Johann Wilhelm Hittorf Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

HITTORF, Johann Wilhelm (1824-1914)

Alman fizik ve kimya bilgini. Elektroliz çözeltilerinde iyonların göçünü ve düşük basınçlı gazlarda katot ışınlarını incelemiştir.

27    Mart 1824’te Bonn’da doğdu, 28 Kasım 1914’te Münster’de öldü. Plücker’in öğrencisi olduğu Bonn Üniversitesi’nden 1846’da doktora derecesini aldı, ertesi yıl da öğretim görevlisi olarak Münster Krallık Akademısi’nde çalışmaya başladı. 1852’de üniversiteye dönüştürülen bu kuruluşta önce kimya ve fizik profesörlüğüne atanan Hittorf, 1376’da kürsünün ayrılması üzerine yalnız fizik profesörlüğünü üstlenerek, sağlık nedeniyle emekliye ayrıldığı 1890 yılma değin Münster Üniversitesindeki görevini sürdürdü.

Elektrokimvaya ve deneysel fiziğe değerli katkıları olan Hittorf, özellikle elektroliz sırasındaki iyon göçüne ve katot ışınlarına ilişkin iki temel çalışmasıyla tanınır. 1853’te başladığı elektroliz deneylerinin çıkış noktası, özellikle Faraday ve Daniell’in çalışmalarıydı. Bir elektroliz çözeltisinde elektrik akımının iyonlarca taşınarak iletildiğine inanan Hittorf, çözeltideki artı yüklü iyonların (katyon) elektrik akımının etkisiyle ,katota, eksi yüklü iyonların (anyon) ise aynı etkiyle anota doğru göç ettiğini saptadıktan sonra, iki elektrot (anot ve katot)çevresindekiçözelti derişikliğinin aynı olmadığını gözlemledi. Bu derişiklik farkının artı ve eksi iyonların değişik hızla hareket etmesinden ileri geldiğini var sayarak, her iyonun taşıdığı elektrik miktarını belirleyen Hittorf’un çalışmalarından sonra, Kohlrausch da anyon ve katyon akışının mutlak değerlerini saptamayı başardı.

Hittorf, tuz çözeltilerindeki elektrik iletimine yönelik çalışmalarından sonra, düşük basınçlı gazlardaki elektrik boşalımını araştıran Piücker’in: deneylerini ele alarak, katot ışınlarının bulunmasıyla sonuçlanan çok önemli gözlemler yaptı. 1869’da ilk kez bir vakum tüpünde elektrik boşalımı gerçekleştirerek, ka-totun karşısına yerleştirilen katı ya da akışkan herhangi bir maddenin katot akımlarını engellediğini gözlemleyen Hittorf, vakum tüpündeki ışımanın kaynağının katot olduğunu ve ışımanın bir doğru boyunca yayıldığını açıkladı. Bu önemli gözlem, katot ışınlarının elektronlardan oluştuğunu saptayan Thomson’ın çalışmalarından sonra fizikte yeni uygulamaların başlangıcı oldu.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski