Şahabettin Süleyman Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Şahabeddin Süleymân (1885-1921) Yazar.

İstanbul’da doğdu. Şerifpaşazâde Süleyman Şevket Bey’in oğludur. Çocukluğu babasının Defter-i Hakanı Müdürü olarak bulunduğu İzmir’de geçti. İstanbul’a gelerek Mekteb-i Mülkiye’yi bitirdi (1908), Vefa İdadisi’nde Fransızca,İstanbul Sultanisi’inde de edebiyat dersleri verdi. Babasının ölümü üzerine ailesini geçindirmek mecburiyetinden dolayı bir yandan da gazete ve dergilerde yazılar yazıyordu. Çıkmaz Sokak adlı oyununun gayri ahlakî bulunması üzerine öğretmenlik görevine son yerildi. Fakat daha sonra Darülmuallimîn-i Ali’nin müdür muavinliğine getirildi.

Şahabeddin Süleyman Fecr-i Âtî’nin kurucularından (1909), Rebab dergisinin başyazarlarındandır (1912). Şiir dışında, edebiyatın hemen her türünde yazılar yazdı. Bilhassa tiyatro hakkındaki yazıları ile dikkati çekti. Bir ara, Yahya Kemal’in etkisi altında Nâyiler isimli bir edebi topluluk kurmuştu. Çok yazardı. Genç yaşta ölmüş olmasına rağmen yirmiye yakın eseri ve bir çok dergilerde kalmış tenkit, deneme ve röportajları vardır. Tiyatro tekniği açısından zayıf olan oyunlarında genellikle aşk konularını işledi. Daha çok edebiyat tarihçisi ve tenkitçi olaraktanınd) Tiyatro alanında Tahsin Nahit’le, edebiyat tarihi alanında ise Fuad Köprülü’ yle birlikte eser verdi.

Eserleri

Oyun: Fırtına, Aralarında (İkisi bir arada, 1910, ayrıca dört hikayesi de bu kitapta yer almaktadır), Çıkmaz sokak (1911), Kırık Mahfaza (1911). Ayrıca Tahsin Nahit’le birlikte Kösem Sultan ve Ben… Başka adlı iki oyunu daha vardır.
İnceleme: Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye (Aşık Paşa’dan Edebiyat-ı Cedide’ye kadar, 1912), Yeni’ Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (başlangıçtan XVIII. yüzyıla kadar, Fuad Köprülü’yle birlikte hazırladıkları eserin yalnız I. cildi yayımlanabildi, 1916), Malûmat-ı Edebiye (Edebî bilgiler, Köprülü ile, 2 cilt, 1914-1915), Abdülhak Hamid-Tenkidât-ı Edebiye-Hayatı ve Sanatkârlığı (1913), Osmanlılıkta Vâhime-i Mes’uliyet (1915).

Daha yeni Daha eski