İmdadiye Nedir, Ne Demek, -Osmanlıda- Hakkında Bilgi

İmdâdiyye. Osmanlı Devletİ’nde XVII. yüzyıl sonlarından itibaren görülen ve Tanzimat dönemine kadar devam eden malî bir yükümlülük.

Amerika’nın keşfinden sonra dünya ekonomisi içinde para arzında meydana gelen büyük artış, Osmanlı ülkesinde de çok şiddetli para darlığına yol açmış, XVII. yüzyıl başlarından itibaren malî baskıla­rın artmasıyla ekonomideki nakdîleşme eğilimini güçlendiren bu durum önce timar topraklarının merkezî hazineye bağlanmasına, yani iltizamlaşmasına, sonra da iltizam topraklarının mâlikâneleşme-sine sebep olmuştu. Özellikle 1683 Viyana Kuşatması ile başlayan ve yıllarca süren savaşların hazineyi tüketmesi üzerine, devlet gelirlerini arttırmak için mukâtaa-ların malikâne şeklinde verilmesi gibi ted­birler alınırken varlıklı kişilerden de imdâ­diyye adı altında yardımlar toplanması yo­luna başvurulmuştur. Timar sisteminin gerilemesine paralel olarak merkezî ha­zineye önce iltizam, ardından malikâne şeklinde alınan haslar karşılığında yapı­lan bu nakdî ödemeler zamanla bir vergi yükümlülüğü şekline dönüşmüş, öncele­ri sefer masraflarını karşılamak için konu­lan imdâdiyye XVIII. yüzyıl sonlarından iti­baren örfî bir vergi haline gelmiştir. Bu yönüyle imdâdiyye avarız adıyla anılan vergiler içinde, fakat hasların tamamen ilgası olarak değil ekonominin nakdîleş-mesinin bir aşaması olarakgörülebilir. Zira has tahsisleri imdâdiyyeden sonra da devam etmiştir. İmdâdiyyelerle ilgili belgelerde, bu vergilerin ilga edilen has­ların değil “tekâlîf-i şâkka” diye anılan çe­şitli vergilerin yerini tutmak üzere ihdas olunduğunun belirtilmesi bunun açık gös­tergesidir. Nitekim kaptan paşaların imdâdiyyesi türünden bu verginin has kar­şılığı olduğunu gösteren kayıtlar bulun­duğu gibi bazı idarecilerin hem has hem de imdâdiyye gelirleri vardı.

İlk uygulamalarda genellikle “imdâd-ı seferiyye” adıyla anılan ve arızî bir özellik taşıyan imdâdiyye. XVIII. yüzyıldan itiba­ren “imdâd-ı seferiyye” ve “imdâd-ı ha-zariyye” diye ikiye ayrılarak düzenli vergi­ler halini almıştır. Avarız türü bu olağan üstü vergiler, daha sonra beylerbeyi ve sancak beyi gibi yüksek dereceli taşra gö­revlilerinin de gelirlerini teşkil etmiştir. Bu gelirler önceleri haslardan, sonraları ise has karşılığı nakdî ödemelerden ve ni­hayet halkın bu ad altında Ödediği vergi­lerden karşılanmıştır.

Defterdar Sarı Mehmed Paşa’nm tabi­riyle “alâ tarîkı’l-karz ilk rûznâmçe kayıtlarında ise “ber-vech-i karz” ifadeleriyle geçen imdâd-ı se­feriyye. öncelikle savaş ve maaş harcama­ları için cebrî bir iç borçlanma teşebbüsü görünümünde idi. Fakat dönem bütçe­lerinin yarısını aşan bu iç borçlanmanın yarım kaldığı anlaşılmaktadır. Zira daha sonraki kayıtlarda “karz” kelimesi görül­memektedir. İmdâdiyyenin muafiyet sı­nırı dar tutulmuş, imamlar ve hatiplerle ruhban sınıfı ve sadakayla geçinenler, bir tür askerlik demek olan köprücülük, su yolculuk hizmetleri yanında kereste, za­hire ve kendir yetiştirme gibi devlete ay­nî hizmetlerde bulunanlar dışında kalan ulemâ ve as­kerî zümre, hatta has tasarruf eden sul­tanlar dahi vergilendirilmiştir.

Toplanması kararlaştırılan imdâdiyye nin kapsamına ulemâ da dahil edilince bu kesimde büyük bir tepki oluşmuş; eski Rumeli Kazaskeri Hamid Efendi’nin ba­şında bulunduğu bir grup ulemâ, İstan­bul kaymakamıyla buluşarak kendilerin­den imdâdiyye talep edilmesinin anlam­sız olduğunu belirtmiştir. Bunların sözcü­sü durumundaki Hamid Efendi, daha da ileri giderek başta padişah olmak üzere devlet ricalini ağır bir şekilde eleştirmiş­ti. Sonunda onlardan böyle bir vergi top­lanmasından vazgeçilip mal sahibi zen­gin kişilerden durumlarına göre imdâ­diyye alınması emri verilmiş, tayin edilen baki kulları ve divan çavuşları mahalle mahalle gezerek vergiyi tahsil etmişler­di. Defterdar Sarı Mehmed Paşa, IV. Mehmed’in emriyle Muharrem 1098’de (Aralık 1686) İstanbul halkından Bursa’dan 200, Mısır’­dan 350, Bağdat ve Basra’dan 150’şer kese; vezir, beylerbeyi, sancak beyi gibi yüksek rütbeli taşra görevlilerinin de verecekleriyle birlikte ilk merhalede 4000 kese imdat akçesi toplanmasının hedef­lendiğini belirtir. 1687 tarihli rûznâmçede devlet adamla­rından, tüccar ve esnaf birliklerinden, ba­zı sancaklardan toplam 61.806.137 akçe imdâdiyye toplandığı görülmektedir.

Bu yükümlülük uygulamaya konulduk­tan bir süre sonra IV. Mehmed bir isyan sonucu tahttan İndirilerek yerine kardeşi II. Süleyman geçirildi. Böylece savaş giderlerinin ve uzun süredir ödenmeyen ulufelerin yanına bir de yeni padişahın cü­lus bahşişi masrafları eklendiğinden hu­zursuzluk ortamı 1688 Ağustosuna kadar sürdü. Yeni para darbı da meseleyi çözemeyince imdâdiyyenin kapsamı genişle­tildi ve bu uygulama âdeta varlık vergi­sine dönüştürüldü; ister borç ister vergi şeklinde olsun imdâd-ı seferiyyenin top­lanması sırasında zaman zaman zora da başvuruldu. Nitekim Silâhdar Mehmed Ağa “salma, salgın” karşılığında sâlyâne olarak da nitelediği bu uygulama sırasında İstanbul bezirganları, navlunuları ve bedesten tacirlerinden müslüman ve gayri müslim farkı gözetilmeksi­zin yüz kadarının zorla getirtilip kendile­rinden para istendiğini ve çoğundan zor kullanılarak tahsilatın yapıldığını, hatta yeniçeri ve sipahilerin, ellerine verilen ve maaş miktarlarını gösteren “pençeli def­ter” ile bizzat para almaya gönderildiği­ni, bunun da birçok haksızlığa ve zulme yol açtığını yazar. Silâhdar ayrıca. Zilhicce 1099’da (Ekim 1688) İstanbul halkına hâne avarız hanesi başına üçer adam veya bunların bedeli 300’er kuruş talebiyle ilgili yeni bir sâlyâne daha emredildiğini. mahalle mahalle imdat akçesi tahsili yapıldığını, İstanbul dışında diğer vilâyetlerde ise avarız hanesi başına 133’er 15.660 akçe kuruş salındığını ve bu yolla 40.000 kese­den fazla para toplandığını belirtir. Defterdar Mehmed Paşa ise daha resmî bir ifade kullanarak her bir haneden iki nefer hesabı üzere bir nefer için ISO kuruş toplanmasının kararlaştı­rıldığını yazar 8 Şubat-20 Ekim 1689 tarihleri ara­sında sultan, vezir ve diğerbazı kişilerin vakıflarından 16.492.335 akçe imdâdiy­ye toplanmış ve bunlar için artık karz ifa­desi kullanılmamıştır.

1699’dan sonra bir süre unutulan ve bu şekilde bir defalık alınmasıyla varlık vergisini hatırlatan imdâdı seferiyye 1711 Prut seferi dolayısıyla yeniden top­lanmış ve 1718 yılında yeni bir düzenle­meye tâbi tutulmuştur Buna göre, önceki yıllarda toplanan imdâd-ı seferiyye ortalaması esas alına­rak merkezden eyalet başına belli bir meblağ tarhedilip sancaklara dağıtılmış, sancaklardan da imkânları dahilinde ka­zalara tevzi edilmiştir. Bu son uygulama­larda imdâd-ı seferiyye eyalet ve sancak mutasarrıflarına tahsis edilen bir gelir haline dönüşmüştür.

Savaş yıllarına has bir vergi olan imclâd-ı seferiyyenin yanında, yaklaşık onun yarısı miktarında olup barış yıllarında toplan­dığı için “imdâd-ı hazariyye” adını alan ye­ni ve düzenli bir vergi ilk defa 1718 yılında alınmış, böylece imdâdiyye, savaş ve ba­rış yıllarına yayılan ve birbirini tamam­layan iki kısma ayrılmıştır. Çelebizâde Âsım’da bulunan bir kayıttan, şartlan da­ha ağır olan imdâd-ı seferiyyenin bazan imdâd-ı hazariyyeye çevrildiği de görül­mektedir. Burada imdâd-ı seferiyyenin kaldırıldığı belirtilmekteyse de bu tamamen ilgası anlamına gelme­mektedir. Zira Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki hazariyye defterleri içinde im­dâd-ı seferiyyenin tahsiliyle ilgili hüküm­lerin de bulunması bu yükümlü­lüklerin aynı mahiyette olduğunun açık delilidir. Avarız türü vergilerden olan ve iki, bazan da üç taksitte toplanan imdâd-ı hazariyyenin geliri, besleyecekleri asker­lere sarfedilmek üzere eyalet ve sancak mutasarrıflarına tahsis edilmişti. Bu uy­gulamanın başlıca gerekçesi, eyalet ve sancak mutasarrıflarının savaşa götür­mekle yükümlü oldukları kapı halkı deni­len askerlerini beslemekte zor duruma düşmeleriydi. Yeni düzenleme ile her eya­let ve sancağın ne miktar imdâd-ı seferiyye ile yükümlü olduğu tesbit edilecek, böylece beylerbeyi ve sancak beyleri doğ­rudan halka yönelmeyip merkezden be­lirlenen miktarları toplamakla yetinecek­ler, bu meblağın yarısını kendi giderleri­ne ayıracaklar, öteki yarısının her 70 kuruşu için bir asker besleyeceklerdi.

Yine bu düzenlemeyle, bir sefer veya bir başka işle görevlendirilmemiş beyler beyilerin imdâd-ı seferiyye toplamaları yasaklanmış, imdâd-ı seferiyyenin savaş zamanında eyalet valilerine ve sancak beylerine bir defada toptan ödenmesinin gereği, değişiklik, azil ve ölüm hallerinde hesapların görülmesinde yetkinin mahal­lî kadılıklarda olduğu, vergi dağıtımının herkesin bilgisi dahilinde yapılmasının gerektiği belirtilmişti.

Sefere katılmakla yükümlü olmayan vali veya sancak beylerine ya imdâd-ı se­feriyye toplama yetkisi verilmez veya top­lama emri gönderilmişse tahsil ettiği meblağı merkeze göndermesi istenirdi. Bazı durumlarda sefer görevi alan. fakat imdâdiyyesini tahsile zamanı olmayan idarecilere hazineden borç verilir, onlar da daha sonra topladıkları imdâdiyyeleri merkeze gönderirlerdi. Sefere çıkmakla yükümlü olup imdâdiyye toplama emri alan idareciler bunları tahsil eder, ken­disine ait olan hazariyyeyi ayırır, kalanını hazineye gönderirdi. Bazı durumlarda devlet doğrudan merkezî hazine için im­dâdiyye tahsilini talep edebilirdi. Ancak umumi kaide, toplanacak imdâdiyye ak­çelerinin o bölgenin idarecisine ait oldu­ğu şeklindeydi. Bir mansıbın tevcihiyle birlikte mansıb sahibinin kendi bölgesine ait imdâdiyye toplama ve kullanma hak­kı doğar, fakat bu hakkını merkezin em­riyle kullanabilirdi.

İmdâd-ı seferiyye bir defada toplanma şartına bağlı iken imdâd-ı hazariyyenin taksitlerle toplanması usuldendi. Tahsi­lattan sonra yükümlüye edâ tezkiresi ve­rilir böylece mükerrer tah­siller önlenmek istenirdi. Tahsilatta yıl ba­şı olarak muharrem ayı esas alınmıştı. Ba­zan reayanın himayesi için gerek seferiyye gerekse hazariyye vergilerinin padişah tarafından karşılandığı da olurdu.

1130 (1718) yılında Anadolu’dan top­lanan imdâd-ı seferiyye tutarı 330 kese 16-500.000 akçe idi. 1750 yılında aynı eyalete imdâd-ı hazariyye 62.504 kuruş 7.500.240 akçe olarak takdir edilmişti. Aradaki zaman farkına rağmen vergilerin aynı seviyede tutulduğu kabul edilirse ha­zariyyenin yaklaşık seferiyyenin yansı do­laylarında olduğu anlaşılır.

Vezir, beylerbeyi ve sancak beyi gibi yüksek rütbeli devlet görevlilerinin idarî ve askerî yükümlülüklerini gereğince ye­rine getirebilmeleri için ihdas edilen ve nisbî olarak azalmakta olan eski has ge­lirlerinin tamamlayıcısı olduğu anlaşılan imdâdiyyeler varlığını Tanzimat dönemi­ne kadar sürdürmüş, bu dönemde vergiye çevrilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski