Maruf-i Kerhi Kimdir, Kısaca Hayatı, Hakkında Bilgi

MARUF KERHÎ ( ? -815)

Arap, mutasavvıf. İbadetin Tanrı sevgisinden kaynaklanan bir görev olduğu inancını yaymaya çalışmıştır.

Bağdat’ın Kerh ilçesinde doğdu, aynı kentte öldü. Kimi kaynakların bildirdiğine göre önce Hıristiyan’dı, sonra o dönemin ünlü mutasavvıflarından Ali b. Musa’l-Rıza’nın etkisiyle İslam dinini benimsedi, tasavvuf yoluna girdi. İbnü’l Cevzi’nin Menakıbu Maruf Kerhî (“Maruf Kerhî’nin Menkıbeleri”) adlı yapıtında ondan aktarılan özdeyişlere göre dinin Tanrı ve insan sevgisine dayandığı, ibadetin kuru bir görev değil bir sevgi işi olduğu görüşünü benimsemiş, yaymaya çalışmıştır.

Maruf Kerhî, tasavvuf inançlarını benimseyenleri çağlar boyunca etkilemiş, özellikle tekke edebiyatında Tanrı sevgisinden kaynaklanan bir düşüncenin öncüleri arasında sayılmıştır. Dicle kıyısındaki türbesi mutasavvıfların olduğu gibi Şeriat’a bağlı kimselerin de önemli bir ziyaret yeridir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara