Kufe Şehri Nerede, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kûfe. Güney Irak’ta Hz. Ömer’in emriyle Sa’d b. Ebû Vakkâs tarafından kurulan şehir.

Bâbil harabelerinin güneyinde Fırat’ın batı kenarında kurulmuş olup Necef ile Kerbelâ arasında ve Hîre’nin S km. kuzeyindedir; Bağdat’tan uzaklığı ise 170 ki­lometredir. Kâdisiye Savaşı’nın ardından fethedilen Medâin şehrine geçici olarak yerleştirilen Araplar’ın sağlığı yörenin ru­tubetli iklimi ve sivrisineklerinin çokluğu sebebiyle bozulmuş, aynı şekilde deve ve koyunlar da zarar görmüştü. Sa’d b. Ebû Vakkâs’ın durumu Hz. Ömer’e bildirmesi üzerine halife ordugâh-şehir için Medine ile arasında nehir engeli olmayan daha uygun bir yer tesbit edilmesini istedi. Çe­şitli araştırmalardan sonra uygun arazi bulunarak Haddülezrâ (Sûrestân) denilen yerde Kü­fe adıyla yeni bir şehir kuruldu. Küfe adı konusundaki görüşler farklıdır. İsmin Süryânîce veya Farsça kökenli olduğu düşü­nüldüğü gibi arazi şeklinden hareketle “yuvarlak kum tepe­si, çakıl taşları ile karışmış kum tepesi” veya “insanların toplandıkları yer” anlam­larını taşıyan Arapça küfe kelimesinden geldiği yahut şehrin ismini buradaki Kû-fân adlı bir tepeden aldığı da kaydedil­mektedir. Kaynaklar­da şehrin 14-19 (635-640) yıllan arasında kurulduğuna dair farklı rivayetlere yer verilmekle birlikte genellikle 17’de (638) tesis edildiği belirtilir. Şehrin kuruluş tarihiyle ilgili İhtilâf­ların temeli, Kûfeliler ile Basralılar arasın­daki rekabete ve her iki tarafın kendi şe­hirlerini diğerine göre daha önce kurul­muş gösterme çabasına dayanmaktadır.

Kûfe’nin kurulduğu yerin, özellikle böl­gede yapılacak askerî harekât için stra­tejik öneme ve zengin tarım havzalarına sahip olması ve ticarî güzergâh üzerinde bulunması gibi sebeplerle tercih edildiği anlaşılmaktadır. Askerî bir kamp ve gar­nizon olarak kurulmakla birlikte zaman­la bir şehre dönüşen Küfe bölgenin idarî, ticarî ve kültürel bakımdan gelişmesin­de rol oynamış, bu özelliğiyle Hz. Ali ve ilk Abbasî halifeleri tarafından başşehir ola­rak tercih edilmiştir. Hz. Ömer dönemin­de gerçekleşen fetihlerde büyük role sa­hip olan Küfe el-Cezîre, Tüster, Râmhürmüz, Nihâvend, Hemedan, Cürcân, Azer­baycan ve İsfahan gibi yerlerin fetihle­rinde üs olarak kullanıldığı gibi bölgede İslâmiyet’in yayılmasında da önemli rol üstlenmiştir.

İslâm fetihleriyle birlikte kurulan üç ye­ni şehirden ikisi olan Küfe ve Basra için (diğeri Fustat) “Irâkeyn” (iki Irak) ve “mısreyn” (iki şehir) tabirleri kullanılır. Bu iki şehir ilk dönemde Irak bölgesinin iki idarî merkezini oluşturmuş, İrak’ın güneyin­den sorumlu olan Basra valisi aynı za­manda Ahvaz, Fars, Kirman, Mekrân, Sicistan ve Horasan’ı; orta ve kuzeyinden sorumlu olan Küfe valisi de Hemedan, Rey, Kazvin, İsfahan ve Azerbaycan’ı İda­re etmiştir. Emevîler zamanında Küfe Basra, Uman, Bahreyn. Kirman, Sicistan, Horasan ve Mâverâünnehir’i kapsayan Irak eyaletinin merkezi olmuştur.

Dairevî bir şekilde tasarlanan Kûfe’nin merkezinde İslâm şehirlerinin tamamın­da ortak unsurlar olarak göze çarpan ca­mi, dârülimâre ve pazaryeri bulunmakta, şehrin bütün ana caddeleri bu merkeze açılmaktaydı. Kûfe’nin ortasında “sahn” veya “rahibe” adı veriien ve çeşitli mak­satlar için kullanılan bir meydan vardı. Şehir planında ilk önce cami yeri tesbit edilmiş, kuvvetli bir okçunun dört yöne attığı okların düştüğü yerin ötesine evle­rin inşasına izin verilmiştir. Mugire b. Şu’be tarafından 40.000 kişiyi alacak bü­yüklükte genişletilen Küfe Camii’ni daha sonra Ziyâd b. Ebîh büyük masraflarla ta­mir ettirmiştir.

Küfe Camii’nin güneybatı tarafında bir sokak arayla valilerin ikamet etmeleri İçin Dârülimâre (Kasrülimâre) denilen vali ko­nağı inşa edildi. Beytülmâl de Dârülimâ­re içerisinde bulunmaktaydı. Sa’d b. Ebû Vakkâs tarafından yaptırılan bina daha sonra Vali Ziyâd b. Ebîh tarafından yeni­den inşa edildi. Sağlam yapısıyla aynı zamanda dış saldırılara karşı kale görevi üstlenen Dârülimâre’ye Abbasîler döne­minde bazı kısımlar eklendi.

Kûfe’de Hz. Ömer’in emriyle caminin yanında bir de Künâse adı verilen pazar kuruldu. Pazar ticarî faaliyetlerin yanı sı­ra ilmî tartışmaların yapıldığı, şiir ve mû­siki faaliyetlerinin yürütüldüğü bir kültür merkezi durumundaydı. Hâlid b. Abdul­lah el-Kasrfnin valiliği döneminde hayvan ticareti yapılan bölüm dışarıda tutulmak suretiyle pazarda iki sıra dükkân inşa edilerek tüccara kiraya verildi. Böylece bir nevi kapalı çarşı mahiyeti kazanan pa­zar, daha sonra kurulan Bağdat ve Kayrevan gibi şehirlerdeki pazarlara da örnek teşkil etti.

Sa’d b. Ebû Vakkâs, şehrin kurulması­nın ardından kabilelerin belirli bir düzen İÇİnde iskân edilmesi görevini Ebü’l-Hey-yâc Amr b. Mâlik el-Esedî’ye verdi. Küfe, Ebü’l-Heyyâc tarafından dört ana kesime ayrıldı ve bu kısımlara “menhec” denilen on beş ana yol yapıldı. Hz. Ömer’in emri doğrultusunda ana caddeler ve tâli yollar 40, 30, 20 ve 7 arşın olarak planlandı. Ku­zey tarafı beş, güney tarafı dört, doğu ve batı tarafları üçer caddeye bölünerek her kabile kendisine ait bir mahalle oluştura­cak şekilde yerleştirildi. İlk yerleştirilen kabileler arasında Süleym, Sakif, Hem-dân, Becîle, Tağlib, Esed, Neha’, Kinde, Ezd. Müzeyne, Temîm, Esed, Âmir, Cedî-le ve Cüheyne yer almaktadır. Kabilelerin bu düzene göre yerleşti­rilmesi “a’şâr” kelimesiyle ifade edildi. Be­lâzürî, kura sonucu Yemen kabilelerinin şehrin cami ile Fırat nehri arasında kalan doğu tarafına, Nizârî kabilelerin caminin batı tarafına yerleştirildiğini nakleder. Kûfe’ye ilk yerleşmeden kısa bir süre sonra gerek şehir nüfusun­da gerekse çeşitli bölgelerden göç eden­lerin sayısında meydana gelen artış yeni bir düzenlemeyi gerekli kıldı. Sa’d b. Ebû Vakkâs’ın durumu bildirmesi üzerine Hz. Ömer neseb âlimlerinden Saîd b. Nimrân’ı Kûfe’ye gönderdi. Saîd kabileleri yedi gru­ba ayırarak yerleşmeyi yeniden düzenle­di. Bu düzenlemeye de “sübu”” adı verildi. Zaman içe­risinde Kûfe’ye yeni kabilelerin gelmesi, bazılarının şehir içinde yer değiştirmesi veya göç sebebiyle çeşitli nüfus hareket­leri olmuştur.

Taberî, Küfe kurulduğu sırada buraya yerleşen Yemen kabilelerinin 12.000, Ku­zey Arapları’nın 8000, Deylemliler’in 4000 kişi kadar olduğunu kaydeder. Askerî amaçlarla tesis edildiğinden, sonraki dö­nemlerde cihad maksadıyla gelenlerin (mukatile) yanı sıra giderek gelişen şehrin zenginliğinden istifade etmek isteyenle­rin de yerleşmesinden dolayı Emevîler dö­neminde Kûfe’nin nüfusunda büyük ar­tış olduğu görülmektedir. Ziyâd b. Ebîh zamanında 60.000 mukatile ve 80.000 aile ferdinin divan defterlerine işlendiği, yani atıyye alan Arap mukatile ile ailele­rinin 140.000 kişiyi bulduğu bilinmekte­dir. Emevîler devrinde mevâlînin ve Hî-re’den gelen gayri müslim unsurların atâ almadıkları için divan defterlerine işlen­medikleri dikkate alındığında şehir nüfusunun daha fazla olduğu anlaşılır. Emevîler devrinin sonlarına doğru nüfusun 300-350.000 arasında bulunduğu tah­min edilmektedir.

Hz. Ömer. Küfe kadılığı ve beytülmâl idaresiyle Abdullah b. Mes’ûd’u görevlen­dirdi. Abdullah b. Mes’ûd, aynı zamanda İslâm’ı öğretmek ve ilmî faaliyetlerde bu­lunmak suretiyle Küfe tefsir, hadis, fıkıh, kıraat ve gramer mekteplerinin temelini attı. Şüreyh kadı olarak görevlendirildik­ten sonra da Abdullah b. Mes’ûd beytül-mâlle ilgili görevini sürdürdü.

Kûfe’de her kabilenin kendine mahsus mahallesi, cuma camisi dışında mescidi ve mezarlığı bulunmaktaydı. Çoğu Emevîler döneminde inşa edilen bu mescidle-rin sayısının elli civarında olduğu tesbit edilmektedir. Kadılar tarafından tayin edilen mescid imamları, aynı zamanda Kur’an ve hadis gibi dinî ilimleri öğretmelerinin yanı sıra dinî sorulara veya hukukî prob­lemlere cevap vermeye de çalışıyorlardı. Şehirde yaşayan Nesturi ve Ya’kübî hıristiyanlara ait kiliselerle yahudilere ait hav­ra da bulunmaktaydı. “Cibâne” denilen kabile mezarlıkları sadece ölülerin gömül­mesi için değil savaşa çıkacak askerlerin toplandığı, ganimetlerin dağıtıldığı ve önemli günlerde toplantıların yapıldığı yerler olarak da kullanılmaktaydı. Bu me­zarlıkların yanı sıra aynı işlevi gören sah­ralar da mevcuttu. Kûfe’nin doğu kesi­minde benzeri Basra ve Fustat’ta görü­len, cizye ve haraç gelirlerinin korunduğu Dârürnzk (Medînetürnzk) adı verilen bina yer almaktaydı. Fırat nehri üzerinde ku­rulan köprüler, hamamlar ve hapishane­ler şehirde inşa edilen diğer yapılardan bazılarıdır.

Kûfe’nin kuruluşu sırasında aileler ken­dilerine ayrılan alana çadır kurmuş veya kamıştan evler yapmışlardı. Kadınlar da savaşa gittiği için sefere çıkıldığında evler sökülerek kamışlar demet halinde bağla­nır, savaştan dönülünce tekrar kurulur­du. Bir süre sonra yangın vb. sebepler­den dolayı bu evlerin yerine kerpiçten ve tuğladan evler inşa edildi. Zamanla avlu­lu ve ihata duvarı ile çevrili ev tipi ortaya çıktı. Bunun yanında çoğu şehrin merke­zinde bulunan ve adına “kasr” (dâr) deni­len aristokrat sınıfa ve zenginlere ait, büyük kısmı Emevîler döneminde inşa edilmiş konaklar da mevcuttu. İçme suyu ihtiyacı açılan kuyularla karşılanırken şehrin temizliğinden genellikle halk sorum­lu olmakla beraber ana yollar ve meydan gibi yerlerin temizliği resmî görevliler ta­rafından yapılmaktaydı.

Küfe ilk devir İslâm tarihinde birçok si­yasî olaya sahne olmuştur. Her şeyden ön­ce şehrin, aralarında rekabet bulunan bedevî-hadarî, güneyli-kuzeyli çeşitli Arap kabilelerinden, mevâlîden, yahudi ve hıristiyanlardan oluşan kozmopolit yapısı bazı iç karışıklıklarda büyük rol oynamış­tır. Sâsânîler’e karşı önemli başarılar elde eden şehrin kurucusu Sa’d b. Ebû Vakkâs, bir süre sonra kendisi hakkındaki bazı şi­kâyetler yüzünden Hz. Ömer tarafından haksız bulunmamakla birlikte valilikten azledildi; yerine Ammâr b. Yâsir ve ardın­dan Mugire b. Şu’be getirildi. Hz. Ömer’in vasiyeti üzerine Hz. Osman Sa’d’ı tekrar Küfe valiliğine getirdiyse de Sa’d ile bey­tülmâl görevlisi Abdullah b. Mes’ûd ara­sında bir borç meselesi yüzünden çıkan anlaşmazlık sebebiyle şehir halkı ikiye bö­lündü. Hz. Osman, Sa’d’ı valilikten azle­derek yerine Velîd b. Ukbe’yi tayin etti. Ancak Velîd’İn bazı davranışları Kûfeliler arasında hoşnutsuzluk uyandırdığından bir süre sonra Hz. Osman onu da azletti ve yerine Saîd b. Âs’ı getirdi. Saîd şehre ilk yerleşen ve başından beri Irak’ın fet­hinde yer alan, bu sebeple de “ehlü’l-ey-yâm ve’l-Kâdisiyye” denilen kimselerin şehirde söz sahibi olmaları için çalıştı. Irak’ın fethinde bulunmadıkları için ken­dilerine “revadır denilen ve diğerlerine göre daha az atıyye almaları sebebiyle hu­zursuzluk çıkaran kimseleri sıkı bir şekil­de kontrol altına aldı. Ester en-Nehâî’nin başını çektiği muhalifleri Şam’a gönder­di. Bir süre sonra Kûfeliler, Basralı ve Mı-sırlılar’la birlikte bazı icraatları yüzünden Hz. Osman’ı hedef alan muhalefetin için­de yer aldılar. Yezîd b. Kays ve ardından Ester en-Nehaî liderliğinde isyan ederek istişare için gittiği Medine’den dönmekte olan Vali Saîd’i şehre sokmadılar ve daha önce iki defa bu göreve getirilen Ebû Mûsâ el-Eş’ari’nin onun yerine vali tayin edil­mesini sağladılar. Ardından Basralı ve Mısırlılarla birlikte Ester en-Nehaî lider­liğindeki Kûfeliler Medine’yi kuşattılar. 35 (656) yılında Hz. Osman’ı şehid eden­ler arasında bir grup Kûfeli de bulunmak­taydı.

Hz. Ali, Küfe Valisi Ebû Mûsâ el-Eş’a­ri’nin yerine Umâre b. Şihâb’ı gönderdiy­se de yeni vali halk tarafından şehre so­kulmadığı için geri dönmek zorunda kal­dı. Cemel Vak’ası’ndan önce Hz. Ali, Ebû Musa’yı azlederek yerine Karaza b. Kâ’b’ı vali tayin etti. Kûfeliler Cemel (36/656) ve Sıffîn (37/657) savaşlarında Hz. Ali’nin ya­nında yer aldılar. Hz. Ali, Cemel Vak’ası’n­dan sonra Kûfe’yi yönetim merkezi olarak seçti. Ancak Sıffîn’de Hz. Ali’nin hakem tayinini kabul etmesi yüzünden başta Te-mîm kabilesi mensupları olmak üzere binlerce Kûfeli ondan ayrıldı ve böylece bir zümre olarak Haricîler ortaya çıkmış oldu. Haricî İbn Mülcem tarafından Küfe Camii’nde şehid edilen Hz. Ali bir rivaye­te göre Kûfe’de defnedildi (40/661).

Hz. Ali’nin şehid edilmesinin ardından Kûfe’ye yerleşen Hucr b. Adî. gerek Muâ-viye’nin gerekse onun vali olarak tayin et­tiği Mugire b. Şu’be ve ardından Ziyâd b. Ebîh’in Hz. Ali ve taraftarlarına yöneiîk söz ve tavırlarına şiddetle karşı çıkarak bir muhalefet oluşturdu; ancak sürgün ve hapis cezalarından sonra birkaç arka­daşı ile birlikte öldürüldü (51/671). Hz. Ali’nin ve ardından Muâviye’nin isyan eden Hâricîler’le mücadeleleri sırasında Küfe hareketli günler yaşadı. Muâviye döneminde Küfe Valisi İbn Ümmü’l-Ha-kem’in 59 (678) yılı başında Haricî isyanı­nı bastırması ve şehrin yakınındaki Bâ-nikyâ’da âsilerin hemen hemen hepsini ortadan kaldırması bir bakıma Küfe Hâricîliği’nin sonu oldu.

Kûfeliler, Muâviye’nin ölümü üzerine yerine geçen oğlu Yezîd’e biat etmeyen Hz. Hüseyin’i gönderdikleri elçi ve mek­tuplarla Kûfe’ye davet edip halife yapmak istediler. Halktan binlerce kişi, Hüseyin tarafından durumu yerinde incelemesi için Kûfe’ye gönderilen amcasının oğlu Müslim b. Akîl’e biat etti. Fakat Vali Ubey-dullah b. Ziyâd’ın sert tedbirleriyle halk biattan vazgeçerek Müslim’in etrafından dağıldı; Müslim de yakalanarak öldürüldü (60/680). Yeni gelişmelerden haber­dar olmayan Hz. Hüseyin, Müslim b. Akîl’in öldürülmeden önce gönderdiği olumlu haberler üzerine Kûfe’ye doğru yola çıktı; ancak Küfe yakınlarındaki Ker-belâ’da Vali Ubeydullah’ın görevlendirdi­ği Ömer b. Sa’d kumandasındaki ordu ta­rafından ailesi ve yakınları ile birlikte şe­hid edildi.[10 Muharrem 61 / 10 Ekim 680] Bir süre sonra Kûfe’de, Hz. Hüseyin’i baş­langıçta davet edip ardından sözlerinden caymakla onun katledilmesine sebep ol­dukları için pişmanlık duyan ve Tevvâbîn adı verilen bir topluluk ortaya çıktı. Sü­leyman b. Surad liderliğinde isyan eden Tevvâbîn, Vali Ubeydullah b. Ziyâd’ın gön­derdiği Emevîler’in ünlü kumandanı Husayn b. Nümeyr tarafından bastırıldı ve kılıçtan geçirildi (65/685).

Küfe bir süre, Emevîler’e karşı hilâfet mücadelesi veren Abdullah b. Zübeyr’in hâkimiyetini kabul ettiyse de Hz. Ali’nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye adına Kû-fe’ye gelen Muhtar es-Sekafî burada is­yan çıkararak şehre hâkim oldu (66/685). Muhtar es-Sekafî’nin önde gelen kuman­danlarından İbrahim b. Ester. Ubeyduliah b. Ziyâd kumandasındaki Emevî ordula­rını Musul yakınında Hâzir ırmağı kıyısın­da ağır yenilgiye uğrattı. Ubeyduliah, Husayn b. Nümeyr ve Ömer b. Sa’d bu sa­vaşta öldürüldü.[9 Muharrem 67/ 5 Ağus­tos 686] Abdullah b. Zübeyr, Basra’ya vali tayin ettiği kardeşi Mus’ab b. Zübeyr’i Muhtar es-Sekafı’den Kûfe’yi almak üze­re görevlendirmesinin ardından Mus-‘ab’la Muhtar es-Sekafî arasında Küfe yakınlarındaki Harûrâ’da yapılan savaşta Muhtar öldürüldü ve Küfe tekrar Abdul­lah b. Zübeyr’in idaresine girdi (67/687). Birkaç yıl sonra Mus’ab b. Zübeyr’i Deyrülcâselik civarında yapılan savaşla orta­dan kaldıran Abdülmelik b. Mervân’ın Kû-fe’ye girerek halkın biatini almasıyla şe­hirde Emevî hâkimiyeti yeniden kuruldu (72/691). Küfe valisi. Halife Abdülmelik’in kardeşi Bişr b. Mervân, Ezrakî Hâricîler’le mücadele etmek üzere Kûfeliler’den olu­şan 5000 kişilik bir orduyu İbnü’l-Eş’as kumandasında Basra valisinin emrine verdi.

Bişr b. Mervân’ın Ölümünden (ö. 75/ 694) sonra stratejik önemi yanında isyan merkezi haline gelen Irak’a tayin edilen Emevî Valisi Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî bölgeyi ve bu arada Kûfe’yi yirmi yıl bo­yunca sert tedbirlerle yönetti. Onun vali tayin edildiğinde Küfe Camii minberin­den besmelesiz olarak okuduğu tehdit­lerle dolu hutbe Arap edebiyatında meş­hurdur. 76 (695) yı­lında Küfe, Şebîb b. Yezîd eş-Şeybânî li­derliğindeki Hâricîler’in baskınına uğradıysa da Haccâc onları püskürtmeyi ba­şardı. Haccâc’a karşı isyan ederek ona çok zor anlar yaşatan Abdurrahman b. Mu­hammed b. Eş’as İsyanın asıl merkezi sa­yılan Kûfe’ye girdiğinde halk kendisini ha­raretle karşıladı. Haccâc’la savaşmak üze­re Kûfe’den ayrılan İbnü’l-Eş’as Deyrülce-mâcim’de mağlûp edildi (82/701). Haccâc 83’te (702) Küfe ile Basra arasında Vâsıt şehrini kurunca bölgenin idarî merkezi Kûfe’den Vâsıt’a geçti.

102’de(721) Irak genel valiliğine tayin edilen Ömer b. Hübeyre, açıkça Yemenîler’e karşı cephe alıp Kayslılar’ı destekle­yerek şehri yönetmeye çalıştı. Küfe 105 (723-24) yılından itibaren on beş yıl Irak valiliği yapan Hâlid b. Abdullah el-Kasrî idaresinde sakin dönemlerinden birini ya­şadı. 120’de (738) onun yerine tayin edi­len Yûsuf b. Ömer es-Sekafî, Kuzey Arap-lan’na dayanarak Irak’ı yönetmeye çalıştı. 122’de (740) Hz. Hüseyin’in torunu Zeyd b. Ali, Kûfe’de halktan gizlice biat alarak isyan hareketi başlattıysa da muvaffak olamadı ve öldürüldü. 127 (744-45) yılın­da Dahhâk b. Kays eş-Şeybânî liderliğin­deki Haricîler sayısı 100.000’i aşan men­supları ile Kûfe’de etkinlik kazandı. Aynı yıl Küfe, Ca’fer-i Tayyâr’ın oğlunun torunu ve Cenâhiyye hareketinin lideri kabul edi­len Alevî reisi Abdullah b. Muâviye’nin is­yanına sahne oldu. Her iki hareket Emevî yöneticileri tarafından bastırıldı.

Emevîler’in sonlarına doğru Küfe aynı zamanda gizlilik içinde yürütülen Abbasî davetinin merkezi durumundaydı. İmam Muhammed b. Ali, Abbasî propagandası­nı önce Kûfe’de başlatmış, ardından Ho­rasan’a gitmişti. Yerine geçen oğlu İbra­him el-İmâm, Halife II. Mervân tarafından Humeyme’de tutuklanınca halife, kardeşi Ebü’l-Abbas es-Seffâh’ı imam tayin ede­rek Kûfe’ye gönderdi. Humeyd b. Kahta-be ve kardeşi Hasan kumandasındaki Ab­basî ordusu 14 Muharrem 132″de (2 Eylül 749) Kûfe’yi ele geçirdi. Emevî hilâfetine son veren Abbasî ordusunun önde gelen isimlerinden olup daha önce İbrahim el-İmâm tarafından Kûfe’ye başnakib tayin edilen, ancak faaliyetlerini gizlilik içinde sürdüren Ebû Seleme el-Hallâl ortaya çı­kıp “vezîr-i Âl-i Muhammed” unvanıyla henüz belirlenmemiş olan Abbasî halife­sinin veziri sıfatıyla ihtilâlin yönetimini ele aldı. Bu arada Ebü’l-Abbas es-Seffâh, ih­tilâl ordusunun Kûfe’ye girmesinden bir ay sonra Safer 132’de (Ekim 749) ailesiyle birlikte Kûfe’ye geldi. 12 Rebîülâhir 132 (28 Kasım 749) Cuma günü Küfe Camii’nde ilk Abbasî halifesi olarak kendisine biat edildi.

Bağdat kuruluncaya kadar bir süre Ab-bâsîler’in yönetim merkezlerinden biri olarak kalan Kûfe’nin önemi daha sonra Özellikle askerî ve ilmî açıdan uzun süre devam etti. Bu arada Abbasîler dönemin­de şehir siyasî bazı çalkantılara sahne ol­du. Me’mûn devrinde Hz. Ali soyundan gelen Şiî-Zeydî lideri Ebû Abdullah İbn Tabâtabâ Kûfe’de ayaklandı (199/815). Emîrü’l-mü’minîn unvanıyla halifeliğini ilân etti ve Küfe valisini şehirden uzaklaştırarak beytülmâle el koydu. Irak ve Ara­bistan Valisi Hasan b. Sehl tarafından üzerine gönderilen 10.000 kişilik Abbasî ordusu, İbn Tabâtabâ ile birlikte hareket eden Ebü’s-Serâyâ eş-Şeybânî karşısında ağır yenilgiye uğradı. İbn Tabâtabâ’nın ölümü üzerine Ebü’s-Serâyâ, Hz. Hüseyin neslinden Muhammed b. Muhammed b. Zeyd’i halife ilân etti. Hasan b. Sehl’in gönderdiği ikinci bir orduyu da mağlûp eden Ebü’s-Serâyâ mevkiini iyice sağlam­laştırdı. Kûfe’de adına para bastırdı; bazı şehirlere nâibler tayin etti; Basra’yı ele geçirdi. Hasan b. Sehl, Ebü’s-Serâyâ’dan üzerine gönderdiği Herseme b. A’yen sa­yesinde kurtulabildi (200/815). Kûfe’de Hz. Ali soyundan gelenlerin liderliğindeki isyanlar daha sonra da devam etti. 250 (864) yılında Yahya b. Ömer ve 256’da (870) Ali b. Zeyd’in isyanları sırasında Ab­basî valileri şehirden kaçmak zorunda kal­dılar. İsyanlar güçlükle bastrılabildi. Küfe 293 (906), 312 (924), 315 (927) ve 325 (937) yıllarında Karmatîler’in saldırılarına mâruz kaldı. Şehri işgal eden Karmatî­ler’in yaptığı yağma ve tahribat büyük zararlara yol açtı. 334’te (945) Bağdat’a girerek siyasî gücü eline alan Şiî Büveyhîler zamanında Küfe özellikle türbeler gibi bazı ziyaret mekânları dolayısıyla büyük ilgi görmekteydi. Ancak daha sonra ge­rek hilâfetin gerekse Büveyhîler’in nüfu­zu azalınca Küfe de bundan etkilendi. Kû­fe’nin idaresi 374’te (984-85) Abbasî Ha­lifesi Hafâce kabi­lesinden Emîr Ebû Tarîf Ulyân b. Sümâl el-Hafâcrye verildi. 375 (985) yılında Karmatîler Kûfe’yi yeniden ele geçirdiler. 386’da (996) Büveyhî Hükümdarı Bahâ-üddevle şehri Ukaylîler’in reisine iktâ ola­rak verdi. Ardından Mezyedîler’e intikal eden Küfe. 495 (1101-1102) yılında Hil-le’nin yeni bir merkez olarak kurulmasıy­la önemini büyük ölçüde kaybetti. 580’de (1184) Kûfe’yi ziyaret eden İbn Cübeyr, eski surlar başta olmak üzere şehrin önemli ölçüde harabe haline geldiğini ve özellikle çevredeki bedevi Hafâce kabile­sinin yağmalarından zarar gördüğünü kaydeder. Yaklaşık bir buçuk asır sonra Kûfe’yi ziyaret eden ve şehrin Hafâce kabilesinin yağmalarından dolayı tahrip edilmiş olduğunu belirten İbn Battûta buradaki caminin iyi durum­da olduğunu, ancak Sa’d b. Ebû Vakkâs’ın yaptırdığı Kasrülimâre’nin sadece temel­lerinin kaldığını söyler. Ardından Kûfe’nin yerini Şiîler için önemli bir ziyaret yeri olan yakınındaki Necef’in aldığı görülmektedir. Osmanlılar döne­minde Küfe, Kerbelâ sancağının Necef kazasına bağlı bir nahiye merkezi duru­mundaydı.

Kûfe’de özellikle tefsir ve hadis, dil. tarih, fıkıh ve kıraat gibi ilimlerde birçok âlim yetişmiş, Küfe merkezli ilmî ekoller ortaya çıkmıştır. Abdullah b. Mes’ûd ve öğrencileri tarafından temelleri atılan Irak tefsir ekolü tefsirde re”ye önem vermek­teydi. Alkame b. Kays, Mesrûk b. Ecda’, Esved b. Yezîd, Mürre et-Tayyib, Saîd b. Cübeyr, İbrahim en-Nehaî, Âmir b. Şerâhîl eş-Şa’bî, Yahya b. Sellâm ve Yahya b. Ziyâd el-Ferrâ, Kûfeli meşhur tefsir âlim­lerinden bazılarıdır. Hadis alanında Ab­dullah b. Mes’ûd ve Kûfe’de en son vefat eden sahâbî olarak bilinen Abdullah b. Ebû Evfâ’nın ardından şöhret kazanmış Kûfeli âlimler arasında Âmir b. Şerâhîl eş-Şa’bî, Ebû İshakes-Sebîî, Süfyân es-Sevrî, İbn Ebû Zaide, Vekî’ b. Cerrah. Ebû Nu-aym Fazl b. Dükeyn, Ebû Bekir İbn Ebû Şeybe. kardeşi Ebü”l-Hasan İbn Ebû Şeybe, onun oğlu Ebû Ca’fer İbn Ebû Şeybe ve Mutayyen zikredilebilir. Fıkıh alanında Kûfe’de II. (VIII.) yüzyılda ortaya çıkan ekol “ehl-İ re’y” adıyla bilinir. Emevîler dö­neminde Medine dışında ikinci İlim mer­kezi olarak ortaya çıkan Küfe ekolünün oluşmasında Kur’an ve Sünnet bilgileri yanında re’y ve ictihadlanyla da tanınan Hz. Ömer. Hz. Ali ve özellikle Abdullah b. Mes’ûd’un payı büyüktür. Kûfeli fakihler arasında bir kısmı tabiînden olan Abî-de es-Selmânî, Haris el-A’ver, Alkame b. Kays, Mesrûk b. Ecda’. Şüreyh b. Haris, İbrahim en-Nehaî, Saîd b. Cübeyr, Âmir b. Şerâhîl eş-Şa’bî. İbn Şübrüme, Küfe ka­dısı İbn Ebû Leylâ, Süfyân es-Sevrî, Hammâd b. Ebû Süleyman ve talebesi Ebû Hanîfe, onun meşhur talebeleri Ebû Yû­suf ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî akla gelen ilk isimlerdendir. Küfe kıraat il­mi açısından da başlıca merkezlerden bi­riydi. Abdullah b. Mes’ûd burada kıraat dersleri verdiği gibi Hz. Osman zamanın­da çoğaltılan Mushaf’ın bir nüshası Kû-fe’ye gönderilmiş ve tabiînden Ebû Abdurrahman es-Sülemî bu nüshayı esas alarak kırk yıl süreyle Küfe Camii’nde Kur’an okutmuştur. Meşhur kıraat imam­ları veya râvilerinden olan Âsim b. Beh-dele. Ebû İshak es-Sebîî, A’meş, Hamza b. Habîb, Hafs b. Süleyman, Ali b. Hamza el-Kisâî, Ebû Bekir b. Ayyaş, Hallâd b. Hâlid ve Halef b. Hişâm Kûfe’de yetişmiştir. Irak bölgesinde Basra dil mektebinden sonra başlangıçta bu ekolden faydalan­makla birlikte zamanla bağımsız hale gelen Küfe dil mektebi ortaya çıkmıştır. Mensupları Kûfiyyûn adıyla bilinen ve Basriyyûn ile rekabet halinde olan ekolün önemli temsilcileri arasında Mufaddal ed-Dabbî, Ebû Ca’fer er-Ruâsî, Ali b. Hamza el-Kisâî, Ebû Amr eş-Şeybânî, Yahya b. Ziyâd el-Ferrâ, Ebû Abdullah İbnü’l-Arabî ve şair Mütenebbî zikredilebilir. Tarih alanında daha ziyade Hz. Peygamber’in sîreti ve hadisleri etrafın­da faaliyet gösteren Medine tarih ekolü yanında Küfe, Basra ile birlikte temelde dil. şiir, ensâb ve ahbâr gibi çeşitli kabile­lere ait rivayetlere ağırlık veren Irak tarih ekolünü oluşturmaktadır. Muhammed b. Sâib el-Kelbî, Ebû Mihnef, Avâne b. Ha­kem. Seyf b. Ömer, Hişâm b. Muhammed el-Kelbî ve Nasr b. Müzâhim bu ekolün en eski mensupları arasında yer alır.

Günümüzde Küfe, Necef muhafazası­na bağlı bir ilçe merkezidir. Başlangıçta Necef ile aralarında 10 km. kadar bir uzaklık bulunurken bugün iki şehir âde­ta birbiriyle bitişmiş durumdadır. Kûfe’-nin 196S’te 30.000 olan nüfusu Z002’de 115.000’e ulaşmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski