Hüdavendigar Camii - Lapseki, Umurbey- Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hüdavendigar Camii. I. Murad Hudâvendigâr tarafından Marmara bölgesinin değişik yerlerinde yaptırılan camilerin ortak adı.

XIV. yüzyılın ikinci yarısında henüz sı­nırları fazla genişlemiş olmayan Osmanlı Beyliği’nin Marmara bölgesindeki çeşitli yerleşim yerlerinde I. Murad tarafından inşa ve vakfedilen bazı küçük camiler bu İsimle anılmaktadır. Mimarileri bakımın­dan fazla önem taşımayan veya sonraları çok değişikliğe uğradıklarından gerçek sanat hüviyetleri belirsiz olan bu yapılar­dan Osmanlılar’ın ilk devirlerine ait eser­ler olmaları dolayısıyla kısaca bahsedile­cektir.

Umurbey
– Ekrem Hakkı Ayverdi, Çanak­kale Vakıflar Müdürlüğü’ndeki Vakfiye ve Berat Kayıt son yıl­larda Umurbey olarak adlandırılan Çanak­kale Lapseki yolu üzerindeki Burgaz’da (Çatalburgazveya Lapseki Burgazı) bir Ga­zi Hudâvendigâr Camii’nin bulunduğunu tesbit etmiştir. Esasında 12,35 x 11.40 m. ölçülerinde ahşap direkli ve çatılı bir yapı olan cami son yıllarda İlâveler yapıla­rak genişletilmiştir. Yapıda Bizans veya belki de Roma dönemine ait sütunlar kul­lanıldığına göre yerinde veya yakınında böyle eski bir kalıntının bulunduğu tah­min edilir. Ayverdi, minarenin kürsü kıs­mının orijinal olduğunu ve tuğla -taş kar­ma teknikte yapıldığını yazar. Bu cami­nin mimarisini tam olarak anlayabilmek için daha açık bilgilere ve eksiksiz bir pla­nına ihtiyaç vardır. Caminin, önündeki çu­kurca bir yerde olan şadırvanı aynı za­manda on iki lülesinden su fışkıran bir çeşmesi olup bulunduğu yere altı basa­mak merdivenle inilmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski