocaklarının donanma­ları Akdeniz’de en büyük deniz savaşla­rını ve gazâlannı gerçekleştirdiler.

Ocakların idaresinde paşa divanı, yeni­çeri ağasının başkanlığında ağa veya ye­niçeri divanı önemli görevler yapardı. Öte yandan çeşitli esnaf teşekkülleri ve onla­rın eminleri vardı. Zamanla beylerbeyile-rin idaresi zayıfladı. Yeniçeriler, reis taife­si, dayı ve bey denilen yeni bazı görevliler güç kazandı. Bunlar siyasî otoriteyi ele geçirdiler. Garp ocaklarında yönetim ba­kımından zamanla farklılıklar meydana geldi. Askerî güçlerin klasik beylerbeyilik sistemini sona erdirmeleri sırasındaki ik­tidar mücadeleleri idarî zaafa yol açtı.

Garp ocaklarının en büyük faaliyetleri korsanlık ve deniz ticaretiydi. Bu saye­de özellikle XVI ve XVII. yüzyıllarda zen-ginleştiler. Bu zenginlik şehirlerde ken­dini gösterdi; şehirler gelişti, imar faa­liyetleri arttı, kültürel ilerleme sağlandı. Zamanla korsanlık gelirlerinin azalması, Avrupa devletleri ve donanmalarının Ak­deniz’de etkilerinin artması sonucunda ocaklar yeni dünya siyasetine uyum sağ­layamadılar. Korkusuz bazı denizciler Sebte (Ceuta) Boğazı’nı aşarak Atlas Ok-yanusu’na çıktılar. İngiltere, Danimarka, İzlanda kıyılarına, bazı adalara seferler yaptılar. Menkıbeleri leventler ve halk arasında dilden dile dolaştı. XVI. yüzyıl­da Küçük Murad Reis, XVIII. yüzyılda ise Reis Hamidu bunların en meşhurlarıdır.

Garp ocaklarında 300 yıldan fazla sü­ren Osmanlı hâkimiyeti döneminde Osmanii uygarlığının siyasî, kültürel, aske­rî ve ekonomik özellikleri bu ülkelerde yayıldı ve her alanda önemli gelişmeler sağlandı. Garp ocaklarının halkı genel­likle Arap ve Berberî asıllıydı. Bunlara XV. yüzyılın sonlannda ve XVI. yüzyılda İspanya’dan göçe zorlanan Endülüslü mûslümanlar ve yahudiler katıldılar. En­dülüslü müslümanlar yeni bir medeni­yet anlayışı getirirken Türk fâtihler de idareci, asker, din adamı olarak etkile­rini gösterdiler. XVIII. yüzyılda kurulma­ya başlayan Avrupalı devletlerin koloni-leri XIX. yüzyılda arttı. Genellikle İspan­yollar, Fransızlar, Maltalılar ve İtalyan­lar hıristiyan kolonisini teşkil ederler ve ticaretle uğraşırlardı.

Garp ocaklarının askerî gücünü baş­langıçta, iki Üç yılda bir değiştirilmek üzere merkezden gönderilen yeniçeriler ve leventler oluştururdu. Burada mer­kezdeki Yeniçeri Ocagı’na benzer askerî ocaklar kuruldu. Zamanla merkezden yeniçeri gönderme işi durdu. Yavuz Sul­tan Selim’İn fermanına dayanılarak her ocağın ihtiyacına göre Anadolu’dan, Ru­meli’den, adalardan yeni asker yazma ve bunları Garp ocaklarına getirterek yetiştirme usulü ortaya çıktı. Çünkü sa­vaşlarda verilen büyük kayıplar asker ihtiyacını arttırdı. Garp ocaklarının as­ker ihtiyacını gidermek için esirlerden de faydalanıldı. İslâmiyet’i kabul eden bu esirlerden geniş Ölçüde asker alın­makla birlikte bunda pek başarı sağla­namadı. Yine de Anadolu ve adalardan getirilen Türkler’den istifade edildi. Ay­rıca Garp ocaklarında merkezdeki ye­niçeri ocaklarının aksine Türk menşeli olanların devşirilmesine Özel bir önem verildi. Devşlrilen askerlerin çoğunluğu Anadolu’nun kıyı şeridinden Türk çocuk­larıydı. Leventler de böyleydi. Bunların Garp ocaklarına taşınması için yabancı gemilerin kira ile tutulduğu bilinmekte­dir. Askerî ocaklarda disiplin sıkı olup yeteneği olan her asker en Üst maka­ma kadar çıkabilirdi. Bugün Cezayir, Tu­nus ve Libya arşivlerinde mevcut asker tahrir ve maaş defterlerinde ve askerî kışla odalarında Bayındırlı, Kazdağlı, İzmirli, Tokatlı, Karamanlı, Sinoplu, Rodos-lu, Manisalı, Karslı vb. askerlerin men-şelerini bildiren kayıtlar bulunmaktadır. Bazı yöneticilerin isimleri de (ibrahim Rodoslu, Mehmed Laz, Menteşeli gibi) onların menşeini göstermektedir. Cezayir Beylik Arşivi’ndeki “Defter-İ Teşrîfâfta Cezayir Yeniçeri Ocağı’nın idaresi ve çalışmaları en ince ayrıntılarına kadar kaydedilmlştir. Bunun Fransızca neşri de yapılmıştır.[135]

Garp ocaklarına asker devşirilmesi ba-zan her yıl, bazan da ihtiyaca göre bir­kaç yılda bir yapılırdı. Bilhassa İzmir’de Cezayir Hanı’ndaki Ocak kâhyaları bu iş­le görevliydiler. Ocağa katılmak, asker veya levent olmak birçok gencin hayal ettiği şerefli bir meslekti. Yeniçeriler şe­hir korumasında, vergi toplamada, ayak­lanmaları bastırmada ve ülkeyi koruma­da görev alırlardı. Yeniçeriler ve levent­lerin yerli kadınlarla evlenmesinden do­ğan ve “kuloğullan” denilen nesil Garp ocaklarında sosyal bir tabaka olarak te­mayüz etti. Kuloğullan sosyal hayatın birçok alanında etkili hizmetlerde bu­lundular. Garp ocaklarında askerlerin evlenmesi genelde tasvip edilmezdi. Ev­lenen asker kışlada kalamaz ve bekâr­lara her gün verilen dört somun ekmek hakkını kaybederdi. Ayrıca evlenen kişi­nin yükselme şansı azalırdı. Özellikle Ce­zayir’de yönetimin ocağın dışına çıkma­ması için son derece dikkatli davranılır-dı. Cezayir’de kuloğullannın merkezî ida­reyi ele geçirme teşebbüsleri başarısız kalmıştır. Buna karşılık Tunus ve Trab-lusgarp’ta kuloğulları daha yüksek mev­kilere çıkabildiler, hatta mahallî hane­danlar kurup ülkeyi yönettiler. Cezayir’­de Fransız işgaline karşı 1830-1837 yıl­larında savaşan Konstantin Beyi Ahmed Bey bir kulogluydu. Garp ocaklarını isti­lâ eden sömürgeci devletlerin siyaseti sonucu Anadolu ile bağlarının kesilmesi sebebiyle Cezayir ve Tunus’taki kuloğul­lan Türklüklerini unuttular. Garp ocak­larında çeşitli tarihlerde farklı sayıda Türk askerî gücü bulunmuştur. Tahmin­lere göre bu sayı Cezayir’de 15-20.000, Tunus’ta 6-8000, Trablusgarp’ta 6000 civanndaydı. Ocakların disiplini ve güç­lü yönetimi Osmanlı hâkimiyetinin de­vamlılığını sağlamıştır. 1830’da Fransa’­nın Cezayir’i işgali üzerine bekâr yeni­çeriler gemilerle Anadolu’ya ve adalara, İzmir ve Girit’e gönderilmiştir.

Tunus ve Trablusgarp’ta XVIII. yüzyılın başından itibaren birer mahallî hanedan kurulduğu halde Cezayir’de 1671’den iti­baren seçimle iş başına gelen ve tayin­leri İstanbul’ca onaylanan dayılar iktida­ra sahip çıktılar. 1705’ten itibaren Tu­nus’a Hüseynîler, 1711’den sonra Trab-lusgarp’a Karamanlı aileleri hâkim oldu.

Garp ocaklarının en önemli güçlerin­den birini kuvvetli donanmaları teşkil ederdi. En büyük donanmaya sahip olan Cezayir’di. Denizciler sahil kesimlerinde ve limanlarda oturur, yeniçerilere karış­maz, ayn bir ocak halinde mesleklerini icra ederlerdi. Garp ocaklarının donan­maları Osmanlı donanmasının bir par­çasından İbaretti. Bunlar kaptan-ı der­yaya bağlı idiler. Akdeniz’deki savaşlar­da her ocak kendi imkânları ölçüsünde donanma-yı hümâyuna katılır ve gaza ederdi. Bu durum XIX. yüzyılın sonları­na kadar sürmüştür. Tunus, Cezayir do­nanmaları 1827 Navarin Savaşı’na katil­di. Garp ocakları daima hıristiyan do­nanmalarının hücumuna mâruz bulunduklanndan güçlü donanma tertibine önem vermişlerdir.

Osmanlı padişahının hâkimiyeti Garp ocaklarında her zaman geçerli İdi ve sul­tan aynı zamanda halife olarak bütün müslümanlar nezdinde itibar sahibiydi. Hutbe Osmanlı sultanı adına okunur, paralar onun namına basılırdı. Beyler­beyi veya paşalar, daha sonra da dayı­lar sadece bu eyaletlerin yöneticileri de­ğil aynı zamanda oralarda sultanın tem­silcileri idiler. Beylerbeyi veya dayı sivil ve askerî yöneticilerin başıydı. Garp ocak-lannın yöneticileri fermanla tayin edilir ve görevleri yenilendikçe ibkâ veya tak­rir (mukarrernâme) fermanı gönderilirdi. Her eyalet belli bir vergi öderdi. Zaman­la bu vergi hediye şekline dönüştü. Eya­lete beylerbeyi, bey veya dayı tayinle­rinde İstanbul’a sultana hediyeler su­nulur, kendilerine de karşılığı gönderi­lirdi. Savaş zamanlarında Garp ocakları­nın donanmaları ve ihtiyaca göre kara kuvvetleri Osmanlı ordusu yanında yer alırdı. Ancak bunlar bağımsız hareket etmekte ve antlaşma yapmakta serbest­tiler. Garp ocakları valilerinin İstanbul’da Dîvân-ı Hümâyun veya Babıâli nezdinde “kapı kethüdası” yahut “kapı ağası” deni­len idarî temsilcileri bulunur, aradaki ir­tibat bu görevlilerle sağlanırdı. Bunlar Osmanlı Devleti tarafından tayin edilmiş birer memur olup maaşlannı Cezayir, Tu­nus, Trablusgarp eyaletinden alırlardı. Sa­dece idarî meseleleri çözmeye çalışan bu temsilcilerin diplomatik bir rolü yoktu.

Garp ocaklarının halkı Mâlikî mezhe­bine mensuptu. Hanefî mezhebi IX yüz­yılda Kayrevan’da siyasî seçkin tabaka tarafından kabul edilmiş ve yayılmıştı. Osmanlılar’ın Kuzey Afrika eyaletlerine gelişleriyle birlikte dinî bakımdan Hane­fîlik resmen ön sıraya geçti. Osmanlı askerleri, bürokratları ve ulemâ sınıfı Hanefî mezhebine mensuptular. İslâmi­yet’i kabul edenler hıristiyansa doğru­dan Hanefî mezhebine giriyor, ihtida eden yahudiler ise mecburi olarak Mâ-likî oluyordu. Garp ocakları halkından da Hanefî mezhebine geçenler olmuş­tur. Hanefîler ihtiyaçlarına göre cami. medrese ve vakıflar tesis ettiler. Tunus’­ta Hüseynîler döneminde Hanefî ve Mâ-likî müftüleri en yüksek dinî ve kazâî otoriteler olup Hanefî müftüsü “şeyhü­lislâm” adıyla protokolda daha ileridey­di. Burada Hanefî ve Mâliki mahkeme­leri de kurulmuştu.

Garp ocaklarının arazisi geniş oldu­ğundan kıyıların dışında asayiş ve gü­venliğin sağlanması önemli bir husustu. Türkler bunu temin etmek için Mehâzin denilen bazı imtiyazlı kabileleri vergiden muaf tutarak vergi mükellefi kabileleri itaat altında bulundurdular. Bu arada kabileler arası çekişmelerden de fayda­landılar. Halk üzerinde dinî etkileri olan Murâbıtlar’la iyi geçindiler ve onlara say­gı gösterdiler. Göçebe kabilelerden ver­gi toplamak zor olduğundan her yıl ilk­bahar ve sonbaharda askerî birlikler ver­gi toplamaya gönderilirdi. Vergi ama­cıyla ülke içlerine ve özellikle çöle ve gö­çebe kabileleri arasına yapılan bu önemli seferler “mahalle” veya “mahalle-i mansûre” adıyla anılırdı.

Arapça yaygın dil olmakla beraber Garp ocaklarında siyasî alanda Türkçe önem kazandı. İstanbul ile yazışmalar Türkçe yapılıyordu. 1629’da Tunus’taki Fransız konsolosu ülkesinden mesajların Türkçe gönderilmesini istiyor, bu takdirde say­gı ile karşılanacağını belirtiyordu. Garp ocaklarının yabancı devletlerle yaptıkları antlaşmalar da Türkçe kaleme alınıyor­du. Bu durum XIX. yüzyıl başlarına kadar sürdü. Fransa ve Tunus arasında Türk­çe akdedilen son antlaşmalar Mayıs ve Kasım 1824 tarihlidir. Tunus ve İngiltere arasında son Türkçe antlaşma ise 1816 yılında yapıldı. Tunus’ta Ahmed Paşa’dan itibaren İstanbul ile yazışmalarda Arap­ça kullanılmaya başlandı (1838). Osman­lı başşehrinde bu konu üzerinde fazla durulmadıysa da Tunus’ta bağımsızlığa giden bir unsur olarak değerlendirildi. Esasen daha önce de İstanbul’a Özellik­le “mazhar” tarzında belgelerin Arapça gönderildiği bilinmektedir.

Türkçe askerî ocakların maaş defter­lerinde, asker alımı kayıtlarında, vakıf­larda ve günlük hayatta çeşitli sanat ve meslek dallarında geniş Ölçüde hâkim­di. Yönetim ve askerlikten yemek kül­türüne kadar geniş bir çerçevede Osmanlı medeniyetinin tesirleri günümü­ze kadar sürmüştür. “Bey” ve “dayı” gibi kelimeler, Tunus ve Cezayir’in yöneti­cilerini ifade eden terimler olarak siyasî literatüre geçmiştir.

Garp ocaklarında özellikle yeniçeriler ve denizciler arasında birçok halk şairi yetişmiştir. Akdeniz’de, Cezayir ve Tu­nus’ta birçok kahramanlık destanlarını Türk halk şairleri şiirlerinde terennüm etmişler ve günümüze zengin bir ede­biyat ürünü bırakmışlardır. Mağribli halk şairlerinin eserlerinde fetih ve mücade­le dönemlerinin şevkini, son dönemin hezimet ve çözülme tarihine ait safha­ların çeşitli cephelerini ve hüznünü bul­mak mümkündür. Devlete, iradeye, bil­giye, teşkilâta, cesarete, feragate, ah­lâk ve İmana bağlı birçok değerler bu eserlerde yer alır. Çırpanlı, Gedâ Muslu, Benli Ali, Kara Hamza, Nakdî, Mağriblioğlu, Kuloğlu, Derviş Ali gibi isimler bunla­rın en tanınmışlarıdır. Bu edebî ürünler­de vatan hasreti geniş olarak yer alır.

Bu dönemde resmî kayıtlar, sultanla­rın fermanları, antlaşma metinleri, elde edilen ganimetler, vergilere dair kayıtlar arşivlerde titizlikle korundu. Garp ocak­ları zamanında yapılan yazışmalardan, mahallî yönetim ve askerî ocakların iaşe, ibate, maaş ve asker alımıyla ilgili bir­çok Türkçe kayıtları ihtiva eden belge ve defterler günümüzde Cezayir, Tunus ve Libya Devlet arşivlerinin önemli böl-lümlerini oluşturmaktadır. Tunus’taki Türkçe belgelerin katalogu Fransız Tür-kologu R. Mantran tarafından yayımlan­dığı gibi[136], Ce­zayir Millî Arşivi’ndeki Türkçe ve Arap­ça defterlerin envanteri de Tunuslu ta­rihçi Abdülcelîl Temîmî’nin gayretiyle ilim âlemine sunulmuştur[137]. Garp eyaletlerinin Osmanlı dönemi tari­hi için Osmanlı arşivleri yanında Kuzey Afrika ülkelerinin arşivlerinin, Türkçe ve Arapça belgelerin titizlikle araştırılması gerekmektedir. Garp ocakları dönemin­de bu bölgelerde birer arşivin teşekkül etmesi, zamanın ve istilâcı devletlerin şuurlu tahriplerine rağmen bazı tarihî kaynakların günümüze kadar ulaşabil­mesi Osmanlı döneminde düzenli işle­yen bürokratik sistemin bir sonucudur.

Garp eyaletlerinde Osmanlı bürokrat, ulemâ ve müderrislerinin yazdıkları ba­zı Türkçe eserler bugün Cezayir, Tunus, Libya Millî kütüphanelerinde bulunmak­tadır. Bu eserler, Türkçe’nin Garp ocak­larında yayılma sürecinin ve aşamaları­nın delilleridir (Şeker, Dokuz Eylül Öniuersitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, II (19851, s. 105-122).

Garp ocaklarının elden çıkmasından sonra Tunus, Cezayir ve Trablusgarp’-tan birçok Türk, kuloğlu ve müslüman Arap diğer Osmanlı ülkelerine göç et­miştir. Özellikle Cezayirliler ve Tunuslu­lar İstanbul, Şam, Beyrut Kahire, İsken­deriye, Yafa, Akkâ gibi şehirlerde büyük göçmen kolonileri teşkil ettiler. Fransa ve İtalya yönetimleri bu göçlerle uğraş­mak zorunda kalmıştır. Siyasî ve askerî kadrolardan birçok önemli şahsiyet Os­manlı merkezine giderek ülkelerinin ge­leceği ve istilâcılar hakkında görüş bil­dirmiş ve çözüm yollan aramıştır. Bu va­tan severlerin bir kısmı devlet hizmetin­de istihdam edilmiştir (Bardin, tür.yer.}.

Türk hâkimiyeti devrinin Kuzey Afri­ka eyaletleri için ilerleme ve teşkilâtlan­ma açısından “karanlık” bir dönem ol­duğu yolundaki iddialar isabetli değil­dir. Türkler bu ülkelere istilâcı ve kültür­lerini empoze edici bir siyasetle gitme­dikleri gibi yerli yönetimlere idarî özerk­lik tanımışlar, mahallî kültürün gelişme­sine yardımcı olmuşlardır, İslâmiyet her iki unsuru birbirine kaynaştırıcı bir rol oynamış, karşılıklı etkilenme sonucu Türk askerlerinin, bürokrat, din adamı ve tüc­carlarının sayesinde Garp ocaklarında Türk kültürü yayılmıştır. Bugün Kuzey Afrika Türk sanatından ve etkisinden söz edilebilmektedir. Türkler cami. çeş­me, medrese, kışla, köprü, hastahane, su yolu, tersane, darphane, kütüphane gibi hayır müesseselerini Garp ocakları­nın çeşitli şehirlerinde İnşa etmişlerdir. Vehrân’da Hasan Camii, Cezayir’de Ke-çova Camii, Tunus’ta Yûsuf Dayı ve Ham-mûde Paşa camileri, Trablusgarp’ta Ah­med Paşa ve Turgut Paşa camileri bun­ların en önemlileridir. Tunus’ta Osman Dayı, Yûsuf Dayı ve Ali Paşa büyük kü­tüphane kurucuları olarak şöhret ka­zanmışlardır. Mezar taşlarından kale, hisar, çeşme kitabelerine kadar binler­ce tarihî belge Garp ocaklarında Türk medeniyetinin zenginliğini ortaya ko­yar. Müzik, giyim ve yemek kültüründe de Türkler’in geniş etkisi olmuştur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski