İtil Bulgarları İslamiyeti Nasıl Tanımıştır Tarihi, Hakkında Bilgi

Eski Türk inançlarını devam ettiren İdil Bulgarları, Hârizm ve İran’dan ticaret yapmak için ülkeye gelen müslüman tüc­carların faaliyetleri sonucu müslüman ol­maya başladılar. Ülkedeki müslümanlann sayısı giderek arttı. Gerek ülkeye gelen tüccarlar ve müslüman olan ahalinin etkisi, gerekse Hazar Hakanlığı’na karşı müttefik aramak arzusu, İdil Bulgar Ha­nı Şükey oğlu Yeltever (İiteber) Almiş’ı Ab­basî halifesiyle münasebet kurmaya şev­ketti. Halife Muktedir- Billâh’a elçi gönde­ren Almış Han. İslâmiyet’i kabul etmek arzusunda olduğunu belirterek ülkesine din adamları gönderilmesini istedi. Bu­nun üzerine halife, Sevsen (Sûsen) er-Res-sî başkanlığındaki bir heyeti Bulgar ülke­sine yolladı. Meşhur seyyah İbn Fadlân’ın danışman ve kâtip olarak bulunduğu he­yet, 12 Muharrem 31Û’da (12 Mayıs 912) Bulgar hanının İdil boyundaki karargâhı­na ulaştı. Almış Han ve devletin ileri ge­lenleri elçi heyetini çok iyi karşıladılar. Ha­nın resmen Müslümanlığı kabul etmesiy­le Abbasî hilâfetine tâbi müslüman bir devlet haline gelen İdil Bulgar Devleti bu tarihten sonra İslâm dininin Doğu Avrupa’daki temsilcisi oldu. Abbasî halifesi ve Bulgar hanı adına sikkeler basıldı camiler ve saraylar inşa edildi, kadılık müessese­si kuruldu.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski