Manama Nerede, Nerenin Başkenti, Nüfusu, Hakkında Bilgi

Menâme. Bahreyn’in başşehri.

Otuz beş adadan meydana gelen Bah­reyn Devleti’nin en önemli liman şehri ve ticaret -finans merkezi olup ana ada Bah­reyn’in kuzeydoğu kesimindedir. Bahreyn şeyhleri çok öncelerden beri Menâme’de oturmuş ve burayı merkez edinmişlerdir. Bugün Bahreyn Emîri Şeyh îsâ b. Selmân el-Halîfe’nin sarayı Menâme’nin 20 km. kadar güneyinde bulunan Rifa’ulgarbî’-dedir. 1960 yılında burası ile Menâme’­nin arasına kurulan ve şeyhin ismine nisbetle Isa Town denilen kesimde hükümet daireleri yer almaktadır.

Menâme’nin ne zaman kurulduğu bi­linmemekte, ancak kurulduğu bölgedeki ilk iskân izlerinin milâttan önce III. binyı-la kadar gittiği görülmektedir. Şehrin modern çağdaki önemi 1932’de adada petrol bulunmasıyla baş­ladı. Petrolün 1934yılında işletmeye alın­ması ve özellikle kurulan rafinerinin Suu­di Arabistan’dan borularla getirilen ham petrolü de işlemeye başlaması üzerine nüfus artışında gözle görülür bir yoğun­luk ortaya çıktı. 15 Ağustos 1971 tarihin­de bağımsız Bahreyn Devleti’nin kurul­masıyla birlikte Menâme resmen başşehir oldu. 1980 yılı sayımında nüfusu 122.000 civarında idi: 2001 sayımında bu rakam 153.395’e ulaştı. Bu artışta 1980’de açı­lan Gulf (Körfez) Üniversitesi de rol oyna­mıştır. Zira Türkiye’den de öğretim ele­manlarının gittiği bu üniversite, şehri böl­genin önemli bir eğitim merkezi haline getirdi. 1984 yılında kurulan alüminyum eritme tesisleri gibi büyük sanayi yatırım-ları Menâme’ye çok sayıda yabancının gelmesine sebep oldu ve 1980’li yılların sonuna kadar mevcut yabancı sayısı üç misline çıktı. Sadece Avrupalı ve Amerikalılar’m 5000’e ulaştığı şehirdeki komşu ülkelerden gelen işçilerin sayısı da arttı. Gerçek Bahreynli nüfusu daha çok mer­kezde oturan Sünnîler’le Cid, Hafs. Sitre. Senâbis, Dİrâz gibi banliyölerde oturan ve Bihârne denilen Şiîler teşkil eder; yerli halk Şiîler ağırlıkta olmak üzere ticaretle uğraşır. Bunlardan başka Avâzir bölgesin­de Bahreyn vatandaşlığına geçmiş Fars kökenli Şiîler oturmakta ve ticarî hayat­taki etkinlikleriyle övünmektedir.

Şehir, 1988’de şiddetlenen Lübnan iç savaşı sırasında Beyrut’tan kaçan finans çevrelerinin yerleşmesiyle Ortadoğu’da uluslararası sermayenin toplandığı en önemli finans merkezi haline geldi. Bu­gün Menâme’de 100’ü aşkın yabancı ban­ka şubesinin yanında İslâm bankacılığı da serbest bir gelişme göstermektedir. Bah­reyn fslâm Bankası. Faysal İslâm Bankası ve al-Baraka İslâm Yatırım Bankası, özel­likle kısa dönemli ve ticarete dayalı mal kredilendirmesinde çok aktif bir banka­cılık örneği sergilemektedir. Uluslarara­sı bankacılığın yerleşmesinin ardından 1989’da Bahreyn borsasının açılmasıyla Menâme bölgedeki en aktif borsacılık işlemlerinin yürütüldüğü merkez oldu. 1994 sonlarında Uman şirketleri Bahreyn borsasına girdi. İki yıl geçmeden Ürdün şirketlerinin girmesiyle Menâme’nin tica­rî yoğunluğu artarken bundan şehirdeki sosyal hayat da etkilendi. Bunlara paralel biçimde Bahreyn hükümetinin yaban­cı sermaye yatırımlarını düşük vergiler yolu İle çekmeye çalışması Menâme’nin uluslararası ticaret merkezi olma süreci­ni hızlandırdı. Öte yandan 1986’da açılan ve Menâme ile Suudi Arabistan kıyılarını birbirine bağlayan 22 kilometrelik Kral Fehd Köprüsü Menâme’de yaşayan ya­bana nüfusu ikiye katladı. Suudi Arabis­tan’daki yabancı görevlilerle tüccarlar ve sanayiciler sosyal yaşamın kendilerine da­ha uygun olması dolayısıyla ikamet için Menâme’yİ tercih ettiler; bu durum, şe­hirde iş merkezlerinin çoğalmasını, yeni modern otellerin ve sosyal aktivite mer­kezlerinin açılması neticesini doğurdu. Menâme’nin eski limanı Bâbülbahreyn’e ek olarak kurulan Mînâselmân Limanı bu­gün transit mallar için bir serbest liman durumundadır. Buradaki modern kı­zaklarda 1000 tona kadar olan gemilerin onarımı yapılabilmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski