Kayıtbay Camii-Külliyesi Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

XV. yüzyılın ikinci yansında inşa edilen bir Memlûk külliyesi.

Memlûk mimarisinin en göz alıcı eser­lerinden olup Çerkez (Burcî) Memlûk sul­tanlarından Kayıtbay tarafından 877-879 (1472-1474) yıllarında yaptırılmıştır. Camimedrese. sebilküttâb (sebil-mekteb) ve türbenin yanı sıra birtakım tâli birim­lerden oluşan külliye, Fatımî dönemi sur­larıyla kuşatılmış olan eski Kahire’nin kuzeybatısında, surlarla Mukattam dağı etekleri arasındaki geniş mezarlık alanın­da yer alır. Sultan Kayıtbay’ın saltanatı, XIV. yüzyılda el-Melikü’n-Nâsır Muham-med b. Kalavun’un saltanatı gibi, yap­tırdığı mimari anıtlarda bir üslûbun ge­lişimine imkân tanıyacak kadar uzun ve istikrarlıydı. Bu devrin mimarisi devâ­sâ olmayıp daha ziyade oranların inceliği­ne ve zarif süsleme ayrıntılarına önem ve­riliyordu. Diğer mezar külliyelerinin çoğu gibi Kayıtbay’ın külliyesi de hepsi günü­müze kadar ulaşmamış birçok yapıdan meydana gelmekteydi. En iyi korunmuş olanı, aynı zamanda medrese olarak ad­landırılan ana bina cami ile baninin türbesidir.

Nisbeten küçük bir yapı olan caminin iki bağımsız cephesi vardır. Güney cep­hesindeki taçkapı üç merkezli bir keme­re sahip olup kavsara kısmı “ablak” deni­len renkli taş kakmalarla ve bir miktar sarkıtla bezelidir. Taçkapının solunda se­bilküttâb, sağında ise minare yer alır. Ya­pının güneydoğu yönünden türbenin ge­niş olmamakla birlikte görkemli kubbesi göze çarpar. Kubbenin taş oyma süsle­mesi, merkezî kubbenin tepesinde bulunan ve bir takke gibi kubbenin yansın­dan azını kaplayan geniş bir geometrik yıldızdan oluşur. On altı kollu olan bu yıl­dızın uçlarıyla kubbe tabanı arasındaki alan daha küçük yıldızlarla doldurulmuş­tur. Arabeskler ve bitkisel süsleme şema­ları, yıldızı meydana getiren geometrik hatların arasındaki boşluğu doldurmak­tadır. Kubbe kaidesine doğru yıldız şema­sı düz çizgilerden ve arabesklerden olu­şan ikili bir kompozisyona dönüşür. Taş­tan inşa edilen ince ve zarif minare yük­sek kabartma yıldızlarla bezelidir. Soğan biçimindeki kubbeciğinin boyun kısmın­da burmalı bir şerit bulunur. Sebil zengin biçimde boyalı ve yaldızlı ahşap bir tavana sahiptir. Sebilin giriş bölümünde taşan bir sekiyle fildişi kakmalı ahşap kanatlan olan bir dolap vardır.

Su küplerinin soğuk muhafaza edildi­ği, ahşap kafesli kanatlara sahip girinti­nin yanında, iç mekâna ulaştıran geçidin üzerinde özellikle göz alıcı olan şemsiye biçimli kavsara bulunmaktadır. Cami, bir­birine eşit olmayan iki eyvanı ve iki yan girintisiyle kâa planı sergiler. Bütün bu mekânlar mermer zeminler, renkli mer­merden alt duvar kaplamaları (lambriler), stukolar ve renkli camlı pencerelerle zen­gin biçimde süslenmiştir. Merkezî mekâ­nın üzerinde yer alan, canlı renklerle bo­yalı ahşap tavan ve aydınlık feneri diğer bölümlerle birlikte onarım geçirmiştir.

Taştan olan mihrapta, taçkapmın kavsa-rasında görülenlere benzeyen renkli taş kakma süsleme şemaları vardır. Kapalı avlunun köşelerindeki girintiler pencere­lerle donatılmış, mızrak ucu biçiminde kemerlere sahip nişlerle süslüdür. Bir ki­tabe kuşağı merkezî hacmin üst kısmını çevreler. İbadet mekânının güney yönün­deki türbe taştan mamul, panolarla be­zeli, oymalı ve boyalı bir mihraba sahip­tir. Kubbenin taş pandantiflerindeki sar­kıtlar da oymadır. Her ne kadar vakfiyede sûfîler ve vakfa bağlı diğer kişiler için çe­şitli bölümlerden söz ediliyorsa da bu barınma birimlerinin hiçbiri günümüze ulaşmamıştır.

Caminin batı yönünde Kayıtbay’ın tah­ta geçmeden önce inşa ettirdiği, arabesk oymalı kubbesiyle küçük türbe yer alır. Diğer mezar yapüarı ve bir mahfil de (mak’ad) mevcuttur. Söz konusu mahfil külliyenin dışına açılan, kör kemerler içi­ne alınmış bir dizi pencereyle donatılmış­tır. Genelde olduğu gibi önemli bir mezar külliyesinde ikamete mahsus binalar da bulunmaktaydı. Caminin kuzey yönünde hayvanları sulamak için yapılmış, mızrak ucu biçiminde kemerlere sahip, oyma niş­lerle bezeli bir yalağın izleri görülebilir. Daha da kuzeyde Kayıtbay’a ait rab’ın cephesi yer almaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski