Haham Nedir, Hahamlık Ne Demek, Görevi, Dini, Cemaati Hangisidir Hakkında Bilgi

Haham. Yahudi dinî teşkilâtında bir unvan.

İbrânîce ve Ârâmîce’de “bilge, yete­nekli kişi” anlamlarına gelir, “ferim olarak Tevrat ve Talmucl üzerine gerekli eğitimi gördükten sonra belirti bir yahudi cema­atine ruhanî önderlik yetkisini kazanmış kişi için kullanılan bir unvandır. Ayrıca ya-hudi literatüründe genellikle kültürlü ve eğitici kişilerin bir niteliği olarak yer al­maktadır. Eski Ahid’de “bilmek” (hohma) fiiliyle ilişkili biçimde bazan fiil (hohma), bazan sıfat, bazan da isim (haham) halin­de geçer.

Talmud ve Midraş literatüründe yahudi olmayan eğitimciler için de kullanılan haham teriminin resmî bir unvan halini alışı, Sanhedrin’in (yahudilerin dinî ve dünyevî işlerinin görüldüğü, ileri gelenler tarafından oluşturulan meclis) kuruluş dönemlerine rastlar (m.ö. 1. yüzyıl). Nite­kim Nasi Sİmon b. Gamaliel’in yanında Sanhedrin’in en üst makamında bulunan Meir haham olarak anılır. Bu adla anılan bir başka kişi de Judah ha Nasi’nin oğlu Simon’dur. Haham unvanı, bu erken dö­nemlerde Sanhedrin’deki “nasi” (başkan) ve “av bet din” (başkan yardımcısı) makam­larından sonra teşkilât içinde üçüncü sı­radaki makamı belirtmek için kullanıl­maktaydı. Hahamlar, Sanhedrin’deki gö­revlerinin yanında Bet (ha) Midraşta (Beytülmidrâs) yöneticilik de yapmaktaydılar. Seder Olan Zuta’da her Qahefun (çevre­de yaşayan yahudiler) başında bir haha­mın bulunduğu yazılıdır. Bununla birlikte hahamların rabbilerden (üstat) daha aşa­ğı bir düzeyde bulunduğu açıktır. Bu hu­susu İslâm’daki dinî teşkilâtla mukayese etmek gerekirse hahamların İmam po­zisyonuna karşılık rabbiler müftü konu­munda görünmektedir. Ancak zamanla bu fark ortadan kalkmış. Aşkenazi yahudilerinde rabbi. Sefarad (İspanya) yahudi-lerinde ise haham aynı anlamda kullanıl­mıştır.

Hahamların daha büyük yetkilere sa­hip olduğu gruplar Sefarad yahudileridir. Bu grupları oluşturan İspanyol ve Porte­kiz yahudileri arasında rabbinin yerine kullanılan resmî unvan hahamdır. En bü­yük dinî başvuru makamı, öğretici, müfessir, sinagog idarecisi vb. görevler ha­hamın kontrolü altındadır. Hahamlar dinî âyinleri, evlilik, cenaze ve sünnet me­rasimlerini yönetir, dinî mahkemelerde görev alır, vaaz vererek inananları irşad ederler. Gençlerin bütün dinî eğitimle­rinden onlar sorumludur. Hahamlar Hı­ristiyanlık’taki ruhban konumunda de­ğildir. Bu sebeple ağırlıklı olarak din dışı bir işle uğraşan ve dinî görevlerini günün belli saatlerinde sürdüren hahamlar da vardır.

XIX. yüzyıla kadar hahamların Tevrat ve Talmud öğrenimi görmeleri yeterli bulunurken bu yüzyıldan sonra kapsamlı bir genel eğitimden geçmelerinin gerek­liliği ve önemi kabul edilmiştir. Bu tahsili tamamlayan haham adayı bir imtihan­dan geçmekte ve hocasından icazet al­mak suretiyle haham olmaktadır. 1985′-ten itibaren kadınların da haham olabil­meleri kabul edilmiştir.

Ortodoks, muhafazakâr ve reformist yahudiler arasındaki farklar bu gruplara bağlı hahamların görevlerine de yansı­mıştır. Yahudilerin beslenme kurallarına uymayan reformist Yahudilik’te haham. Ortodoks ve muhafazakârların aksine yenilmesi helâl olan yiyeceklerin üretil-mesiyle ilgilenmemektedir.

Gerçekte bütün hahamların yetkileri eşit olduğu halde değişik yahudi cema­atlerinde hahambaşılık müessesesi oluş­muştur. Her ülkede en üst seviyedeki yet­ki merkezi olarak teşkil edilen hahamba-şılıklar hem yahudilerin çıkarlarını koru­mak ve dinî yaşayışlarını yönlendirmek, hem de yahudi olmayan yönetimlerle ya­hudi cemaatleri arasındaki ilişkileri ko­laylaştırmak gibi görevleri üstlenmişler­dir.

Günümüzde en önemli hahambaşılık İsrail’dedir. Sefarad ve Aşkenazi yahudi-lerini temsil eden iki hahambaşı bu ma­kamı paylaşmaktadır. Bütün dünya yahudilerinin bağlı bulunduğu merkezî bir hahambaşılık yoktur. Amerika, Kanada, Latin Amerika, Avrupa ve İsrail’deki mu­hafazakâr yahudilerin hahamlarını bir araya getiren hahamlar meclisi 1962′-den bu yana milletlerarası bir nitelik ka­zanmıştır. Hahamlık makamı özellikle Os­manlı Devleti’nde oldukça önemli bir ko­numdaydı. Osmanlı Devleti’nde hahamlı­ğın resmî bir makam olarak tanınması 183Tde çıkarılan bir fermana dayanır. Bu resmiyet yahudilerin “millet” olarak kabul edilmesinin tabii bir sonucu gibi görünmektedir. Osmanlı Devleti İstan­bul, Edirne. Selanik. İzmir, Bursa ve Ku­düs’teki en yetkili hahamı, hahambaşı unvanıyla bölgelerinin en üst düzeydeki sorumluları olarak kabul etmiştir.

1836 yılında Osmanlılar’ın İstanbul’da hahambaşılık makamını kurmasından itibaren bu devletin topraklarındaki eya­letlere de birer hahambaşı tayin edildi. 1874te Trablusgarp’a bir hahambaşının gönderilmesinden sonra bu kurum ve unvan Kuzey Afrika ülkelerinde hızla ya­yıldı. Böylece Kuzey Afrika eyaletlerinin her birinde bir hahambaşılık kuruldu. 1872’de Osmanlı Devleti Yemen, Mısır ve İsrail’e de birer hahambaşı tayin etti. Tunus’ta 1888’de kurulan Tunus Yahudi Refah Kurumu, uzun süre hahambaşılık görevini de üstlenen bir müessese ola­rak varlığını sürdürmüştür. Bugün Tu­nus’ta başşehirde bir hahambaşılık var­dır. II. Dünya Savaşı’ndan itibaren gerek İsrail Devleti’nin kuruluşu gerekse millî devletlerin ortaya çıkışıyla birlikte çeşitli İslâm ülkelerinde yaşayan yahudiler ka­nunlarla belirlenmiş olarak bir haham-başılığa sahip oldular. Bugün Kahire ve Fas’ta birer hahambaşılık bulunmakta­dır.

Türkiye Cumhuriyeti’nde hahamlık üst düzeyde bir yahudi makamıdır. Haham kadroları başhahamlık ve hahamlık şek­linde iki kısma ayrılır. Başhaham, Türki­ye Cumhuriyeti topraklarındaki bütün yahudilerin en üst düzeydeki sorumlusu­dur. Yetkisini daha aşağıdaki hahamlarla paylaşmakla birlikte hiyerarşinin son ba­samağında bulunur. Hahamlar başlıca iki görev üstlenmiş durumdadırlar: öğreti­cilik ve vaizlik. Türkiye yahudilerinin hahambaşısı günümüzde Şişhane’de bulu­nan başhahamlık binasında görevini sür­dürmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski