Hüsrev Paşa (Camii/Medresesi) Külliyesi -Van- Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Hüsrev Paşa Külliyesi. Eski Van’da XVI. yüzyılda yapılmış cami, medrese ve türbeden oluşan külliye.

I. Dünya Savaşı’ndan beri terkedilmiş olan eski Van’da bulunan ve halk arasın­da Kurşunlu Cami olarak anılan Hüsrev Paşa Camii, III. Murad döneminde orada bir süre beylerbeyilik yapan Hüsrev Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Kimliği tam olarak tesbit edilemeyen baninin. Sicilî-i Osmânîûe 99S’te (1587) İran seferinde şehid olduğu belirtilen Köse Hüsrev Paşa olması muhtemeldir. Caminin Yûsuf im­zalı Farsça-Arapça kitabesi 975 (1567-68) yılını verir. Caminin yanında bulunan tür­bede de 99S (1587) tarihi tesbit edilmek­tedir. Aynı bölgede Bitlis-Tatvanyolu üze­rinde sıralanan kervansaraylardan ikisinin yanlarındaki cami, hamam ve zaviye ile birlikte aynı Hüsrev Paşa’nın evkafından olduğu tahmin edilmektedir. Bu külliye­lerin çevrelerinde 1572’de yerleşme yapıldığına göre kervansaraylar da bu tarih­ten az önce Van’daki caminin inşası sıra­sında bina edilmiş olmalıdır. Van İl Yıllı­ğı- 1967’öe caminin yapımı için 1669 ve türbe için 1685yıllarının verilmesi yanlış­tır. Evliya Çelebi 1655’te bu camiyi gördü­ğüne göre böyle bir tarihlemenin doğru olamayacağı açıktır. Abdüsselâm Uluçam, külliye hakkındaki kısa makalesinde külliyenin vakfiyesinden alıntılar yapmakta ve buradaki bir çifte hamamın da Hüsrev Paşa Külliyesi’ne ait olduğunu ileri sürmekteyse de Taner Tarhan’ın ma­kalesinde bu yapı Rüstem Pa­şa Hamamı olarak geçer.

Cami. Hüsrev Paşa Camii İle medrese­si, Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerin adla­rını veren listelerden yalnız Tuhfetü’l-mi’mârîridç geçmektedir. Bu durum ol­dukça şaşırtıcı olup henüz bir çözüme ka­vuşturulamamıştır. Bu cami ile medrese Mimar Sinan’ın eseri olsa bile onun bura­ya kadar gelip bu iki binayı yapmış olması düşünülemez. Bu ancak, Manisa’daki Mu­radiye Camii örneğinde görüldüğü gibi Sinan’ın Van’a gönderdiği bir kalfasına in­şaatları yaptırmak suretiyle gerçekleşmiş olabilir.

Evliya Çelebi 1065 (1655) yılında uğra­dığı Van’daki yapıları anlatırken Hüsrev Paşa Camii’nin kurucusunun Süleyman Han vezirlerinden Koca Hüsrev Paşa oldu­ğunu bildirir ki yanlıştır. Hüsrev Paşa’nın türbesi İstanbul’da, Van’daki caminin bâ-nisininki ise hayratının yanındadır. Bitlis Bedesteni, kagir çarşı ile Rohova sahasın­daki Büyük Han’ın da bu Hüsrev Paşa’nın evkafından olduğunu söyleyen Evliya Çe­lebi, altın kaplamalı alemlerinin insanın gözlerini kamaştırdığını ve içeride muh­teşem avizeler olduğunu bildirir. Nakışlı renkli camlı pencereleri, itina ile İşlenmiş mihrabı, minberi ve müezzin mahfili var­dır. İstanbul minarelerini andıran yüksek bir minaresi, avlusu etrafında medrese hücreleri bulunmaktadır. Bu cami paşa sarayına komşu olduğundan paşalar cu­ma namazını burada kılarlar. Evliya Çele­bi medreseler bahsinde de buradakinin sadece adını verir. Ayrıca Van’da Hüsrev Paşa’nın bir çarşısı, bir de çeşmesi mev­cuttur.

191S’ten 1918’e kadar süren işgal sı­rasında yakılıp yıkılan Van’da tarihî şehir bütünüyle harap bir duruma düştüğün­den yeni yerleşim evvelce bahçelerin bu­lunduğu S km. kadar geride yapılmıştır. Bu durumda eski şehir kendi haline kal­dığı için buradaki bütün tarihî eserler ha­rap olup yıkılmaya terkedilmiştir. Fakat 1975’ten itibaren bu önemli eser Orhan Cezmi Tuncer tarafından bir dereceye ka­dar tamir edilerek kubbenin kurşun ör­tüsü ve yıkık olan son cemaat yeri yapıla-masa bile şimdilik kurtarılmıştır.

Cami, bu bölgede çok kullanılan koyu ve açık iki ayrı renkte muntazam taşlar­dan inşa edilmiştir. Kare şeklindeki me­kânı ve kasnağı takviye payandalı büyük bir kubbe örter. Kasnakta açılmış pence­reler içeriye ışık verir. Cephelerde ise yal­nız alt sırada sivri kemerli pencereler var­dır. Genellikle klasik camilerde rastlanan üst dizi pencereler burada yoktur. Buna karşılık bir yenilik olmak üzere her cephede duvarların üst kesimlerinde ortadaki az yukarıda, ikisi biraz daha aşağıda ol­mak üzere üçlü grup halinde üç küçük pencere bulunur. Mihrap köşeli küçük bir çıkıntı halinde dışarı taşar.

Giriş cephesinde cümle kapısının taş süslemesiyle kitabeyi çerçeveleyen beze­me ve zencerek motifi de Osmanlı sana­tına yabancı unsurlardır. Evvelce içinde duvarları süsleyen çinilerden hiçbir par­ça kalmamıştı, sadece sıva üzerinde izle­ri görülüyordu. Bir ara alt kat pencerele­rini kapamak için içlerine doldurulan mo­loz arasında bulunan çini parçalarında, bazıları altıgen biçimli bir kısmı son tamir sırasında temizlenerek Van Müzesi’nde koruma altına alınmıştır. Caminin yapıl­dığı yıllarda Osmanlı-Türk çini sanatının en parlak dönemi olmasına rağmen tek­nik ve renk bakımından oldukça zayıf olan çinilerin önemli bir merkez olan İznik’ten getirilmeyip Güneydoğu Anadolu’daki bir yerde (belki Diyarbekir) yapıldığı tahmin edilmektedir. Evliya Çelebi’nin güzellik ve ihtişamını anlattığı mihrap, minber, mah­fil, avize ve renkli camlı alçı pencereler­den ise hiçbir iz kalmamıştır. Osmanlı sa­natında görülmeyen tipte üç dilimli kav-sarası olan mihrap, Uluçam’ın belirttiği­ne göre 1992 “de define arayıcıları tarafın­dan dinamitlenerek tahrip edilmiştir. Kalın gövdeli minare de eşit genişlikte şeritler halinde çift renkli taşlardan ya­pılmıştır.

Medrese

Medrese. Hüsrev Paşa Camii’nin avlusu etrafında olması gereken medreseden bugün önemli bir iz yoktur. Ancak cami­nin tamiri sırasında Orhan Cezmi Tuncer tarafından yapılan kazıda bu yapının iz­leri ve kalıntıları bulunmuştur. Anlaşıldı­ğına göre XVI. yüzyıl Osmanlı mimarisin­de oldukça yaygın cami avlusunu çeviren medrese odalarından oluşan plan düzen­lemesine sahiptir. Vakfiyesinde on iki hücre ile bir dershaneden ibaret olduğu be­lirtilen yapıda Uluçam köşedekilerle bir­likte toplam hücre sayısının on beş oldu­ğunu bildirmektedir.

Türbe. Caminin doğu tarafında bulu­nan ve kapının yanında kartuş içindeki kitabeden Mardinli Şa’bân b. Abdullah ta­rafından yapıldığı anlaşılan Hüsrev Paşa’nın türbesi sekizgen planlı kesme taştan bir binadır. Türbe kapısının diğer tarafın­da mimar kitabesinin simetriğinde ise şu kitabe yer alır: “el-Mü’minü hayyün fı’d-dâreyn” [Mümin İki dünyada da diridir] Üs­tü sivri külâhlı olan yapının içinde ise kub­be vardır. Türbe kapısı üstünde Türkçe kitabesi yer almıştır. Her cephesinde di­limli boşaltma kemeri içinde bir pencere­si bulunan bu küçük mimari eser genel görüntüsüyle yapıldığı yılların klasik Os-manlı-Türk mimari üslûbuna uymayan bir karaktere sahiptir.

Van’daki Hüsrev Paşa Camii şimdiye ka­dar sanat tarihi bakımından yeterli de­recede incelenmediği gibi İyi bir rölövesi de henüz yayımlanmamıştır. Nisbetleri ve dış hatları Osmanlı ve Mimar Sinan’ın üs­lûbuna oldukça aykırı düşen eserin en do­ğudaki âbidevî yapılardan biri olarak üze­rinde durulması gerekmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

 

Daha yeni Daha eski