İla Ne Demek, İla Yemini Ayet ve Mezhep Görüşleri, Hakkında Bilgi

İlâ. Kocanın, eşiyle cinsel ilişkide bulunmamak üzere yaptığı yemin, kazâî boşanma sebeplerinden biri.

Sözlükte “yemin etmek” anlamına ge­len îlâ kelimesi terim olarak kocanın ye­min, adak veya bir şarta bağlamak sure­tiyle eşiyle cinsel ilişkide bulunmayı ken­disine yasaklamasını İfade eder. Kur’ân-ı Kerîm’de terim anlamında bir defa geçen îlâ [Bakara 2/226] Hz. Peygamber’in eşlerine îlâ yapmasına dair rivayet başta olmak üzere bazı hadislerde de yer al­maktadır. İslâm’dan önce Câhiliye Arapları îlâyı zıhâr gibi bir boşama yön­temi olarak uyguluyorlardı. Ancak bu yön­tem geniş bir zamana yayıldığı için daha çok kadını baskı altına almak, ona zarar vermek için kullanılıyordu. Koca herhan­gi bir sebeple eşine kızdığında bir iki yıl veya daha uzun süreyle ona yaklaşmama­ya yemin ediyor, süre bitiminde gerekti­ğinde yeni yeminle süreyi uzatıyordu. îlâ-nın sonuna kadar evlilik akdi devam etti­ğinden kadın yeni bir evlilik yapma imkâ­nı bulamıyordu. İslâmiyet, eşler arasında meydana gelen anlaşmazlıkların cinsel açıdan diğerini terk boyutuna varması halinde bu davranışın özellikle kadını mağdur etmemesi için belirli bir sınır ge­tirmiştir. Eşlerin birlikte yaşayıp yaşama­yacaklarına karar verebilmeleri amacıyla yeterli bir deneme süresi olan dört aylık bir zaman içinde dönüş olmaması ayrılık konusunda bir kararlılığa işaret ettiğin­den sürenin bitiminde evliliğe son verile­rek eşin serbest bırakılması sağlanmış­tır. Bu bakımdan îlânın çağdaş hukukta boşanma sebebi sayılan terkle yakın ben­zerliği vardır.

îlânın meşruiyeti Kitap ve Sünnet’le sabittir. Kur’ân-ı Kerim’de, “Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler dört ay beklerler. Eğer bu süre içinde yeminlerin­den dönerlerse şüphesiz ki Allah her şeyi çok bağışlayan ve çok merhamet eden­dir. Eğer boşamayı kastederlerse muhak­kak Allah her şeyi çok iyi işiten, çok İyi bi­lendir” buyurulur.[Bakara 2/226-227] Hz. Âişe’den nakledilen, “Resûlullah eş­lerine îlâ yaptı ve kendisine helâli haram kıldı. Arkasından da haramı helâl yaptı ve yeminden dolayı kefaret verdi şeklindeki rivayet ve bu olayın ayrıntılarıyla ilgili ha­disler îlânın meşruluğunun diğer delille­ridir. Sade bir hayat yaşayan Hz. Peygam­ber eşlerinin bazı maddî taleplerinden dolayı üzülmüş ve îlâ yaparak onlardan bir ay uzak kalmıştır. Daha sonra nazil olan Ahzâb sûresinin 28-29. âyetleriyle Resûl-i Ekrem’in hanımları, müreffeh bir hayat yaşamak üzere kendisinden ayrıl­mak veya Allah’ı, resulünü ve âhiret ha­yatının güzelliklerini tercih etmek husu­sunda serbest bırakılmış, bunun üzerine onlar da isteklerinden vazgeçerek Hz. Peygamberle yaşamayı tercih etmişler­dir.

îlâ, kocanın eşine yaklaşmamak üzere Allah’a veya O’nun örfen yemin için kulla­nılabilen sıfatlarına yemin etmesiyle ger­çekleşir. Koca, cinsî temastan uzak kal­mayı kendisine ağır gelebilecek bir adağa yahut boşama gibi bir şarta bağlamak suretiyle de îlâ yapabilir. “Allah’a yemin ederim ki dört ay [altı ay veya bundan sonra, hayatta oldukça vb] seninle cinsî temasta bulunmayacağım”; “Seninle te­masta bulunursam üzerime hac (yahut bir ay oruç tutmak) farz olsun”; “Seninle İlişkiye girersem evliliğimiz sona ermiş ol­sun” gibi sözlerle îlâ meydana gelir. Bun­lar, boşamada olduğu gibi niyete bağlı ol­maksızın sonuç doğuran açık ifadelerdir, îlâ niyeti bulunması halinde kinayeli ifa­delerle de îlâ yapılabilir. Eşiyle ilişkisini kesmeyi kastederek söylediği, “Bundan sonra seninle bir yastığa baş koymam” gibi sözler bu nitelikteki ifadelerdir.

Hanefîler, Mâlikîler. yeni görüşünde Şa­fiî ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel, îlânın yeminle birlikte adak ve şarta bağ­lı olarak da gerçekleşeceğini belirtirken Hanbelî mezhebinde meşhur olan rivaye­te göre îlâ ancak Allah’a yemin etmek su­retiyle yapılabilir; zira şarta bağlama ne dilde ne de dinî açıdan yemin anlamında kullanılır. Hanefîler ve diğer fakihler ise kişinin bir davranışı kendisine zor gelecek bir şarta bağlamasının, onu bu davranış­tan alıkoymadaki etkisi sebebiyle örf ba­kımından yemin sayıldığını söylemişler­dir. Kocanın yemin etmeksizin eşinden uzak durması îlâ sayılmamakla birlikte bazı hukukçulara göre kadın tarafından boşanma talebiyle mahkeme nezdinde şikâyet konusu yapılabilir.

îlâmn Şartları. îlânın hukukî sonuç do-ğurması için îlâ sözü (sîga), koca ile eşi ve îlâ süresi bakımından bazı şartların varlığı aranır. îlânın rüknü, kocanın eşiyle bir sü­re temasta bulunmayacağına yemin et­mesi olup bu da açık veya kinayeli ifade­ler, yazı ve dilsizin anlaşılabilir işaretiyle gerçekleşir. Sarih olsun kinaye olsun bü­tün ifadelerin şüpheye mahal bırakmaya­cak şekilde îlâya delâlet etmesi. Mâliki, Şafiî ve Hanbelî fakihlerine göre rızâ ve ihtiyara dayanması şarttır. Çünkü ikrah (zorlama) yoluyla yapılan diğer tasarruf­lar gibi îlâ da geçersizdir. Ancak Hanefî fakihleri rızâ şartını aramamışlar, dolayı­sıyla ikrah sonucu vuku bulan îlâyı şakay­la, gayri ciddi bir şekilde yapan kimsenin (hâzil) İlâsına kıyasla geçerli saymışlardır. Hâzilin ilâsının geçerli olduğunda ise bü­tün mezhepler görüş birliği içindedir. Zi­ra nikâhta ve köle azadında olduğu gibi bu konuda da fiilin sonucunun kastedilmesi şart olmayıp sözün şakası da ciddisi gibidir. îlâ ile ilgili sözün hatâen söylen­mesi halinde Hanefîler’e göre diyâneten olmasa bile kazaen geçerli sayılır. Diğer üç mezhebe göre ise her iki bakımdan da so­nuç doğurmaz.

îlâ yapan kocanın ergin ve temyiz gücü­ne sahip olması gerekir. Küçük veya akıl hastası olan kocanın İlâsı geçerli değildir. Sarhoşun boşamasını geçerli sayan Ha-nefîler’İn çoğunluğu ile İmam Mâlik, Şa­fiî ve bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel onun İlâsını da geçerli saymış, boşaması­nı geçersiz gören Hanefîler’den Züfer b. Hüzeyl ve diğer bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel ilâsını da geçersiz kabul etmiş­tir. Nikâh akdinin ya gerçekten sürmesi veya kadının ric’î talâk sebebiyle iddet beklemekte olması ve dolayısıyla hükmen devam etmesi gerekir. Kadın üç talâk ve­ya bir bâin talâkla boşama ile boşanmış-sa artık ilâya yer kalmaz.

Eşinden ayrı kalma süresi ya mutlak olmalı veya Hanefîler’e göre en az dört ay, Şâfıî. Mâliki ve Hanbelîler’e göre ise dört aydan çok olarak belirlenmiş bulunmalı­dır. Dört aydan kısa süreli ilâ bir sonuç doğurmaz. Bu durumda koca süre dol­madan önce eşine dönerse yeminini boz­muş sayılacağı için sadece yemin kefareti gerekir. Süre tamamlandıktan sonra dö­nerse yemin bozulmadığı için kefaret Ödemesi de gerekmez. İlânın dört ay ve daha fazla bir süreyi kapsaması duru­munda koca dört ay dolmadan Önce her an eşine dönebilir. Bu takdirde yeminini bozmuş sayılacağından kendisine yemin kefareti gerekir. Eşlerin birbirine dön­mesi ve evlilik hayatının devam ettiril­mesi âyetteki, “Eğer hanımlarına döner­lerse şüphesiz Allah yarlığayıcı ve çok ba­ğışlayıcıdır[Bakara 2/226] ifadesinden de anlaşıldığı üzere teşvik edilmiştir. “Kim bir şeye yemin eder de başka bir davranı­şı ondan daha hayırlı görürse hayırlı olanı yapsın ve yemini için kefaret ödesin” ha­disi de bunu teyit etmektedir.

Kocanın eşine dönmesi öncelikle cinsî temasta bulunması ile, bunun mümkün olmaması halinde sözlü olarak döndüğü­nü belirtmesiyle gerçekleşir. Cinsel ilişki­nin imkânsızlığı ya eşlerden birinin hasta olması, hapiste veya îlâ süresince ulaşı­lamayacak bir uzaklıkta bulunması, ko­canın iktidarsızlığı gibi gerçek sebepler­den yahut kocanın ihramlı, eşinin hayızlı olması gibi dinî sebeplerden kaynaklana­bilir. İlk durumda sözlü dönüşün fiilî dö­nüş yerine geçtiği konusunda görüş bir­liği vardır. İkinci durumda ise Hanefîler’e ve Şâfıî mezhebinde kuvvetli görüşe gö­re sözlü dönüş geçersiz, diğer mezheple­re göre geçerlidir. îlâ süresi içinde cinsel ilişkiyi engelleyen sebep ortadan kalkar­sa sözlü dönüş hükümsüz kalır.

Eşine dönmesi halinde kocanın, diğer yeminlerde olduğu gibi bu durumda da ödemesi gereken kefaret on yoksulu bir gün doyurmak veya giydirmek yahut bir köle azat etmektir; eğer kendisi yoksul-sa arka arkaya üç gün oruç tutar.[Mâide 5/89] îlâ için yapılan yemin, “Seninle cinsî temasta bulunursam üzerime hac farz olsun veya bu takdirde sen benden boş ol” gibi bir adağa yahut bir şarta bağ­lanmışsa dört ay dolmadan cinsî temas­la yemin bozulunca kocaya hac farz olur.

Boşama şartına bağlamada ise yeminin bozulmasıyla evlilik sona erer. Dört aylık süre dolduğunda îlâ genel amacına ulaşmış olur. Hanefîler’e göre bu durumda hâkime başvurmaya gerek ol­maksızın kesin boşama meydana gelir. Şâfıî, Mâlikîve Hanbelî mezheplerine gö­re İse ilâda dört ay tamamlanınca evlilik kendiliğinden sona ermez. Bu durumda kocanın eşine dönmesi veya onu boşama­sı gerekir. Her İkisini de yapmazsa kadın hâkime başvurarak ayrılık talebinde bu­lunur ve hâkim eşleri ayırır. Her iki du­rumda da bir ric’î talâk meydana gelir. Bu konudaki görüş ayrılığı, âyette geçen “eğer dönerlerse” ifadesinin yorumun­dan kaynaklanmaktadır. Hanefîler bunu kocanın dört aylık süre tamamlanmadan, diğerleri ise dört ay tamamlandıktan son­ra dönmesi şeklinde anlamışlardır. Eşle­rin Hanefîler’e göre ancak yeni bir nikâh akdiyle. İslâm hukukçularının çoğunlu­ğuna göre ise İddet süresi içinde kocanın eşine dönmesiyle yeniden evliliklerini sür­dürmeleri mümkündür.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara